Posudek vedoucího DP – ukázka 2

P O S U D E K VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

 

Jméno a příjmení diplomanta:

………………………………………………………………………………………………………………………

Téma práce:

………………………………………………………………………………………………………………………

Cíl práce:

……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

1. Náročnost tématu na:

– teoretické znalosti průměrné nadprůměrné
– vstupní údaje a jejich zpracování průměrné nadprůměrné
– použité metody průměrné nadprůměrné

2. Kritéria hodnocení práce:

stupeň hodnocení
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
stupeň splnění cíle práce
samostatnost posluchače při zpracování tématu
logická stavba práce
práce s literaturou včetně citací
adekvátnost použitých metod
hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu
úprava práce (text, grafy, tabulky)
stylistická úroveň

 

3. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie:

průměrná nadprůměrná

4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

5. Práce je – není doporučena k obhajobě.

6. Navržený klasifikační stupeň: ……………….

 

……………………………………….. ………………………………………..
datum a místo
vyhotovení posudku
podpis vedoucího
diplomové práce


Poznámky k některým bodům KRITERIÍ HODNOCENÍ PRÁCE

 1. Stupeň splnění cíle práce
  • náročnost práce z hlediska svého cíle
  • splnění stanoveného cíle
  • jiné.
 2. Samostatnost posluchače při zpracování tématu
  • originální prvky
  • jiné.
 3. Logická stavba práce
  • vzájemná návaznost jednotlivých kapitol a subkapitol,
  • vynechání či věnování příliš málo místa určitému tématu,
  • nadbytečnost či příliš mnoho místa věnovaného určitému tématu,
  • jiné.
 4. Práce s literaturou včetně citací
  • řádné vyznačení všech citací a parafrází v textu práce,
  • splnění formálních náležitostí uváděných odkazů na literaturu,
  • jiné.
 5. Adekvátnost použitých metod
  • adekvátnost a složitost metod,
  • jiné.
 6. Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu
  • sledování obecných souvislostí i práce s detaily,
  • schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry
  • hodnocení: povrchní, standardní či nadprůměrné
  • jiné.
 7. Úprava práce (text, grafy, tabulky)
  • označení sloupců a řádků v tabulkách,
  • úplnost a dostatečnost popisu jednotlivých používaných symbolů (včetně např. dodržení pravidla, zda jsou uváděny jednotky, v níž jsou tyto veličiny počítány),
  • jedinečnost symbolů (tj. zajištění pravidla, aby stejné symboly nebyly používány pro různé veličiny),
  • používání desetinné čárky,
  • dodržování Pravidel českého pravopisu,
  • jiné.
 8. Stylistická úroveň
  • čtivost,
  • jiné.