1FP405

Oceňování podniku I


Harmonogram a pokyny k předmětu


Pracovní podklady k přednáškám

Jedná se o pracovní materiály (nikoli tedy kompletní texty), jejichž cílem je usnadnit studentům část psaní na přednáškách. Části podkladů jsou ale záměrně vynechány, protože zapisování umožní studentům zapamatovat si klíčové body z přednášky lépe, než při pouhém pasivním prohlížení. Z důvodu průběžných aktualizací těchto podkladů budou materiály k dispozici vždy cca 2 dny před danou přednáškou. Je vhodné, aby si studenti přinesli vytištěný podklad na přednášku. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby si studenti na přednášce nejen doplňovali text z promítaných prezentací, ale zaznamenávali i další související výklad. Podklady jsou určeny jen pro studenty předmětů oceňování, heslo pro otevření souborů sdělí přednášející. Soubory jsou ve formátu pdf, pokud není uvedeno jinak.

U podkladu k přednášce je pro lepší orientaci vždy uvedena také pasáž z knihy, která se daného tématu týká (pozor, přednášky se ale s knihou zcela nekryjí a v přednáškách jsou některá témata navíc; obsahem testu budou primárně přednášky).

 1. Úvod do oceňování podniku (10.2.2024)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 1 Obecné základy pro oceňování podniku
 2. Postup ocenění – strategická analýza (15.2.2024)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 3.2 Strategická analýza
  Postup ocenění – finanční analýza (15.2.2024, určeno pro samostudium)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 3.3 Analýza finančního zdraví podniku
  Postup ocenění – rozdělení majetku, generátory hodnoty a plán (29.2.2024)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 3.4, 3.5 a 3.6
 3. Metoda DCF entity (14.3.2024)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 4.1 Metoda diskontovaného cash flow, a to kap. 4.1.1 až 4.1.4
 4. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů – samostudium z knihy, viz níže
 5. Metoda tržního porovnání (28.3.2024)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 5 Metody založené na analýze trhu (pozor, neopomeňte ani kap. 5.3 Vztah metody tržního porovnání a metod výnosových)
 6. Kalkulovaná úroková míra (20.4.2024)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 4.1.6 Diskontní míra pro metodu DCF (jen do str. 275, tj. u stavebnicové metody stačí jen obecný princip, ale komplexní stavebnicová metoda už ne, ta je obsažena až v Oceňování podniku II)

Procvičovací testy v InSIS

V InSIS u předmětu 1FP405 v sekci Testy a zkoušení jsou k dispozici procvičovací testy k jednotlivým hlavním tématům z přednášek (testy 5 až 7 zahrnují kromě informací z přednášek také látku z kapitol určených k samostudiu). Testy budou přidávány postupně vždy po dokončení dalšího hlavního uceleného tématu.

Testy jsou zatrhávací. U většiny otázek je potřeba u každé nabídnuté odpovědi zvolit, zda je správná či nesprávná. Tato forma by měla studenty vést k přemýšlení nad otázkou a ne jen k mechanickému zaškrtávání odpovědí. Po odeslání testu uvidíte hned získané body i správné výsledky. Tyto procvičovací testy nepokrývají celou látku, ale měly by Vám pomoci alespoň částečně ověřit pochopení látky a případně upozornit na aspekty, které jste v přednášce přehlédli. Každý test lze psát jen jednou, proto důrazně doporučujeme nejprve se látku k danému tématu naučit a teprve pak si zkusit test vypracovat.

Body z těchto testů jsou pouze zpětnou informací pro vás, do žádného hodnocení nevcházejí. Procvičovací testy jsou samozřejmě dobrovolné, ale jejich vypracování doporučujeme.


Kapitoly k samostatnému dostudování

V případě potřeby budou doplněna témata k samostatnému dostudování (možná i po poslední přednášce, proto se sem před přípravou na test podívejte).

Jedná se o kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 4. vydání, Ekopress 2018

 1. Báze hodnoty: kap. 1.5 a kap. 1.9 (základní informace jsou přednášeny, ale kniha obsahuje další důležité podrobnosti)
 2. Finanční analýza: kap. 3.3
 3. Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty: kap. 3.5.7 (stačí se naučit k testu)
 4. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů: kap. 4.2 (je třeba nastudovat ke cvičení v 11. týdnu výuky)
 5. Kombinované výnosové metody: kap. 4.3 (stačí se naučit k testu)
 6. Metody založené na analýze trhu: kap. 5. (Látka bude přednášena z části. Přednáška a alespoň podkapitola 5.2.1 Metoda srovnatelných  podniků bude potřeba ke cvičení ve 12. týdnu výuky. Ostatní části kapitoly 5 stačí naučit se k testu. Upozorňujeme zejména na metodu srovnatelných transakcí, metodu odvětvových multiplikátorů a na ocenění pomocí násobitelů “brutto”, které se může vyskytnout i v testech a které je obsaženo v příkladu k procvičení níže).
 7. Diskontní míra pro metodu DCF: kap. 4.1.6, str. 242-275 (základní informace jsou přednášeny, ale kniha obsahuje další důležité podrobnosti)
 8. Ocenění na základě analýzy majetku: kap. 6.1 a 6.2
 9. Hledání souhrnného výsledku: kap. 7.1

Doporučujeme k testu přečíst i ostatní části knihy, které se vztahují k odpřednášeným tématům.


Příklady k procvičení

Úvodní příklad k procvičení Excelu:

Příklady k oceňování:

Prošli jste si cvičení a máte pocit, že příklady umíte? Zkuste si samostatně vypočítat tyto variantní příklady. Obsahují zadání a pak už jen několik kontrolních výsledků. Pokud vám výsledky nebudou vycházet, podívejte se do svých záznamů, jak se příklad počítal na cvičení, popřípadě na přednášce. Pozor, jedná se jen o výběr některých klíčových témat a ne o vyčerpávající přehled výpočtů, se kterými se můžete setkat u zkoušky.

 1. Metoda DCF – podnik BBB (7. 6. 2017)
 2. Metoda DCF – podnik CCC (2. 1. 2008)
 3. Sestavení finančního plánu (3. 12. 2007)
 4. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů (3. 12. 2007)
 5. Metoda tržního porovnání (3. 12. 2007)
 6. Diskontní míra a DCF (3. 12. 2007)