Příklady citací

TVORBA ODKAZŮ V TEXTU

 • výchozí normy:
  • ČSN ISO 690 Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura
  • ČSN ISO 5966 Dokumentace – Formální úprava vědeckých a technických zpráv
  • ČSN ISO 7144 Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů
 • základní metody uvádění odkazů v textu:
  • pomocí poznámky pod čarou:
   • text:
    1. Podle Millera a Modiglianiho9) ve světě bez daní a bez transakčních nákladů platí …
    2. Vyjdeme-li z definice, podle níž „finanční struktura podniku představuje strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je financován jeho majetek9)„, potom …
   • poznámka pod čarou:
    1. 9) Miller, M.H. – Modigliani, F.: „Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares,“ Journal of Business, October 1961, roč. 34, s. 411 – 433.
    2. 9) Valach, J. – kol.: Finanční řízení podniku. Praha : Ekopress, 1999, s. 77.
  • uvedením jména (není-li patrné z textu) a data v okrouhlých závorkách:
   • text:
    1. Podle Millera a Modiglianiho (1961) ve světě bez daní a bez transakčních nákladů …
    2. Vyjdeme-li z definice, podle níž „finanční struktura podniku představuje strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je financován jeho majetek“ (Valach, 1999), potom …
   • v abecedně řazeném soupisu bibliografických citací na konci diplomové práce:
    1. 22) Miller, M.H. – Modigliani, F.: „Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares,“ Journal of Business, October 1961, roč. 34, s. 411 – 433.
    2. 31) Valach, J. – kol.: Finanční řízení podniku. Praha : Ekopress, 1999, s. 77.
  • pomocí číslované citace:
   • text:
    1. Podle Millera a Modiglianiho (Cit. 12) ve světě bez daní a bez transakčních nákladů …
    2. Vyjdeme-li z definice, podle níž „finanční struktura podniku představuje strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je financován jeho majetek“ (Cit. 18), potom …
   • v soupisu bibliografických citací na konci diplomové práce:
    1. 12) Miller, M.H. – Modigliani, F.: „Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares,“ Journal of Business, October 1961, roč. 34, s. 411 – 433.
    2. 18) Valach, J. – kol.: Finanční řízení podniku. Praha : Ekopress, 1999, s. 77.

 

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE

 • výchozí norma:
  • ČSN ISO 690 Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura
 • základní pravidla:
  • pořadí jednotlivých prvků ve struktuře citace je závazné;
  • interpunkce (čárka, tečka, uvozovky, ap.) a druh písma (normální, tučné, podtržené, kurzíva, ap.) jsou volitelné – avšak v práci musí být dodržen jednotný systém používání interpunkce a druhu písma;
  • odborné a vědecké tituly (prof., Ing., CSc., ap.) se v citacích zásadně neuvádějí.
 • citace monografické publikace:
  • základní struktura:
   • [Autor] [Název knihy] [Vydání] [Místo vydání] [Vydavatel] [Rok vydání] [Strana] [ISBN]
  • poznámky:
   • v soupisu použité literatury na konci práce je jinak povinný prvek [Strana] – viz příklady v „Tvorbě odkazů v textu“ – nahrazován prvkem [Rozsah] uvádějící celkový počet stran v publikaci;
   • nepovinné prvky: [Vydání] [Rozsah] [ISBN].
  • vzor citace knihy o jednom autorovi:
   1. Mařík, M. Určování hodnoty firem. 1. vyd. Praha : Ekopress, 1993. 206 s. ISBN 80-86119-09-2.
   2. Mařík, M. Určování hodnoty firem. Praha : Ekopress, 1993.
   3. Mařík, M.: „Určování hodnoty firem.“ Praha, Ekopress, 1993.
   4. Mařík, M.: Určování hodnoty firem. Praha, Ekopress, 1993.
  • vzor citace knihy o více autorech:
   1. Levy, H., Sarnat, M. Kapitálové investice a finanční rozhodování. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. 920 s. ISBN 80-7169-504-1.
