1FP305

Základy oceňování podniku


Harmonogram a pokyny k předmětu


Pracovní podklady k přednáškám

Jedná se o pracovní materiály (nikoli tedy kompletní texty), jejichž cílem je usnadnit studentům část psaní na přednáškách. Části podkladů jsou ale záměrně vynechány, protože zapisování umožní studentům zapamatovat si klíčové body z přednášky lépe, než při pouhém pasivním prohlížení. Z důvodu průběžných aktualizací těchto podkladů budou materiály k dispozici vždy cca 2 dny před danou přednáškou. Je vhodné, aby si studenti přinesli vytištěný podklad na přednášku. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby si studenti na přednášce nejen doplňovali text z promítaných prezentací, ale zaznamenávali i další související výklad. Podklady jsou určeny jen pro studenty předmětů oceňování, heslo pro otevření souborů sdělí přednášející. Soubory jsou ve formátu pdf, pokud není uvedeno jinak.

 1. Úvod – jak porozumět pojmu hodnota podniku (16.2.2020)
 2. Práce s výstupy ocenění (J. Hořejší, direktor, KPMG ČR, 23.2.2020)
 3. Přehled metod oceňování (1.3.2020)
 4. Kroky oceňovacího postupu (13.3.2020)
  Přednáška pro týden 4 a 5
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 3 Postup při ocenění podniku
 5. Metoda diskontovaných peněžních toků (23.3.2020)
  Přednáška pro týden 6
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 4.1 Metoda diskontovaného cash flow 
 6. Metoda tržního porovnání (30.3.2020)
  Přednáška pro týden 7
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 5 Metody založené na analýze trhu
 7. Majetkové metody ocenění podniku (7.4.2020)
  Přednáška pro týden 8
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 6.1 Likvidační hodnota a 6.2 Maj. ocenění za předp. pokračování podniku
 8. Souhrnné ocenění podniku (7.4.2020)
  Přednáška pro týden 8
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 7.1 Hledání souhrnného výsledku
 9. Oceňování nemovitostí (9.4.2020)
  Přednáška pro týden 9, 10 a 11
  Informace k organizaci přednášek k oceňování nemovitostí (Word)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 6.3 Nemovitosti
  Videopřednášky na MS Teams „Oceňování nemovitostí pro 1FP403 a 1FP305“: záznamy přednášek + možnost přímé účasti v pondělí 20.4.2020 v 18,00-19,30 hod.  a v úterý 28.4.2020 v 9,15–10,45 hod.  (podrobněji viz soubor Informace k organizaci přednášek k oceňování nemovitostí)
 10. Oceňování movitých věcí (5.5.2020)
  Přednáška pro týden 12 a 13
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 6.4 Stroje a strojní zařízení
  (podklad k přednášce obsahuje praktické poznámky zkušeného znalce na oceňování strojů, krátká kapitola v knize obsahuje stručný systematický přehled metodického postupu při oceňování strojů; v testu mohou být u tohoto tématu zejména otázky z kapitoly v knize)

Procvičovací testy pro samostudium

V této sekci jsou umístěny testy k procvičení látky k jednotlivým tématům z přednášek, které neměly formu videopřednášky nebo videozáznamu. Testy mají formu zatrhávání odpovědí, většinou s možností více správných odpovědí. Nejsou časově nijak omezené, po jejich odeslání si hned můžete zobrazit výsledky s vyznačením, které odpovědi jste zatrhli správně, které ne a jaké mělo být správné řešení. Abyste se mohli ke svým výsledkům vracet i později, zatrhněte na konci testu, že chcete výsledek zaslat na mail. Test si můžete zkusit i opakovaně. Testy vycházejí výhradně z prezentací umístěných na této stránce výše. Toto technické řešení testů bohužel označí jako chybnou i otázku, která byla zodpovězena jen z části správně. Proto se neznepokojujte, pokud by výsledek nevyzníval příliš příznivě, test není určen jako forma zkoušení, uvedené body jsou jen symbolické. Berte ho jen jako tréningovou pomůcku, která by vás měla upozornit na vybrané části prezentací, pokud byste si jich při pouhém procházení prezentací dostatečně nevšimli. Přesto, aby vám testy byly co nejvíce užitečné, doporučujeme nezkoušet je na slepo, ale nejprve se snažit danou látku pochopit z prezentací, případně knihy, a až potom si test spustit.

