Kategorie hodnoty v mezinárodních oceňovacích standardech a její aplikace při oceňování podniku v rámci transformujících se ekonomik

Reg.č.: 100 Ministerstvo školství, kultury a tělovýchovy
Řešitel: Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc., prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc.
Období: 2004-2005
Mezinárodní vědecký projekt VŠE Praha a EU Bratislava

Publikační výstupy

Spolupracovníci z VŠE Praha (katedra financí a oceňování podniku):

doc. Ing. Petr Marek, CSc.
doc. Ing. Milan Hrdý, PhD.
Ing. Pavla Maříková, CSc.
Ing. Jan Jurečka, CSc.
Ing. Radim Laník (doktorand)
Ing. Barbora Jetmarová (doktorand)
Ing. Pavel Svačina (doktorand)
Ing. Petr Huňka (doktorand)

Spolupracovníci z EU Bratislava (katedra podnikových financií):

doc. Ing. Božena Hrvoľová, CSc.
doc. Ing. Anna  Harumová, PhD.
Ing. Lucia Ninčáková

Obsah:

Slovenská i Česká republika mají díky dlouhému společnému vývoji i mnoho společných problémů. Jedním z nich je i úroveň znalecké činnosti v oblasti oceňování, pro kterou je třeba vytvářet přiměřený teoretický základ. Domníváme se totiž, že i v oblasti ekonomie je třeba žádat, aby alespoň část výsledků měla bezprostřední praktické uplatnění, což, jak věříme, je i případ našeho mezinárodního grantu.

Cílem grantu je přispět k rozpracování kategorií hodnoty, především pak hodnoty tržní jako základního a výchozího kamene oceňovací činnosti, který se zároveň opírá o klíčové poznatky obecné ekonomické teorie.

V rámci oceňování majetku jsme se soustředili na část, která je nejvýznamnější a také teoreticky nejzajímavější – oceňování podniku. Přesněji řečeno na otázku, jak v kontextu teorie i praxe chápat kategorii hodnoty při oceňování podniku.

Ve stručnosti lze výsledky shrnout takto:

 1. Analýza kategorie hodnoty v kontextu teorie a praxe oceňování:
  • z hlediska ekonomické teorie,
  • z hlediska oceňovací praxe ve vybraných vyspělých zemích,
  • z hlediska oceňovací praxe v České republice,
  • z hlediska oceňovací praxe ve Slovenské republice,
  • z hlediska účetního a z hlediska základních právních předpisů.
 2. Podrobnější rozbor vybraných kategorií a standardů hodnoty s důrazem na tržní hodnotu (a s důrazem na oceňování podniku).
 3. Analýza kategorií hodnoty a požadavků mezinárodních oceňovacích standardů při aplikaci na specifické druhy podniků (např. finančních institucí) a specifický majetek (například majetek nehmotný).