Diplomové práce

Diplomové práce na Katedře financí a oceňování podniku píší primárně studenti hlavní specializace Finance a oceňování podniku. Mohou je zde ale psát i studenti specializace Finance a specializace Účetnictví a finanční řízení podniku, výjimečně i studenti vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku.

Témata diplomových prací

Téma by se mělo týkat oblasti oceňování podniku nebo finančního řízení podniku. Mělo by být domluveno s předpokládaným vedoucím diplomové práce. Je třeba počítat s tím, že student musí v diplomové práci prokázat schopnost vědecké práce a musí z ní být patrný vlastní přínos diplomanta.

Základní informace k diplomovému semináři

 1. Seminář je určen výhradně pro studenty, kteří budou na KFOP psát a obhajovat DP a skládat státní zkoušky.
 2. Hlavním účelem diplomového semináře je zpracovat podstatnou část diplomové práce (minimálně cca 50 % práce). Proto je třeba, aby si studenti zapisovali diplomový seminář v semestru, kdy se opravdu budou diplomové práci intenzivně věnovat.
 3. Způsob omlouvání předmětu je upraven čl. 14 Studijního a zkušebního řádu a §5 Vyhlášky děkana FFÚ č. 3/2014. Důvodem pro omluvení předmětu není situace, kdy student odloží obhajobu DP oproti plánu, ani případ, pokud student nebude mít svého vedoucího.
 4. Podrobné informace k organizaci diplomového semináře, diplomovým pracím a přihlašování k obhajobě studenti obdrží na prvním semináři v semestru, proto je nezbytné, aby se všichni studenti na první seminář dostavili.
 5. Seminář bude v dalších týdnech semestru veden jako série individuálních konzultací jednotlivých vedoucích prací se svými diplomanty. To znamená, že každý týden v semestru se sejde jeden vyučující se svými diplomanty a bude konzultovat problémy DP.
 6. Každý student, zapsaný na seminář, je povinen najít si svého vedoucího práce z řad učitelů katedry (titul Ph.D. nebo CSc. a výše). Student musí s vybraným vedoucím  projednat, zda je ochotný danou diplomovou práci vést. Student si může vybrat některé z témat, které vypsala katedra, nebo si navrhnout téma sám a domluvit se daným vedoucím práce.
 7. Je velmi vhodné domluvit si vedoucího práce již v průběhu předchozího semestru před zapsáním diplomového semináře, protože pak si student může ještě před začátkem semináře například sehnat potřebná data a semestr, kdy má seminář zapsaný, využít naplno již od jeho začátku k psaní diplomové práce.

Informace k psaní diplomové práce

 1. Diplomant navrhne v InSIS předem domluvené téma pro předem domluveného vedoucího práce, aby téma prošlo schvalovacím kolem v rámci katedry.
 2. Vedoucí diplomové práce vkládá zadání diplomové práce do systému InSIS.
 3. Diplomová práce by měla mít následující strukturu:
  • Titulní stránka
  • Prohlášení (diplomová práce bez uvedeného nebo nepodepsaného prohlášení nemůže být připuštěna k obhajobě)
  • Obsah
  • Úvod (odůvodnění volby tématu, jasně formulovaný cíl práce a metody práce)
  • Hlavní část (vymezení základních pojmů, krátké zhodnocení dosavadních poznatků v analyzované oblasti, analytická část)
  • Závěr (stručné zhodnocení dosažených výsledků práce a jejich využití v praxi nebo v teorii)
  • Seznam literatury (nejlépe v abecedním pořadí)
  • Seznam použitých zkratek, tabulek, obrázků, grafů, ap. (nepovinné)
  • Přílohy
 4. Diplomová práce se začíná číslovat až od úvodu (nikoli tedy od titulní stránky, prohlášení či obsahu). V započatém číslování stránek se pokračuje až do poslední stránky příloh.
 5. Doporučený rozsah je 60 až 80 stran. Do tohoto počtu se nezahrnuje titulní stránka, prohlášení, obsah, různé seznamy (literatury, tabulek, grafů, ap.) ani přílohy, ale pouze textová část práce začínající úvodem a končící závěrem.
 6. Pro formát stránky není možné stanovit přesné pokyny, nicméně pro vzhled stránky by měly platit minimálně následující pravidla
  • formát A4 (210 mm x 297 mm);
  • levý okraj by měl být široký nejméně 5 cm, aby vazba práce neznemožnila její budoucí čtení;
  • pravý, horní a dolní okraj by měl měřit aspoň 2,5 cm;
  • řádkování se doporučuje dvojité, popř. ve výši jednoho a půl řádku;
  • počet řádků na stránku by měl být roven 30, nicméně lze akceptovat i větší počet řádků, max. však 45;
  • velikost písma by měla být tak velká, aby práci bylo možné číst bez lupy;
  • je vhodné pamatovat na to, že formální úprava práce je jedním z kritérií, které se hodnotí, a může tak ovlivnit známku.
 7. Pro tvorbu odkazů  na použitou literaturu se používají pravidla obsažená v českých technických normách (ČSN ISO 5966, Dokumentace – Formální úprava vědeckých a technických zpráv) a (ČSN ISO 690, Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura); můžete si prohlédnout příklady citací.
 8. Rozdíl mezi citací a parafrází: citace představuje přesně uvedený cizí výrok zřetelně odlišený (nejčastěji pomocí uvozovek), parafrází se rozumí vyjádření cizí myšlenky jinými slovy. V obou případech je nutné uvést odkaz na příslušný zdroj informací.
 9. Diplomová práce se před obhajobou odevzdává na katedře ve dvojím vyhotovení a zároveň musí být nahrána do databáze kvalifikačních prací v systému InSIS.
 10. Současně s vložením do InSIS musí být stejná verze diplomové práce nahrána do antiplagiátorského systému Ephorus. Vstup do systému a pokyny jsou na stránce Vložení práce do Ephoru.
 11. Posudek vedoucího diplomové práce může mít různou formu. Zde jsou dvě formy často používané na katedře financí a oceňování podniku:
 12. Oponent diplomové práce:
  • Oponent diplomové práce musí být vysokoškolsky vzdělaný odborník z praxe nebo akademický pracovník (Studijní a zkušební řád VŠE v Praze pro studium v bakalářských a magisterských navazujících programech, článek 19, odst. 4), současně by neměl být v blízkém příbuzenském poměru s diplomantem. Oponenta jmenuje vedoucí Katedry financí a oceňování podniku na základě návrhu vedoucího diplomové práce.
  • Posudek oponenta diplomové práce obsahuje stejné náležitosti jako posudek vedoucího diplomové práce. Rovněž v tomto případě se používají na katedře dvě základní varianty posudku. Posudek může mít různou formu, můžete si prohlédnout dvě ukázky.
  • Ukázka posudku oponenta č. 1
  • Ukázka posudku oponenta č. 2
 13. Posudek vedoucího a oponenta práce by měl být k dispozici nejpozději tři dny před konáním obhajoby na sekretariátě KFOP. Obvykle jsou ale posudky zároveň k dispozici i v systému ISIS.