Procvičovací testy k jednotlivým tématům (test se otevře v nové záložce):

 1. Úvod a základní pojmy
 2. Postup ocenění podniku
 3. Metoda DCF
 4. Metoda tržního porovnání
 5. Majetkové metody a vyvození souhrnného ocenění podniku
 6. Oceňování movitého majetku (strojů)

Pokyny k režimu studia po dobu uzavření školy

 1. Prezentace k přednáškám na této stránce výše jsou studentům poskytnuty vyplněné. U každé je zároveň uvedeno, kterého týdne z harmonogramu semestru se týká a kterou částí z povinné literatury je téma pokryto. Předmětem zkoušení bude pouze látka v rozsahu uvedeném v prezentacích, ale vzhledem k absenci doplňujícího výkladu je důrazně doporučeno, aby si studenti vždy přečetli související část publikace, kde je téma vysvětleno, aby látku pochopili.
 2. I nadále se předpokládá, že studenti budou studovat podklady k přednáškám průběžně. Na přednášky navazují cvičení v Excelu, která studenti vypracovávají každý týden podle původního harmonogramu a odevzdávají přes odevzdávárnu v InSIS. Tyto studie budou bodované, každá za max. 1 bod. Body za studie zpracované v době uzavření školy budou postupně nahrazovat body za průběžné testy, v závislosti na délce trvání uzavření školy.
 3. Na této stránce výše jsou uvedeny e-testy k samoprocvičení látky z přednášek.
 4. Průběžné bodované testy jsou zrušeny (původně 15 bodů).
 5. Body místo průběžných testů jsou po doby výuky nahrazeny takto:
  • studie původně plánované na hodiny cvičení: od doby uzavření školy podle harmonogramu celkem 9 studií x 1 bod, tj. celkem 9 bodů
  • v týdnu, kdy byl podle původního harmonogramu plánován rektorský den, bude řešena studie se třemi krátkými příklady na zopakování klíčových výpočtů z metody DCF a tržního porovnání (nejde tedy o novou látku), každý příklad bude po 2 bodech, tj. celkem 6 bodů
 6. Vedle toho zůstávají v platnosti dvě domácí bodované studie podle původního harmonogramu.

Kapitoly k samostatnému dostudování

V případě potřeby budou doplněna témata k samostatnému dostudování (možná i po poslední přednášce, proto se sem před přípravou na test podívejte).

Jedná se o kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 4. vydání, Ekopress 2018.


Příklady k procvičení

Úvodní příklad k procvičení Excelu:

Příklady k oceňování (Excel):

Po probrání daného tématu na přednášce a cvičení si zkuste samostatně vypočítat následující příklady. Obsahují zadání a pak už jen několik kontrolních výsledků. Pokud vám výsledky nebudou vycházet, podívejte se do svých záznamů, jak se příklad počítal na cvičení, popřípadě na přednášce. Pozor, jedná se jen o výběr některých klíčových témat a ne o vyčerpávající přehled výpočtů, se kterými se můžete setkat u zkoušky.

Doporučujeme zkusit si výpočet jak v Excelu, tak ručně s kalkulačkou, abyste byli připraveni na test, kde budou podobné příklady (případně dílčí části delších příkladů, jako je např. příklad na metodu DCF).

 1. Prognóza tržeb a KPVH podniku (9.3.2019)
 2. Ocenění podniku metodou DCF (9.3.2019)
 3. Ocenění podniku metodou tržního porovnání (9.3.2019)
 4. Ocenění nemovitostí (9.3.2019)