Model nákladů zastoupení

Reg.č.: GAČR 402/04/1313
Řešitel: doc. Ing. Petr Marek, CSc.
Období: 2004-2006

Publikační výstupy v databázi publikační činnosti VŠE

Obsah:

Hlavním výsledkem výzkumu bylo vytvoření dvou modelů nákladů zastoupení. V prvním modelu se počítá hodnota nákladů zastoupení jako rozdíl mezi hodnotou zadlužené firmy s bezrizikovým dluhem a hodnotou zadlužené firmy s rizikovým dluhem, přičemž od tohoto rozdílu se dále odečítá hodnota nákladů finanční tísně. Výsledky byly testovány s pomocí analýzy citlivosti. Druhý model vychází z velikosti firmy při optimálním zadlužení. Náklady zastoupení zde představují rozdíl mezi hodnotou firmy, která využívá své zdroje maximálně efektivně, a skutečnou hodnotou firmy. Doplňkově byl zpracován dynamický model zásob. Výzkum se dále zabýval čtyřmi dílčími okruhy problémů. V rámci studia ratingu správy podniků v českých podmínkách byla provedena komparace ratingových systémů corporate governance a realizováno dotazníkové šetření mezi českými manažery. V návaznosti na toto studium byla v oblasti transparentnosti účetní závěrky soustředěna pozornost na ocenění goodwillu v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví. V případě finanční analýzy tvoří hlavní výstup vlastní model reálné hodnoty běžné likvidity založený na pyramidálním rozkladu. V daňové oblasti byl řešen vztah mezi daňovým poplatníkem a státem v pozicích agenta a principála. Pro tyto účely byl zpracován mimo jiné model současné hodnoty daňové úspory.

Spolupracovníci:

prof. Ing. dr. Jan Kodera, CSc. (KMTP)
doc. Ing. Jarmila Radová, Ph.D. (KBP)
Ing. Pavel Marinič, Ph.D.
Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. (KFÚ)
Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (KFÚ)

Doktorandi:

Ing. Romana Borová
Ing. Radana Korbová
Ing. Pavel Kraus