   2. Levy, H., Sarnat, M. Kapitálové investice a finanční rozhodování. Praha : Grada Publishing, 1999.
   3. Levy, H. – Sarnat, M.: „Kapitálové investice a finanční rozhodování.“ Praha, Grada Publishing, 1999.
   4. Levy, H. – Sarnat, M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování. Praha, Grada Publishing, 1999.
  • vzor citace knihy o jednom hlavním autoru a kolektivu autorů:
   1. Valach, J., aj. Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha : Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1.
   2. Valach, J., aj. Finanční řízení podniku. Praha : Ekopress, 1999.
   3. Valach, J. – aj..: „Finanční řízení podniku.“ Praha, Ekopress, 1999.
   4. Valach, J. – kol.: Finanční řízení podniku. Praha, Ekopress, 1999.
  • vzor citace knihy o dvou vydavatelstvích:
   1. Bierman, H.Jr., Smidt, S. Financial Management for Decision Making. 1. vyd. New York : Macmillan Publishing Company; London : Collier Macmillan Publishers, 1986. 842 s. ISBN 0-02-310030-3.
   2. Bierman, H.Jr., Smidt, S. Financial Management for Decision Making. New York : Macmillan Publishing Company; London : Collier Macmillan Publishers, 1986.
   3. Bierman, H.Jr. – Smidt, S.: „Financial Management for Decision Making.“ New York, Macmillan Publishing Company / London, Collier Macmillan Publishers, 1986.
   4. Bierman, H.Jr. – Smidt, S.: Financial Management for Decision Making. New York, Macmillan Publishing Company / London, Collier Macmillan Publishers, 1986.
 • citace periodické publikace:
  • základní struktura:
   • [Autor] [Název periodika] [Periodikum] [Rok vydání] [Ročník] [Číslo periodika] [Strana] [ISSN]
  • poznámky:
   • v soupisu použité literatury na konci práce je prvek [Strana] – viz příklady v „Tvorbě odkazů v textu“ – nahrazován prvkem [Rozsah] uvádějící celkový počet stran v publikaci;
   • nepovinný prvek: [ISSN].
  • vzor citace článku v časopisu o jednom autorovi:
   1. Grünwald, R. Finanční analýza zveřejňovaných údajů z účetní závěrky. Účetnictví, 1999, roč. 34, č. 1, s. 36-38.
   2. Grünwald, R.: Finanční analýza zveřejňovaných údajů z účetní závěrky. Účetnictví, 1999, roč. 34, č. 1, s. 36-38.
   3. Grünwald, R.: „Finanční analýza zveřejňovaných údajů z účetní závěrky.“ Účetnictví, 1999, roč. 34, č. 1, s. 36-38.
   4. Grünwald, R.: Finanční analýza zveřejňovaných údajů z účetní závěrky. Účetnictví, 1999, roč. 34, č. 1, s. 36-38.
  • vzor citace článku v časopise bez uvedeného autora:
   1. Drachma zhodnotila kvůli vstupu Řecka do EMU. Svět hospodářství, 2000, roč. 41, č. 4, s. 4. ISSN 0322-7987.
   2. „Drachma zhodnotila kvůli vstupu Řecka do EMU.“ Svět hospodářství, 2000, roč. 41, č. 4, s. 4.
   3. „Drachma zhodnotila kvůli vstupu Řecka do EMU.“ Svět hospodářství, 2000, roč. 41, č. 4, s. 4.
   4. Drachma zhodnotila kvůli vstupu Řecka do EMU. Svět hospodářství, 2000, roč. 41, č. 4, s. 4.
  • vzor citace článku v časopise o dvou autorech:
   1. Miller, M.H., Modigliani, F. Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. Journal of Business, October 1961, roč. 34, s. 411 – 433.
   2. Miller, M.H. – Modigliani, F.: Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. Journal of Business, říjen 1961, roč. 34, s. 411 – 433.
   3. Miller, M.H. – Modigliani, F.: „Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares,“ Journal of Business, říjen 1961, roč. 34, s. 411 – 433.
