Diplomové práce

Diplomové práce na Katedře financí a oceňování podniku píší primárně studenti hlavní specializace Finance a oceňování podniku. Mohou je zde ale psát i studenti specializace Finance a specializace Účetnictví a finanční řízení podniku. Postup pro volbu, zpracování a odevzdání diplomové práce se řídí opatřením  č. 3/2022, o plnění studijních povinností.

Témata diplomových prací

Téma by se mělo týkat oblasti oceňování podniku nebo finančního řízení podniku. Mělo by být domluveno s předpokládaným vedoucím diplomové práce. Je třeba počítat s tím, že student musí v diplomové práci prokázat schopnost vědecké práce a musí z ní být patrný vlastní přínos diplomanta.

Důležité odkazy pro zpracování DP

Obhajoba diplomové práce

Termíny, do kdy student musí nejpozději odevzdat práci do Insis, jsou zveřejňovány vždy přibližně v půlce semestru na webových stránkách KFOP.

Student, který dokončí diplomovou práci, ji se souhlasem vedoucího práce odevzdá v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací. Řádné odevzdání musí být potvrzeno hlášením: „ Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“

Předem si student v InSISu  zapíše obhajobu diplomové práce. Obhajoby diplomových prací jsou vypsány jako mimosemestrální kurz 1ODP v rámci „Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy“. Do mimosemestrálního kurzu se student zapisuje v tom semestru, kdy bude obhajovat diplomovou práci. Pokud bude práci obhajovat v září, zapíše si mimosemestrální kurz 1ODP a termín v Insis až od 1.9. dále. Termíny obhajob na září jsou zveřejňovány v červnu na webových stránkách katedry. Zájem o zářijový termín prosím nahlaste v červnu e-mailem paní Zorce Kocourkové (zorka.kocourkova@vse.cz).

Student se v InSIS po dohodě s vedoucím práce přihlásí na konkrétní termín obhajoby diplomové práce vypsaný katedrou KFOP, tj. termíny vypsané paní Zorkou Kocourkovou.

Diplomové práce (1 výtisk, stačí kroužková vazba) odevzdejte v úředních hodinách na Katedru financí a oceňování podniku – NB/116.

Po obhajobě bude výtisk vrácen. Současně odevzdáte vytištěný a vlastnoručně podepsaný výpis z InSISu o vložení práce . Před SZZ je třeba požádat studijní referentku o uzavření INDEXU , schválení následně zašlete nejpozději 3 dny před zkouškou na zorka@vse.cz.

Obhajoby diplomových prací probíhají odděleně od státní zkoušky ze studijního oboru.

Na obhajobu si student připraví prezentaci v Powerpointu na maximálně 15 minut. V případě prezenčního konání si přinese soubor s sebou na obhajobu na flash disku. Prosím nezasílat prezentace předem.

Základní informace k diplomovému semináři

 1. Seminář je určen výhradně pro studenty, kteří budou na KFOP psát a obhajovat DP a skládat státní zkoušky.
 2. Hlavním účelem diplomového semináře je zpracovat podstatnou část diplomové práce (minimálně cca 50 % práce). Proto je třeba, aby si studenti zapisovali diplomový seminář v semestru, kdy se opravdu budou diplomové práci intenzivně věnovat.
 3. Způsob omlouvání předmětu je upraven v platném Studijním a zkušebním řádu. Důvodem pro omluvení předmětu není situace, kdy student odloží obhajobu DP oproti plánu, ani případ, pokud student nebude mít svého vedoucího.
 4. Podrobné informace k organizaci diplomového semináře, diplomovým pracím a přihlašování k obhajobě studenti obdrží na prvním semináři v semestru, proto je nezbytné, aby se všichni studenti na první seminář dostavili.
 5. V rámci semináře studenti dostanou významnou podporu pro psaní diplomových prací, zejména:
  • Diskutují se zde typy prací psané na KFOP
  • Jak vytvořit přidanou hodnotu v diplomové práci?
  • jak uchopit netradičně klasické ocenění a  čemu se vyhnout?
  • jsou prezentovány základy výzkumné práce,
  • jsou představeny zdroje firemních informací na VŠE,
  • jak pracovat s citačním softwarem Zotero?
  • Každý student získá zpětnou vazbu na svůj projekt diplomové práce – od vyučujícího i od dalších posluchačů.
 6. Každý student, zapsaný na seminář, je povinen najít si svého vedoucího práce z řad učitelů katedry (titul Ph.D. nebo CSc. a výše). Student musí s vybraným vedoucím  projednat, zda je ochotný danou diplomovou práci vést. Student si může vybrat některé z témat, které vypsala katedra, nebo si navrhnout téma sám a domluvit se daným vedoucím práce.
 7. Je velmi vhodné domluvit si vedoucího práce již v průběhu předchozího semestru před zapsáním diplomového semináře, protože pak si student může ještě před začátkem semináře například sehnat potřebná data a semestr, kdy má seminář zapsaný, využít naplno již od jeho začátku k psaní diplomové práce.

