Oceňování podniků a jejich majetku v rámci podnikových kombinací

Reg.č.: GAČR 402/00/0440
Řešitel: Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Období: 2000-2003

Publikační výstupy v databázi publikační činnosti VŠE

Spolupracovníci:

Ing. Jan Jurečka, CSc.
Ing. Pavla Maříková, CSc.
Ing. Vladimír Zelenka

Obsah:

Oceňování podniku jako relativně nová a poměrně rychle se rozvíjející součást podnikové ekonomiky naráží ve svém rozvoji na několik základních problémů (které jsou však do značné míry problémy obecnými):

  1. Jak sestavit relativně dlouhodobý finanční plán.
  2. Jak stanovit diskontní míru, která by se opírala o tržní informace, když adekvátní trh není k dispozici.
  3. Jak oceňovat nehmotný majetek, jehož význam stále roste.

Přínos řešeného projektu lze spatřovat zejména v následujících bodech:

  1. Rozvinul teoretické přístupy k pojímání nehmotného majetku, zejména pak goodwillu.
  2. Rozpracoval metody oceňování obvykle nejvýznamnější složky nehmotného majetku, tj. ochranné známky. Za největší přínos v této oblasti považujeme využití modelu daňových klínů pro oceňování nehmotných aktiv.
  3. Rozpracoval obecné a teoreticky zdůvodněné zásady pro tvorbu finančního plánu, které jsou postaveny především na strategické analýze oceňovaného podniku a na analýze a prognóze generátorů hodnoty.
  4. Rozpracoval teoreticky zdůvodněné a v českých podmínkách použitelné metody pro volbu diskotní míry, konkrétně především komplexní stavebnicovou metodu pro zjišťování investiční hodnoty podniku a modifikaci modelu oceňování kapitálových aktiv pro zjišťování tržní hodnoty podniku.
  5. Projekt také analyzoval některé nové přístupy k oceňování podniku, které se v zahraniční teorii objevily teprve v nedávné době a v České republice se s nimi dosud běžně nepracuje. Jedná se zejména o metody EVA, MVA a CF ROI jako nástroje k ocenění podniku.

Všechny výsledky projektu jsou ihned zařazovány do výuky na řádném i specializačním studiu VŠE a do nových publikací pro znalce a odhadce majetku. Dále budou využity jako teoretická východiska pro připravované standardy pro oceňování podniku v České republice.