Posudek vedoucího DP – ukázka 1

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

 

Jméno a příjmení diplomanta:

………………………………………………………………………………………………………………………

Název práce:

………………………………………………………………………………………………………………………

Cíl práce:

……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Kritéria hodnocení práce:

 1. Pravopis
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Formální náležitosti
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
 3. Práce s literaturou
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Stylistická úroveň
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Logická stavba práce
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
 6. Hloubka provedené analýzy
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
 7. Originální prvky
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
 8. Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
 9. Stupeň splnění cíle práce
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
 10. Využitelnost výsledků práce v praxi či v teorii
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
 11. Obsahové nedostatky a jiné poznámky k práci
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Otázky k obhajobě:

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Práce je – není doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: ……….

 

……………………………………….. ………………………………………..
datum a místo
vyhotovení posudku
podpis vedoucího
diplomové práce


Poznámky k některým bodům KRITERIÍ HODNOCENÍ PRÁCE

 1. Pravopis
  • dodržování Pravidel českého pravopisu,
  • jiné.
 2. Formální náležitosti
  • označení sloupců a řádků v tabulkách,
  • úplnost a dostatečnost popisu jednotlivých používaných symbolů (včetně např. dodržení pravidla, zda jsou uváděny jednotky, v níž jsou tyto veličiny počítány),
  • jedinečnost symbolů (tj. zajištění pravidla, aby stejné symboly nebyly používány pro různé veličiny),
  • používání desetinné čárky,
  • jiné.
 3. Práce s literaturou
  • řádné vyznačení všech citací a parafrází v textu práce,
  • splnění formálních náležitostí uváděných odkazů na literaturu,
  • jiné.
 4. Stylistická úroveň
  • čtivost,
  • jiné.
 5. Logická stavba práce
  • vzájemná návaznost jednotlivých kapitol a subkapitol,
  • vynechání či věnování příliš málo místa určitému tématu,
  • nadbytečnost či příliš mnoho místa věnovaného určitému tématu,
  • jiné.
 6. Hloubka provedené analýzy
  • adekvátnost a složitost použitých metod,
  • sledování obecných souvislostí i práce s detaily,
  • hodnocení: povrchní, standardní či nadprůměrné
  • jiné.
 7. Originální prvky
  • např. originální postup, úvaha, zpracování dat apod.
 8. Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry
  • není důležité vypočítat určité hodnoty, ale také je umět interpretovat.
 9. Stupeň splnění cíle práce
  • náročnost práce z hlediska svého cíle
  • splnění stanoveného cíle
  • jiné.
 10. Využitelnost výsledků práce v praxi či v teorii
  • využití výsledků práce pro potřeby analyzovaného podniku, banky, ap.
  • možnost publikování práce (nebo její části) v odborné literatuře.
  • jiné.
 11. Obsahové nedostatky a jiné poznámky k práci