Bakalářské práce a zkoušky

Bakalářské práce jsou na KFOP vedeny v rámci předmětů:

  • 1FP391 Bakalářský seminář – pro obor Finance
  • 1FP392 Bakalářský seminář – pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku (studenti tohoto oboru absolvují na začátku bakalářského studia předmět 1FU191 Metodologický seminář, na jehož výuce se Katedra financí a účetnictví podílí spolu s KFUA a KMU)

Závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací:

Na stránkách Fakulty financí a účetnictví najdete obecné informace ke státním bakalářským zkouškám a bakalářským pracím.

Okruhy otázek ke státní bakalářské zkoušce jsou uvedeny v sylabu příslušného mimosemestrálního předmětu.

Bakalářské práce
Návrhy témat závěrečných prací jsou přístupné v Insis a studenti se na ně mohou prostřednictvím systému přihlašovat.  Studenti s vlastním tématem mohou oslovit akademické pracovníky katedry prostřednictvím mailu a konzultovat toto svoje vlastní téma.

Přihlašování na obhajoby bakalářských prací probíhá tak, že se student v semestru, kdy bude obhajovat svou BP přihlásí do mimosemestrálního předmětu 1OBP. Pokud bude práci obhajovat v září, zapíše si mimosemestrální kurz od 1.9. dále. Termíny obhajob na září jsou vypisovány v červnu, zveřejněny jsou na webových stránkách katedry. Zájem o zářijový termín prosím nahlaste v červnu e-mailem paní Zorce Kocourkové (zorka.kocourkova@vse.cz).
Pro přihlášení na obhajobu 1OBP je nutné mít absolvovaný předmět 1FP391 nebo 1FP392, ale není nutné mít uzavřený index. Studenti, kteří mají bakalářskou práci vedenou na KFOP, si vybírají pouze z termínu vypsaných paní Zorkou Kocourkovou. Nejsou-li aktuálně  žádné termíny vypsány a přesto máte zájem o obhajobu, kontaktujte prosím sekretářku katedry paní Zorku Kocourkovou (zorka.kocourkova@vse.cz). Stejně postupujte i v situaci, pokud jsou všechny vypsané termíny obsazené.
Termíny jsou vypisovány na základě poptávky studentů i během období výuky.

Důležité odkazy pro zpracování BP

Obhajoba bakalářské práce

Student, který dokončí bakalářskou práci, ji se souhlasem vedoucího práce odevzdá v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací. Řádné odevzdání musí být potvrzeno hlášením: „ Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“

Bakalářské práce odevzdejte v úředních hodinách na Katedru financí a oceňování podniku – NB/116.

Po obhajobě bude výtisk vrácen. Současně odevzdáte vytištěný a vlastnoručně podepsaný výpis z InSISu o vložení práce . Podle požadavku vedoucího prosím 1-2 výtisky. Před SBZ je třeba požádat studijní referentku o uzavření INDEXU , schválení následně zašlete nejpozději 3 dny před zkouškou na zorka@vse.cz.

Na obhajobu si student připraví prezentaci v PowerPointu na maximálně 10 minut. V případě prezenčního konání si přinese soubor s sebou na obhajobu na flash disku. Není nutné prezentaci zasílat předem.

Státní zkouška
Přihlašování na státní bakalářskou zkoušku probíhá prostřednictvím InSIS zápisem mimosemestrálního předmětu FIN nebo UFR. Je třeba si vybírat pouze z termínů naší katedry KFOP, které jsou vypsány paní Zorkou Kocourkovou.