   4. Miller, M.H. – Modigliani, F.: Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. Journal of Business, říjen 1961, roč. 34, s. 411 – 433.
 • citace příspěvku do sborníku:
  • základní struktura:
   • [Autor] [Název příspěvku] In [Editor sborníku] [Název sborníku] [Vydání] [Místo vydání] [Vydavatel] [Rok vydání] [Strana] [ISBN]
  • poznámky:
   • v soupisu použité literatury na konci práce je prvek [Strana] – viz příklady v „Tvorbě odkazů v textu“ – nahrazován prvkem [Rozsah] uvádějící celkový počet stran v publikaci;
   • nepovinný prvek: [Vydání] [ISBN].
  • vzor citace příspěvku do sborníku:
   1. Marek, P. Finanční cíle výrobního družstva. In Marek, J., Hunčová M., Müllerová, Z., Semeniuk, P. Družstevnictví v podmínkách tržní ekonomiky. 1. vyd. Ústí nad Labem : UJEP, 1998. s. 65 – 75. ISBN 80-7044-230-1.
   2. Marek, P.: Finanční cíle výrobního družstva. In Marek, J., Hunčová M., Müllerová, Z., Semeniuk, P.: Družstevnictví v podmínkách tržní ekonomiky. Ústí nad Labem : UJEP, 1998. s. 65 – 75.
   3. Marek, P.: „Finanční cíle výrobního družstva.“ In Marek, J., Hunčová M., Müllerová, Z., Semeniuk, P.: „Družstevnictví v podmínkách tržní ekonomiky.“ Ústí nad Labem, UJEP, 1998. s. 65 – 75.
   4. Marek, P.: Finanční cíle výrobního družstva. In Marek, J., Hunčová M., Müllerová, Z., Semeniuk, P.: Družstevnictví v podmínkách tržní ekonomiky. Ústí nad Labem, UJEP, 1998. s. 65 – 75.
 • citace příspěvku do výzkumného projektu:
  • základní struktura:
   • [Autor] [Název příspěvku] In [Vedoucí projektu] [Název projektu] [Místo vydání] [Řešitelské pracoviště] [Rok zpracování] [Strana] [Registrační číslo]
  • poznámky:
   • v soupisu použité literatury na konci práce je jinak povinný prvek [Strana] – viz příklady v „Tvorbě odkazů v textu“ – nahrazován prvkem [Rozsah] uvádějící celkový počet stran v publikaci;
   • nepovinný prvek: [Rozsah] [Registrační číslo];
   • výše zmíněná česká technická norma neuvádí doporučený vzor této citace.
  • vzor citace příspěvku do výzkumného projektu:
   1. Holečková, J. Modely výpočtu daňových klínů při hodnocení vlivu zdanění na investiční rozhodování. In Valach, J. Modely finančních plánů podniků a jejich souvislost s daňovou a dividendovou politikou podniku. Praha : VŠE, 1993. 20 s. Reg.č.: VŠE120/4.
   2. Holečková, J.: Modely výpočtu daňových klínů při hodnocení vlivu zdanění na investiční rozhodování. In Valach, J.: Modely finančních plánů podniků a jejich souvislost s daňovou a dividendovou politikou podniku. Praha : VŠE, 1993.
   3. Holečková, J.: „Modely výpočtu daňových klínů při hodnocení vlivu zdanění na investiční rozhodování.“ In Valach, J.: „Modely finančních plánů podniků a jejich souvislost s daňovou a dividendovou politikou podniku.“ Praha, VŠE, 1993.
   4. Holečková, J.: Modely výpočtu daňových klínů při hodnocení vlivu zdanění na investiční rozhodování. In Valach, J.: Modely finančních plánů podniků a jejich souvislost s daňovou a dividendovou politikou podniku. Praha, VŠE, 1993.
 • citace diplomové práce:
  • základní struktura:
   • [Autor] [Název] (Diplomová práce) [Sídlo školy] [Škola] [Rok zpracování] [Strana]
  • poznámky:
   • v soupisu použité literatury na konci práce je jinak povinný prvek [Strana] – viz příklady v „Tvorbě odkazů v textu“ – nahrazován prvkem [Rozsah] uvádějící celkový počet stran v publikaci;
   • nepovinný prvek: [Rozsah];
   • výše zmíněná česká technická norma neuvádí doporučený vzor této citace.
  • vzor citace diplomové práce:
   1. Havlíček, J. Správa podniků – teorie a její aplikace v České republice. (Diplomová práce) Praha : VŠE, 1999. 74 s.
   2. Havlíček, J.: Správa podniků – teorie a její aplikace v České republice. (Diplomová práce) Praha : VŠE, 1999.
   3. Havlíček, J.: „Správa podniků – teorie a její aplikace v České republice.“ Diplomová práce. Praha, VŠE, 1999.
   4. Havlíček, J.: Správa podniků – teorie a její aplikace v České republice. Diplomová práce. Praha, VŠE, 1999.
 • citace výroční zprávy:
  • základní struktura:
   • [Název] [Místo vydání] [Společnost] [Rok zpracování] [Strana]
  • poznámky:
   • v soupisu použité literatury na konci práce je jinak povinný prvek [Strana] – viz příklady v „Tvorbě odkazů v textu“ – nahrazován prvkem [Rozsah] uvádějící celkový počet stran v publikaci;
   • nepovinný prvek: [Rozsah];
   • výše zmíněná česká technická norma neuvádí doporučený vzor této citace.
  • vzor citace výroční zprávy:
   1. Výroční zpráva ČZ Strakonice, a.s. Strakonice : ČZ Strakonice, 1996. 35 s.
   2. Výroční zpráva ČZ Strakonice, a.s. Strakonice : ČZ Strakonice, 1996.
   3. „Výroční zpráva ČZ Strakonice, a.s.“ Strakonice, ČZ Strakonice, 1996.
   4. Výroční zpráva ČZ Strakonice, a.s. Strakonice, ČZ Strakonice, 1996.
 • citace televizního pořadu:
  • základní struktura:
   • [Citovaná osoba] v pořadu [Název pořadu] [Televizní kanál] [Datum]
  • poznámka:
   • výše zmíněná česká technická norma neuvádí doporučený vzor této citace.
  • vzor citace televizního pořadu:
   1. Gross, S. v pořadu V pravé poledne. Česká televize 1, 6.2.2000.
   2. Gross, S. v pořadu V pravé poledne. Česká televize 1, dne 6. února 2000.
   3. Gross, S. v pořadu „V pravé poledne.“ Česká televize 1, dne 6.2.2000.
   4. Gross, S. v pořadu V pravé poledne. Česká televize 1, 6. února 2000.
 • citace přednášky:
  • základní struktura:
   • [Lektor] [Název kursu] (přednáška) [Místo konání] [Pořadatel] [Datum]
  • poznámka:
   • výše zmíněná česká technická norma neuvádí doporučený vzor této citace.
  • vzor citace přednášky:
   1. Marek, P. Finance podniku. (přednáška) Praha :VŠE, 16.12.1999.
   2. Marek, P.: Finance podniku. (přednáška) Praha :VŠE, dne 16. prosince 1999.
   3. Marek, P.: „Finance podniku.“ (přednáška) Praha, VŠE, dne 16.12.1999.
   4. Marek, P.: Finance podniku. (přednáška) Praha, VŠE, 16. prosince 1999.
 • citace ústního sdělení:
  • základní struktura:
   • (ústní sdělení) [Citovaná osoba] [Název a adresa pracoviště] [Datum]
  • poznámky:
   • nutno uvést plné jméno citované osoby, i adresu jejího pracoviště;
   • výše zmíněná česká technická norma neuvádí doporučený vzor této citace.
  • vzor citace ústního sdělení:
   1. podle ústního sdělení Josefa Nováka (studenta VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3) dne 7. února 2000.