NMS Finance a oceňování podniku (FO)

Navazující magisterské studium Finance a oceňování podniku (FO) bylo otevřeno v roce 2007. Garantem je Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. – katedra financí a oceňování podniku.

Obor poskytne studentům možnost získat další znalosti z finančního řízení podniků, účetnictví a dalších finančních disciplín. Nad tyto běžné oblasti studenti získají znalosti a základní dovednosti potřebné pro praxi oceňování podniků a nehmotného majetku včetně schopnosti komunikovat se specialisty pro oceňování hlavních složek hmotného majetku podniku.

Absolventi této specializace budou tedy mít nezbytné ucelené teoretické znalosti potřebné k oceňování podniků, které zároveň zahrnují znalosti z finančního řízení podniků, a proto obor nabízí absolventům poměrně široké uplatnění. Tyto znalosti mohou uplatnit jak v běžné praxi podnikových ekonomů a v investičním bankovnictví, tak také v samostatné profesi soudních znalců a odhadců majetku specializovaných na oceňování podniku nebo jako zaměstnanci znaleckých organizací, realitních kanceláří, bank a dalších institucí, kde je vyžadován hlubší pohled na podnikové finance, hodnotu podniku a jeho majetku. Obdobně zaměřené studium existuje i na mnoha zahraničních univerzitách.

Podle Živnostenského zákona (zákon č. 455/1991) ve znění od roku 2004 představuje získání vysokoškolského vzdělání v oblasti oceňování splnění podmínky pro získání koncesované živnosti v oblasti oceňování majetku. Studenti, kteří úspěšně složí státní zkoušku z oceňování podniku si tedy mohou u živnostenského úřadu zažádat o přidělení IČO a pracovat jako odhadci se specializací na oceňování podniku.

Podrobnější informace: