1FP412

Oceňování podniku II


Harmonogram a pokyny k předmětu

 • 1FP412 Program na LS 2019/2020 (14.2.2020)
  1FP412 Program – upravená struktura bodů a informace k závěrečnému testu (12.5.2020)
 • Tento předmět volně navazuje na předmět 1FP405 Oceňování podniku I. Je tedy vhodné, aby se na Oceňování podniku II hlásili studenti, kteří již absolvovali předmět 1FP405 nebo již mají alespoň základní znalosti z oceňování podniků.
 • Cílem předmětu 1FP412 bude zaměřit se na vybrané speciální otázky oceňování podniků. Cvičení budou probíhat na počítačích (obdobná forma jako u 1FP405). Vybrané přednášky zaměřené na oceňování jednotlivých majetkových složek podniku povedou renomovaní odborníci na danou tématiku z praxe.

Pracovní podklady k přednáškám

Jedná se o pracovní materiály (nikoli tedy kompletní texty), jejichž cílem je usnadnit studentům část psaní na přednáškách. Části podkladů jsou ale záměrně vynechány, protože zapisování umožní studentům zapamatovat si klíčové body z přednášky lépe, než při pouhém pasivním prohlížení.  Z důvodu průběžných aktualizací těchto podkladů budou materiály k dispozici vždy cca 2 dny před danou přednáškou. Je vhodné, aby si studenti přinesli vytištěný podklad na přednášku. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby si studenti na přednášce nejen doplňovali text z promítaných prezentací, ale zaznamenávali i další související výklad. Podklady jsou určeny jen pro studenty předmětů oceňování, heslo pro otevření souborů sdělí přednášející. Jedná se o soubory ve formátu pdf, pokud není uvedeno jinak.

 1. Varianty metody DCF (16.2.2020)
 2. Kapitálová struktura (24.2.2020)
  Kapitálová struktura – část D Reagenční funkce při proměnlivé výši CK (14.3.2020, podklad k části E Beta je umístěn níže v rámci přednášky pro týden 13)
  Přednáška pro týden 4
  Kniha: Metody oceňování podniku 2. díl, kap. 5.2 Vliv kapitálové struktury na shodu výsledků metody DCF
 3. Ekonomická přidaná hodnota (14.3.2020)
  Přednáška pro týden 5 a 6
  Kniha:
  a) Metody oceňování podniku 1. díl, kap. 4.4 Metoda ekonomické přidané hodnoty
  b) Metody oceňování podniku 2. díl, kap. 6 Metody DCF a EVA
 4. Oceňování pohledávek (materiál Ing. Šantrůčka, prezidenta České komory odhadců majetku, 30.3.2020)
  Oceňování pohledávek – případová studie (materiál Ing. Šantrůčka, 30.3.2020)
  Oceňování pohledávek – stručný průvodce metodikou J. Šantrůčka (30.2.2020)
  Přednáška pro týden 7 a 8
  Kniha: Metody oceňování podniku 1. díl, kap. 6.6.3 Oceňování pohledávek pro účely postoupení
 5. Diskonty a prémie v oceňování (15.4.2020)
  Přednáška pro týden 9
  Kniha: Metody oceňování podniku 1. díl, kap. 7.2 Diskonty a prémie při ocenění podniku
 6. Bezriziková výnosová míra (21.4.2020)
  Přednáška pro týden 10 a 11
  Kniha: Metody oceňování podniku 2. díl, kap. 10 Bezriziková výnosová míra (doporučujeme pro připomenutí přečíst i krátké úvodní kapitoly 8 a 9)
 7. Diskontní míra pro tržní hodnotu (8.5.2020)
  Přednáška pro týden 12 a 13
  Kniha: Metody oceňování podniku 2. díl, kap. 11 Tržní náklady vlastního kapitálu odvozené z minulých dat, kap. 12 Odhad nákladů vlastního kapitálu ex-ante (pozor, téma nákladů VK ex-ante je v prezentaci rozpacováno podrobněji než v knize, bude také předmětem posledního cvičení)
 8. Kapitálová struktura – část E – Koeficient beta (8.5.2020, dokončení přednášky č. 2 ke kapitálové struktuře)
  Přednáška pro týden 13
  Kniha: Metody oceňování podniku 2. díl, kap. 5.4 Koeficient beta a jeho vliv na shodu výsledků metody DCF (pozor, téma je v prezentaci rozpracováno podrobněji než v knize)