Informace k psaní diplomové práce

 1. Diplomant navrhne v InSIS předem domluvené téma pro předem domluveného vedoucího práce, aby téma prošlo schvalovacím kolem v rámci katedry.
 2. Vedoucí diplomové práce vkládá zadání diplomové práce do systému InSIS.
 3. Podrobné informace o struktuře, formě citací a dalších náležitostech závěrečné práce naleznete v publikaci Metodologie kvalifikační práce.
 4. Pro splnění formálních náležitostí (číslování, odsazení, nadpisy,…) doporučujeme využít fakultní šablonu diplomové práce, kde je vše přednastaveno Fakultní šablona pro zpracování diplomové práce.
 5. Posudek vedoucího diplomové práce  a oponenta mají standardizovanou podobu a vyplňují se přímo do formuláře v Insis.
 6. Oponent diplomové práce:
  • Oponent diplomové práce musí být vysokoškolsky vzdělaný odborník z praxe nebo akademický pracovník (Studijní a zkušební řád VŠE v Praze pro studium v bakalářských a magisterských navazujících programech, článek 19, odst. 4), současně by neměl být v blízkém příbuzenském poměru s diplomantem. Oponenta jmenuje vedoucí Katedry financí a oceňování podniku na základě návrhu vedoucího diplomové práce.
 7. Posudek vedoucího a oponenta práce by měl být k dispozici nejpozději tři pracovní dny před konáním obhajoby v Insis.

Základní náležitosti diplomové práce

 1. Diplomová práce by měla mít následující strukturu:
  • Titulní stránka
  • Prohlášení (diplomová práce bez uvedeného nebo nepodepsaného prohlášení nemůže být připuštěna k obhajobě)
  • Obsah
  • Úvod (odůvodnění volby tématu, jasně formulovaný cíl práce a metody práce)
  • Hlavní část (vymezení základních pojmů, krátké zhodnocení dosavadních poznatků v analyzované oblasti, analytická část)
  • Závěr (stručné zhodnocení dosažených výsledků práce a jejich využití v praxi nebo v teorii)
  • Seznam literatury (nejlépe v abecedním pořadí)
  • Seznam použitých zkratek, tabulek, obrázků, grafů, ap. (nepovinné)
  • Přílohy
 2. Diplomová práce se začíná číslovat až od úvodu (nikoli tedy od titulní stránky, prohlášení či obsahu). V započatém číslování stránek se pokračuje až do poslední stránky příloh.
 3. Doporučený rozsah je 60 až 80 stran. Do tohoto počtu se nezahrnuje titulní stránka, prohlášení, obsah, různé seznamy (literatury, tabulek, grafů, ap.) ani přílohy, ale pouze textová část práce začínající úvodem a končící závěrem.
 4. Pro formát stránky není možné stanovit přesné pokyny, nicméně pro vzhled stránky by měly platit minimálně následující pravidla
  • formát A4 (210 mm x 297 mm);
  • levý okraj by měl být široký nejméně 5 cm, aby vazba práce neznemožnila její budoucí čtení;
  • pravý, horní a dolní okraj by měl měřit aspoň 2,5 cm;
  • řádkování se doporučuje dvojité, popř. ve výši jednoho a půl řádku;
  • počet řádků na stránku by měl být roven 30, nicméně lze akceptovat i větší počet řádků, max. však 45;
  • velikost písma by měla být tak velká, aby práci bylo možné číst bez lupy;
  • je vhodné pamatovat na to, že formální úprava práce je jedním z kritérií, které se hodnotí, a může tak ovlivnit známku.
 5. Pro tvorbu odkazů  na použitou literaturu se používají pravidla obsažená v českých technických normách (ČSN ISO 5966, Dokumentace – Formální úprava vědeckých a technických zpráv) a (ČSN ISO 690, Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura); můžete si prohlédnout příklady citací. Doporučujeme využít zdroje webových stránek APA (nejběžněji používaný formát citací v sociálních vědách), kde jsou přehledné a názorné ukázky citací v textu a zdrojů včetně nových médií.
 6. Rozdíl mezi citací a parafrází: citace představuje přesně uvedený cizí výrok zřetelně odlišený (nejčastěji pomocí uvozovek), parafrází se rozumí vyjádření cizí myšlenky jinými slovy. V obou případech je nutné uvést odkaz na příslušný zdroj informací.