prof. Ing. Mařík Miloš, CSc.

Miloš Mařík

Osobní www stránky: http://nb.vse.cz/~marik

Člen katedry: od 1.2.1993

Akademické a vědecké tituly:
1971 – Ing., inženýr ekonomie, získaný na VŠE Praha v oboru Ekonomika obchodu
1976 – CSc., kandidát ekonomických věd, získaný na VŠE Praha v oboru Ekonomika obchodu
1983 – doc., docent, získaný na VŠE Praha v oboru Ekonomika obchodu
1995 – doc., docent, potvrzení habilitace
1999 – prof., profesor, získaný na VŠE Praha v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

Akademické a vědecké funkce:
1993 – 2000 – člen Akademického senátu fakulty financí a účetnictví
1994 – dosud – ředitel Institutu oceňování majetku při VŠE (http://iom.vse.cz)
1998 – dosud – vedoucí Certifikačního ústavu při VŠE pro certifikaci odhadců majetku (http://cu.vse.cz)
1999 – dosud – člen Vědecké rady fakulty financí a účetnictví
2000 – dosud – člen Oborové rady pro doktorské studium na oboru „Finance“ a na oboru „Účetnictví a finanční řízení podniku“
2001 – 2018 – vedoucí Katedry financí a oceňování podniku

Další aktivity:

 • od r. 1998 soudní znalec jmenovaný ministryní spravedlnosti pro specializaci oceňování podniku
 • od r. 2001 čestný člen České komory odhadců majetku
 • 2002 – 2012 člen redakční rady recenzovaného časopisu Odhadce a oceňování majetku (vydává Česká komora odhadců majetku)
 • od roku 2008 zakladatel a předseda redakční rady recenzovaného časopisu Oceňování (vydává VŠE – Institut oceňování majetku ve spolupráci s fakultou financí a účetnictví)
 • od roku 2015 předseda Poradního sboru ministra spravedlnosti pro otázky znalectví v oboru Ekonomika
 • vedoucí poradního sboru a zkušební komisař pro znalectví v oblasti oceňování podniku, cenných papírů a nehmotného majetku Městského soudu v Praze

Ocenění:

 • Cena za prestižní publikaci VŠE za rok 2003 za spoluautorský podíl na publikaci Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 1. vydání, Ekopress, ISBN 80-86119-57-2
 • Cena za nejlepší fakultní knižní publikaci za rok 2008 za publikaci Maříková, P. – Mařík, M.: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku, VŠE-IOM, ISBN 978-80-245-1242-6
 • Cena rektora VŠE za prestižní publikaci za rok 2012 za spoluautorský podíl na publikaci Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy), 1. vydání, Ekopress, ISBN 978-80-86929-80-4
 • Pamětní medaile Fakulty financí a účetnictví za dlouholetý a zásadní přínos k rozvoji vědecké a pedagogické práce v oboru financí a oceňování podniku na Fakultě financí a účetnictví a rozvoj znalecké profese v tomto oboru v celostátním měřítku (udělena r. 2017)

Hlavní zaměření:

 • oceňování podniku
 • české oceňovací standardy
 • v roce 2000 založil a garantuje vedlejší specializaci 1OC Oceňování podniku a jeho majetku
 • v roce 2006 založil a garantuje hlavní specializaci FO Finance a oceňování podniku

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.