8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace 1OC

Související stránky

Vedlejší specializace 1OC OCEŇOVÁNÍ PODNIKU A JEHO MAJETKU

Garant: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc., vedoucí Katedry financí a oceňování podniku a ředitel Institutu oceňování majetku při VŠE 

Vedlejší specializace je určena pro studenty všech fakult VŠE s výjimkou studentů plánu E – hlavní specializace Finance a oceňování podniku a plánu D – FI 3 (tj. hlavní specializace Finance s dílčím zaměřením na finanční řízení a oceňování podniku, kdy student skládá státní zkoušky na KFOP).

Studium vedlejší specializace poskytne studentům možnost získat znalosti a základní dovednosti potřebné pro praxi oceňování podniků včetně schopnosti komunikovat se specialisty pro oceňování hlavních složek majetku podniku. Studenti si zároveň prohloubí znalosti z oblasti marketingu, účetnictví, podnikových financí a dalších podnikohospodářských disciplín.

Vnitřní struktura specializace navazuje na dobré zkušenosti z kursů, které pořádá Institut oceňování majetku při VŠE pro zájemce o činnost znalců a odhadců zaměřených na oceňování podniku. Vzdělání takovéhoto typu je jednou z podmínek pro získání certifikátu odhadce majetku v oboru oceňování podniku, který na základě akreditovaného systému zkoušek vydává např. Česká komora odhadců majetku a Institut oceňování majetku při VŠE.

Absolventi této specializace budou mít tedy nezbytné ucelené teoretické znalosti potřebné k oceňování podniků, které je možno později uplatnit jak v běžné praxi podnikových ekonomů a v investičním bankovnictví, tak také v samostatné profesi znalců a odhadců majetku specializovaných na oceňování podniku. Obdobně zaměřené studium existuje i na mnoha zahraničních univerzitách. V Německu bývá někdy kombinováno s přípravou auditorů (např. Universität Erlangen - Nürnberg).

Požadavky na absovování

 I. Povinné předměty (21 ECTS kreditů)

Ident Název Přímá výuka (př/cv)  ECTS kredity
1FP403 Základy oceňování nemovitostí -/4 6
1FP405 Základy oceňování podniku 1) 2/2 6
1FP412 Oceňování podniku II 2/2 6
1FP413 Praktika z oceňování podniku -/2 3

II. Volitelné předměty (9 ECTS kreditů)

Ident Název Přímá výuka (př/cv) ECTS kredity
1FP401 Finanční řízení a investiční rozhodování 2) 2/2 6
1FP404 Dividendová politika a krátkodobý finanční management 2/- 3
1FP410 Finanční řízení koncernů 2/- 3
1FP416 Počítačová podpora oceňování podniků -/2 3
1FP417 Oceňování nehmotného majetku 4/- 6
1FP418 Seminář z finančního řízení koncernů -/2 3
1FP419 Oceňování podniku (v němčině) 2/- 3
1FP420 Oceňování nemovitostí II 2/- 3
1FP421 Oceňování podniku (v angličtině) 2/- 3
1FP561 Speciální seminář (jen vybrané kurzy) 3) 2/- 3
1BP404 Kapitálové trhy II 4/- 6
1BP432 Analýzy trhu cenných papírů -/3 4
1BP434 Oceňování derivátů 2/- 3
1FU440 Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlast. transakcí 2/2 6
1FU571 Konsolidovaná účetní závěrka 2/2 6

1) Předmět si nezapisují studenti, kteří absolvovali předmět 1FP305 Oceňování podniku I. Místo 1FP405 si zapíší volitelné předměty ve stejném rozsahu.
2) Předmět si nemohou ve vedlejší specializaci zapsat studenti hlavních specializací Fakulty 1.
3) Sledujte aktuální informace o tom, který kurz je vhodný (na internetu http://iom.vse.cz/denni-studium/vedlejsi-specializace/).

Studenti, kteří již dříve absolvovali některý z povinných předmětů vedlejší specializace, si místo něho povinně zapisují volitelné předměty ve stejném rozsahu. Studenti si nemohou zvolit ty volitelné předměty, které již absolvovali jako oborově volitelné nebo oborově povinné.

III. Státní zkouška

Obsahem zkoušky jsou všechny povinné předměty vedlejší specializace.

Další informace k vedlejší specializaci:

Institut oceňování majetku - Studenti denního studia VŠE