Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska

Reg.č.: CEZ:J18/98:31100001.
Řešitel části výzkumného záměru FFÚ VŠE: Prof. Ing. Josef Valach, CSc.
Období: 1998-2004

Publikační výstupy v databázi publikační činnosti VŠE

1998 – Analýza finančního postavení českých podniků a úkoly finančního řízení podniku při zdokonalování tržního mechanizmu

Spolupracovníci:

Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
Ing. Petr Marek, CSc.

Oponenti:

Doc. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. – KPE VŠE Praha
Prof. Ing. Vladimír Novák, CSc. – KMIE VŠE Praha

Závěrečná obhajoba: 5.1.2000

1999 – Hodnocení finančního zdraví průmyslového podniku a jeho investiční aktivity

Spolupracovníci:

Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
Ing. Petr Marek, CSc.

Oponenti:

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. – KAČR
Prof. Ing. Jiří Koudela, CSc.
Prof. Ing. Vladimír Novák, CSc. – KMIE VŠE Praha

Závěrečná obhajoba: 5.1.2000

2000 – Hodnocení finančního zdraví průmyslového podniku a jeho investiční aktivity

Spolupracovníci:

Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
Ing. Ladislav Machoň
Ing. Petr Marek, CSc.
Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Ing. Pavla Maříková, CSc.

Oponent:

Ing. Petr Zahradník

Závěrečná obhajoba: 2001

2001 – Efektivnost a financování investičních projektů v českém průmyslu

Obsah:

 1. Investice a jejich efektivnost v ČR v současné době
  Autor: Prof. Ing. Josef Valach, CSc.
 2. Faktorová analýza investičního rozhodování
  Autor: Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
 3. Investiční politika koncernů a nadnárodních společností v podmínkách globalizace
  Autor: Ing. Ladislav Machoň
 4. Vliv zdanění na rozhodování mezi leasingem a úvěrem
  Autor: Ing. Petr Marek, CSc.
 5. Metody kalkulace diskontní míry pro oceňování podniků a velkých projektů v podmínkách ČR
  Autor: Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
 6. Analýza vývoje přímých zahraničních investic do ČR
  Autor: Ing. Milan Hrdý, Ph.D.

Oponent:

Prof. Ing. Karol Vlachynský, CSc.

Závěrečná obhajoba: 13.12.2001

2002 – Analýza efektivnosti, jejich financování a oceňování podniku v českém průmyslu

Obsah:

 1. Investiční rozpočty a dlouhodobý finanční plán
  Autor: Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
 2. Vybrané problémy zahraničních přímých investic nadnárodních společností
  Autor: Ing. Ladislav Machoň
 3. Investice do výnosově slabých podniků
  Autor: Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
 4. Oceňování pohledávek jako specifického typu investice
  Autor: Ing. Pavla Maříková, CSc.
 5. Riziko podnikatelských investičních projektů a jejich efektivnost
  Autor: Prof. Ing. Josef Valach, CSc.
 6. Některé poznámky ke studiu historie teoretických přístupů k investičnímu rozhodování
  Autor: doc. Ing. Petr Marek, CSc.
 7. Analýza vývoje přímých zahraničních investic do ČR v porovnání s okolními zeměmi v roce 2001
  Autor: Ing. Milan Hrdý, Ph.D.

Závěrečná obhajoba: leden 2003

2003 – Financování, stimulace investičních aktivit a oceňování českých průmyslových podniků

Obsah:

 1. Strategické řízení a finanční plánování podniku
  Autor: Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
 2. Přímé zahraniční investice v České republice a jejich vliv na českou ekonomiku
  Autor: Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
 3. Dlouhodobé finanční plánování zaměřené na schopnost podniku tvořit hodnotu
  Autor: Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc., Ing. Pavla Maříková, CSc.
 4. Tendence ve vývoji kapitálové struktury firem a reforma daňového systému
  Autor: Prof. Ing. Josef Valach, CSc.
 5. Řízení a financování podnikových fixních investic v koncernech a nadnárodních společností
  Autor: Ing. Ladislav Machoň
 6. Křivky konvenčních a nekonvenčních peněžních toků
  Autor: doc. Ing. Petr Marek, CSc., doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Závěrečná obhajoba: leden 2004

2004 – Financování, stimulace investičních aktivit a oceňování českých průmyslových podniků

Obsah:

 1. K některým otevřeným problémům nákladů podnikového kapitálu a kapitálové struktury
  Autor: Prof. Ing. Josef Valach, CSc.
 2. Zisková výnosnost jako kritérium při hodnocení finanční výkonnosti podniku podle tržních měřítek
  Autor: Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
 3. Kapitálová struktura a diskontní míra při oceňování podniku
  Autor: Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc., Ing. Pavla Maříková, CSc.
 4. Stanovení diskontní úrokové míry pro účely oceňování finančních institucí
  Autor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
 5. Dynamický model zásob
  Autor: prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc., doc. Ing. Petr Marek, CSc.

Závěrečná obhajoba: leden 2005