Studium MBA Nemovitosti a jejich oceňování (MBARE)


Základní informace o programu

Katedra financí a oceňování podniku ve spolupráci s Institutem oceňování podniku a Institutem strategického investování FFÚ otevřela v akademickém roce 2018/2019 nový studijní program MBA zaměřený na komerční nemovitosti, developerskou činnost a oceňování nemovitostí. Studenti získají znalosti potřebné pro činnost odborníka na trhu s nemovitostmi, jako jsou mikroekonomické a makroekonomické souvislosti trhu s nemovitostmi, podmínky financování a investic na trhu s nemovitostmi, a to vše na podkladě tržního oceňování nemovitostí. Studenti se dozvědí i informace o oceňování nemovitostí podle cenových předpisů.

Součástí výuky je stavební a právní minimum orientované na trh s nemovitostmi v souvislosti s oceňováním nemovitostí. Studium je ukončeno zpracováním developerského projektu ve formě státní závěrečné zkoušky (oSZ) na předem zadaný projekt s následnou prezentací developerského projektu odborné komisi.

Program MBARE je koncipován jako čtyřsemestrální mezinárodně uznávaný program distančního celoživotního vzdělávání. Program je zařazen do studijního plánu E – ZS 2018/2019. Studium je pořádáno jako dálkové s odbornými konzultacemi, které probíhají ve dvoudenních soustředěních (pátek odpoledne od 14h do 19h, sobota od 9h do 17h) v budově VŠE v Praze 3, náměstí W. Churchilla 4.

Výuku kurzů zajišťují pedagogové Vysoké školy ekonomické v Praze a jiných vysokých škol, jakož i renomovaní odborníci z praxe. Program MBA je uskutečňován v českém jazyce s vloženými přednáškami anglicky hovořících lektorů, aby si studenti osvojili i slovník anglických výrazů, které se na trhu s nemovitostmi běžně používají.

Vznik Programu MBA na VŠE má plnou podporu lokální i evropské RICS.

Akademickou ředitelkou programu je Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D., výkonným ředitelem je Ing. František Poborský, Ph.D. Odborným garantem programu je Ing. Jaroslav Kaizr, MSc. MRICS a koordinátorkou programu je Bc. Hana Bábíková. MBA program je realizován na Katedře financí a oceňování podniků.

Bližší informace k obsahové náplni kurzu a vyučujícím jsou obsaženy v akreditačním spise.


Požadované předpoklady a podmínky pro přijetí ke studiu v programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování

  • Úspěšné absolvování alespoň bakalářského studia nebo studia jiného mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MBA – uchazeč doloží nejvyšší dosažené vzdělání kopií vysokoškolského diplomu.
  • Minimálně 1 rok praxe v oboru nemovitostí – uchazeč doloží strukturovaný profesní životopis.
  • Prokázání znalosti anglického jazyka – uchazeč doloží certifikát o absolvované zkoušce, vysvědčení o státní zkoušce z angličtiny v rámci svého vysokoškolského vzdělání nebo jiným dokladem prokazujícím znalost anglického jazyka. Vybrané přednášky budou probíhat v anglickém jazyce a adekvátní znalost tohoto jazyka je proto nutná.
  • Vypracování případové studie a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
  • Zaplacení ceny za studium programu MBA. Vstupní poplatek činí 180 000 CZK za celý Program MBA.

Přihlašování do 2. běhu

  • Zadání případové studie pro přijímací řízení – 2. běh MBARE.
  • Od 1. 6. do 15. 9. je možnost podat přihlášku.
  • Ve dnech 3.10.-4.10.2019 budou probíhat přijímací pohovory.

Samotné zahájení výuky 2. běhu MBARE začne 8.11.2019. Termíny soustředění 2. běhu programu MBARE.

S dotazy k přihlašování do programu MBARE se prosím obraťte na koordinátorku programu paní Bábíkovou.
Zájemci nám mohou poslat kontaktní email, kde je budeme informovat o novinkách.


Kontakt:

Koordinátorka programu MBARE: Bc. Hana Bábíková, tel. 770 159 372, místnost na VŠE 114 NB, e-mail: hana.babikova@vse.cz