1FP405

Oceňování podniku I


Harmonogram a pokyny k předmětu


Pracovní podklady k přednáškám

Jedná se o pracovní materiály (nikoli tedy kompletní texty), jejichž cílem je usnadnit studentům část psaní na přednáškách. Části podkladů jsou ale záměrně vynechány, protože zapisování umožní studentům zapamatovat si klíčové body z přednášky lépe, než při pouhém pasivním prohlížení. Z důvodu průběžných aktualizací těchto podkladů budou materiály k dispozici vždy cca 2 dny před danou přednáškou. Je vhodné, aby si studenti přinesli vytištěný podklad na přednášku. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby si studenti na přednášce nejen doplňovali text z promítaných prezentací, ale zaznamenávali i další související výklad. Podklady jsou určeny jen pro studenty předmětů oceňování, heslo pro otevření souborů sdělí přednášející. Soubory jsou ve formátu pdf, pokud není uvedeno jinak.

 1. Úvod do oceňování podniku (16.2.2020)
 2. Metoda DCF entity – úvod (23.2.2020)
 3. Postup ocenění – strategická analýza (14.3.2020)
  Přednáška pro týden 4
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 3.2
 4. Postup ocenění – analýza finančního zdraví (14.3.2020)
  Postup ocenění – finanční analýza, generátory hodnoty a plán (14.3.2020)
  Přednáška pro týden 5
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 3.3 až 3.6
 5. Metoda DCF entity – technika propočtu (23.3.2020)
  Přednáška pro týden 6 a 7
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 4.1 Metoda diskontovaného cash flow, a to kap. 4.1.1 až 4.1.4
 6. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů – samostudium z knihy, viz níže
 7. Metoda tržního porovnání (7.4.2020)
  Přednáška pro týden 8 a 9
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 5 Metody založené na analýze trhu (pozor, neopomeňte ani kap. 5.3 Vztah metody tržního porovnání a metod výnosových)
 8. Kalkulovaná úroková míra (21.4.2020)
  Přednáška pro týden 10 a 11
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 4.1.6 Diskontní míra pro metodu DCF (jen do str. 275, tj. u stavebnicové metody stačí jen obecný princip, ale komplexní stavebnicová metoda už ne, ta je obsažena až v Oceňování podniku II) 
 9. Báze hodnoty (5.5.2020)
  Přednáška pro týden 12
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 1.5 Báze hodnoty (zejména kap. 1.5.5 Kolínská škola, která není v prezentacích a je určena k samostudiu), kap. 1.9 Báze hodnoty podniku a jejich praktické souvislosti
 10. Majetkové ocenění (8.5.2020)
  Přednáška pro týden 13
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 6.1 Likvidační hodnota, kap. 6.2 Majetkové ocenění za předpokladu pokračování podniku
 11. Souhrnné ocenění (8.5.2020)
  Přednáška pro týden 13
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 7.1 Hledání souhrnného výsledku

Pokyny k režimu studia po dobu uzavření školy

 1. Prezentace k přednáškám na této stránce výše jsou studentům poskytnuty vyplněné. U každé je zároveň uvedeno, kterého týdne z harmonogramu semestru se týká a kterou částí z povinné literatury je téma pokryto. Prezentace pomůže v orientaci v základní struktuře a nejdůležitějších bodech tématu. Vzhledem k absenci doplňujícího výkladu je však důrazně doporučeno, aby si studenti vždy přečetli také související část publikace, kde je téma vysvětleno, aby látku pochopili.
 2. I nadále se předpokládá, že studenti budou studovat podklady k přednáškám průběžně. Na přednášky navazují cvičení v Excelu, která studenti vypracovávají každý týden podle původního harmonogramu a odevzdávají přes odevzdávárnu v InSIS a přes odevzdávárnu obdrží také bodování těchto cvičení.
 3. V InSIS u předmětu 1FP405 v sekci Testy a zkoušení jsou k dispozici procvičovací testy k jednotlivým tematickým okruhům, které by za normálních okolností byly přednášeny. Testy jsou zatrhávací, po jejich vypracování uvidíte hned získané body i správné výsledky. Body z těchto testů jsou pouze zpětnou informací pro vás, do žádného hodnocení nevcházejí. Procvičovací testy jsou samozřejmě dobrovolné, ale jejich vypracování doporučujeme. Tyto procvičovací testy nepokrývají celou látku, ale měly by Vám pomoci alespoň částečně ověřit pochopení látky a případně upozornit na aspekty, které jste v přednášce přehlédli.
 4. Závěrečný test se bude psát on-line v InSIS. Student musí být v průběhu testu přihlášen přes MS Teams a mít při psaní testu spuštěnou kameru a mikrofon. Pro řešení příkladů, i když budou menší, je potřeba mít po ruce papír a zejména kalkulačku.
 5. Průběžné bodované testy jsou nahrazeny dodatečnými bodovanými studiemi. Upravená struktura bodů včetně upravené struktury on-line testů je ke stažení výše na začátku této webové stránky.

Kapitoly k samostatnému dostudování

V případě potřeby budou doplněna témata k samostatnému dostudování (možná i po poslední přednášce, proto se sem před přípravou na test podívejte).

Jedná se o kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 4. vydání, Ekopress 2018

 1. Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty – kap. 3.5.7 (stačí se naučit k testu)
 2. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů – kap. 4.2 (je třeba nastudovat ke cvičení v 10. týdnu výuky)
 3. Kombinované výnosové metody – kap. 4.3 (stačí se naučit k testu)
 4. Metody založené na analýze trhu: kap. 5. (Látka bude přednášena z části. Přednáška a alespoň podkapitola 5.2.1 Metoda srovnatelných  podniků bude potřeba ke cvičení ve 12. týdnu výuky. Ostatní části kapitoly 5 stačí naučit se k testu. Upozorňujeme zejména na metodu srovnatelných transakcí, metodu odvětvových multiplikátorů a na ocenění pomocí násobitelů “brutto”, které se může vyskytnout i v testech a které je obsaženo v příkladu k procvičení níže).

Doporučujeme k testu přečíst i ostatní části knihy, které se vztahují k odpřednášeným tématům.


Příklady k procvičení

Úvodní příklad k procvičení Excelu:

Příklady k oceňování:

Prošli jste si cvičení a máte pocit, že příklady umíte? Zkuste si samostatně vypočítat tyto variantní příklady. Obsahují zadání a pak už jen několik kontrolních výsledků. Pokud vám výsledky nebudou vycházet, podívejte se do svých záznamů, jak se příklad počítal na cvičení, popřípadě na přednášce. Pozor, jedná se jen o výběr některých klíčových témat a ne o vyčerpávající přehled výpočtů, se kterými se můžete setkat u zkoušky.

 1. Metoda DCF – podnik BBB (7. 6. 2017)
 2. Metoda DCF – podnik CCC (2. 1. 2008)
 3. Sestavení finančního plánu (3. 12. 2007)
 4. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů (3. 12. 2007)
 5. Metoda tržního porovnání (3. 12. 2007)
 6. Diskontní míra a DCF (3. 12. 2007)