Hodnocení efektivnosti investic a návrh koncepce jejich financování na podporu začleňování českého průmyslu do světové ekonomiky

Reg.č.: GAČR 402/01/0144
Řešitel:
Prof. Ing. Josef Valach, CSc.
Období: 2001-2003

Publikační výstupy v databázi publikační činnosti VŠE

Obsah:

Projekt analyzuje podrobně dynamiku a strukturu investic v ČR na přelomu tisíciletí, teorii a praxi hodnocení finanční efektivnosti investičníchprojektů, jakož i základní trendy ve financování rozvoje podnikatelských subjektů. Součástí výše uváděných analýz je i analýza přímých zahraničníchinvestic v ČR, pojetí kapitálových výdajů při hodnocení efektivnostiprojektů a analýza systému stimulace investic v ČR. Specifická pozornostje věnována problematice řízení a financování investic v koncernech anadnárodních společnostech a úloze finančního leasingu ve financováníinvestic.Jsou navržena různá opatření směřující ke zlepšení investičníchaktivit podniků, vyhodnocování investičních projektů a jejich financování. Zdůrazňuje se jejich značná fluktuace a nízká úroveň tvorby fixníhokapitálu v ČR, malý vliv nových investic na zmenšování technologickémezery mezi ČR a vyspělými zeměmi, nutnost vyšší podpory spořivosti uobyvatel i tlaku na tvorbu vlastního kapitálu podnikové sféry. Zdůvodňujese a požaduje širší chápání kapitálových výdajů a peněžních příjmů zinvestice, nutnost respektovat finanční důsledky investování při hodnoceníefektivnosti podnikových investic. Doporučuje se využívat intenzivnějimodernější metody hodnocení projektů pomocí modifikovaného VVP afinancování státních projektů s využitím spoluúčasti soukromých firem. Závěry směřují také k úpravě daňových odpisů na evropskou úroveň a knulovému zdanění reinvestovaného nerozděleného zisku.Požaduje se vyššístimulace podnikového výzkumu a vývoje.

Spolupracovníci:

doc. Ing. František Ducheček, CSc.
doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
doc. Ing. Petr Marek, CSc.
Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
Ing. PhDr. Josef Kutílek, M.B.A.
Ing. Ladislav Machoň
Ing. Dana Mandíková
Ing. Pavla Maříková, CSc.