8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Související předpisy

Předpisy související s celoživotním vzděláváním:

  

 

 
 

Zákon č. 111/1998 Sb.

ZÁKON

ze dne 22. dubna 1998

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

(zákon o vysokých školách)

§60

Celoživotní vzdělávání

(1) V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis. Účastníci celoživotního vzdělávání s ním musí být seznámeni předem.

(2) O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

(3) Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.

§ 60a

Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu

(1) V rámci své vzdělávací činnosti může veřejná vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu orientovaném na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů zahraniční vysoké školy (dále jen „kurs“). Bližší podmínky kursu stanoví vnitřní předpis. Účastníci kursu s ním musí být seznámeni předem.

(2) O absolvování studia v rámci kursu vydá veřejná vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům kursu může veřejná vysoká škola udělit mezinárodně uznávaný titul.

(3) Účastníci kursu nejsou studenty podle tohoto zákona.

 

Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy ekonomické v Praze

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen "VŠE" ) podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen "zákon") v ekonomických a jim příbuzných oborech programy celoživotního vzdělávání mimo rámec studijních programů, orientované na výkon povolání nebo zájmově.

(2) Účastníci studia v programech celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona.

Článek 2

Programy celoživotního vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání na VŠE jsou:

a) univerzita třetího věku,

b) mimořádné studium,

c) vzdělávání zaměstnanců VŠE.

...

Článek 4

Mimořádné studium

(1) Mimořádné studium je studium vybraných předmětů a je určeno k doplnění vědomostí absolventů středních a vysokých škol s délkou trvání jednoho nebo dvou semestrů.

(2) Mimořádné studium neposkytuje vysokoškolské vzdělání.

(3) O mimořádném studiu rozhoduje děkan příslušné fakulty, na základě doporučení vedoucího dotčené katedry a po zvážení kapacitních možností fakulty.

(4) Po ukončení mimořádného studia vydává VŠE účastníkům studia osvědčení o absolvování vybraných předmětů.

(5) Mimořádné studium je poskytováno za úplatu.

(6) Příjmy získané za mimořádné studium jsou příjmem z hlavní činnosti VŠE podle § 2 odst. 4 zákona.

...

Článek 6

Výši úhrady za studium v programech celoživotního vzdělávání stanoví samostatná směrnice VŠE, kterou vydává rektor a je zveřejňována před zahájením akademického roku na úřední desce VŠE.

Článek 7

(1) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠE dne 28. června 1999.

(2) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem jeho registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

prof. Ing. Jan S e g e r, CSc., v. r.

rektor

___________________________________________________________

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13. září 1999 pod čj. 28 422/99-30 Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ing. J. Beneš, CSc.

ředitel odboru vysokých škol