Pokyny k režimu studia po dobu uzavření školy

 1. Prezentace k přednáškám na této stránce výše jsou studentům poskytnuty vyplněné. U každé je zároveň uvedeno, kterého týdne z harmonogramu semestru se týká a kterou částí z povinné literatury je téma pokryto. Prezentace pomůže v orientaci v základní struktuře a nejdůležitějších bodech tématu. Vzhledem k absenci doplňujícího výkladu je však důrazně doporučeno, aby si studenti vždy přečetli také související část publikace, kde je téma vysvětleno, aby látku pochopili.
 2. I nadále se předpokládá, že studenti budou studovat podklady k přednáškám průběžně. Na přednášky navazují cvičení v Excelu, která studenti vypracovávají každý týden podle původního harmonogramu a odevzdávají přes odevzdávárnu v InSIS a přes odevzdávárnu obdrží také bodování těchto cvičení.
 3. V InSIS u předmětu 1FP405 v sekci Testy a zkoušení jsou k dispozici procvičovací testy k jednotlivým tematickým okruhům, které by za normálních okolností byly přednášeny. Testy jsou zatrhávací, po jejich vypracování uvidíte hned získané body i správné výsledky. Body z těchto testů jsou pouze zpětnou informací pro vás, do žádného hodnocení nevcházejí. Procvičovací testy jsou samozřejmě dobrovolné, ale jejich vypracování doporučujeme. Tyto procvičovací testy nepokrývají celou látku, ale měly by Vám pomoci alespoň částečně ověřit pochopení látky a případně upozornit na aspekty, které jste v přednášce přehlédli.
 4. Průběžné bodované testy jsou nahrazeny dodatečnou bodovanou studií.
 5. Závěrečný test se bude psát on-line v InSIS. Student musí být v průběhu testu přihlášen přes MS Teams. 
 6. Soubor Word s upravenou strukturou bodů a podrobnějšími pokyny k závěrečnému on-line testu je ke stažení výše na začátku této webové stránky.

Kapitoly k samostatnému dostudování

V případě potřeby budou doplněna témata k samostatnému dostudování (možná i po poslední přednášce, proto se sem před přípravou na test podívejte).

Kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 4. vydání, Ekopress 2018 (nebo 3. vydání 2011):

 1. Komplexní stavebnicová metoda (tj. diskontní míra pro investiční hodnotu): kap. 4.1.4.6 (látka bude potřeba pro cvičení v 10. týdnu výuky)
 2. Majetkové ocenění: kap. 6.1 až 6.7 (z toho kapitola 6.6.3 Pohledávky pro účely postoupení přednášena bude) (látka bude potřeba pro domácí studii č. 1)
 3. Diskonty a prémie: kap. 7.2.7 Ochrana minoritních akcionářů v legislativě ČR (vhodné přečíst na cvičení v 11. týdnu výuky)

Kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé, 1. vydání, Ekopress 2011 nebo 2. vydání, 2018:

 1. Naivní a klasický model vlivu zadlužení podniku na jeho hodnotu: kap. 3.1 a 3.2 (stačí se naučit k testu)
 2. Jistotní ekvivalenty výnosů: kap. 13, stačí JEV pro 1 období, tj. je možné vynechat pasáž k více obdobím na str. 340 až 346 (stačí se naučit k testu)

Příklady k procvičení

Prošli jste si cvičení a máte pocit, že příklady umíte? Zkuste si samostatně vypočítat tyto variantní příklady. Obsahují zadání a pak už jen několik kontrolních výsledků. Pokud vám výsledky nebudou vycházet, podívejte se do svých záznamů, jak se příklad počítal na cvičení, popřípadě na přednášce. Pozor, jedná se jen o výběr některých klíčových témat a ne o vyčerpávající přehled výpočtů, se kterými se můžete setkat u zkoušky.

 1. Metoda DCF APV (3. 12. 2007)
 2. Varianty DCF a kapitálová struktura (27. 2. 2009)
 3. Kapitálová struktura – iterace k ručnímu procvičení (27. 2. 2009)
 4. Amortizační hodnota (3. 12. 2007)
 5. Ekonomická přidaná hodnota (19. 12. 2004)
 6. EVA entity a equity (3. 12. 2007)
 7. Komplexní stavebnicová metoda (19. 12. 2004)
 8. Majetkové ocenění (8. 11. 2005)