Termíny

7.3.2018 - 7.6.2018 - SZZ z HS a obhajoby v květnu-červnu 2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přehled použitých symbolů

Související stránky

Studijní průvodce financemi podniku

A = anuitní platba
Ap = anuitní platba v anuitě placené dopředu
AZ = anuitní platba v anuitě placené pozadu
Akt = aktiva
AktD = obrat na straně Dal aktivních účtů
AktMD = obrat na straně Má dáti aktivních účtů
AP = průměrná hodnota aktivních či pasivních účtů za rok
AZm = absolutní změna
BL = běžná likvidita
c = četnost anuitních plateb v jednom úrokovém období
CAV = celkový akciový výnos
CbD = cena bez daně z přidané hodnoty
CK = cizí kapitál
CK/VK = podíl cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu
CN = celkové náklady spojené s pořízením a skladováním materiálu
CNpoř = celkové pořizovací náklady
CNskl = celkové skladovací náklady
COVA,B = kovariance investic A a B
COVim = kovariance mezi výnosem i-tého cenného papíru a tržním výnosem
CvD = cena včetně daně z přidané hodnoty
ČIP = čistý investiční peněžní příjem
ČIV = čistý investiční peněžní výdaj
ČPP = čistý příjem pracovníka
ČPT = čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti
ČPT = čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
ČPT = čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
ČPT = čistý peněžní tok z provozní činnosti
ČRA = časové rozlišení aktiv
ČSH = čistá současná hodnota
ČSHL = čistá současná hodnota investičních peněžních toků spojených s leasingem
ČSHÚ = čistá současná hodnota investičních peněžních toků spojených s úvěrem
ČÚM = čistá úroková míra
ČV = členský vklad v družstvu
ČVL = čistá výhoda leasingu
ČVZ = čistý výdaj zaměstnavatele
d = poměrná délka kapitálového období
vDakt = doba obratu aktiv ve dnech
DaP = daně a poplatky
DaP/V = nákladovost daní a poplatků z výnosů
= délka členství člena družstva v rozhodném roce
Dčra = doba obratu časového rozlišení aktiv ve dnech
Ddfm = doba obratu dlouhodobého finančního majetku ve dnech
Ddhm = doba obratu dlouhodobého hmotného majetku ve dnech
DDMpopo = denní diskontní míra z pokladničních poukázek
Ddnm = doba obratu dlouhodobého nehmotného majetku ve dnech
DFM = dlouhodobý finanční majetek
DFZ = maximální disponibilní finanční zdroje na výplatu dividend v a. s.
DFZS = maximální disponibilní finanční zdroje na výplatu podílů na zisku v s. r. o.
DFZD = maximální disponibilní finanční zdroje na výplatu podílů na zisku v družstvu
DHM = dlouhodobý hmotný majetek
Div = dividenda na akcii
DivOP = dividenda na akcii u oceňovaného podniku
DK = dlouhodobý kapitál
Dkfm = doba obratu krátkodobého finančního majetku ve dnech
Dkpo = doba obratu krátkodobých pohledávek ve dnech
DL = dolní limit Millerova a Orrova modelu
Dmat = doba obratu materiálu ve dnech vztažená k výnosům
DmatSM = doba obratu materiálu ve dnech vztažená ke spotřebě materiálu
DMpopo = diskontní míra z pokladničních poukázek
DNaHMo = odpisovaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
DNM = dlouhodobý nehmotný majetek
DNP = diskontované náklady projektu
Dnv = doba obratu nedokončené výroby a polotovarů ve dnech
Dob = obchodní diskont
DOA = dílčí odhad hodnoty akcie oceňovaného podniku
DOK = koeficient pro zrychlené odpisování (degresivní odpisový koeficient)
DP = dividendový podíl
DPFO = daň z příjmu fyzické osoby
DPH = daň z přidané hodnoty
Dpoh = doba obratu pohledávek ve dnech
Dpov = doba obratu pohledávek z obchodních vztahů ve dnech
DPPO = daň z příjmu právnické osoby
DSÚ = průměrná doba splatnosti úvěru
= daňová úspora
DÚOsN = daňová úspora z titulu osobních nákladů
DÚLS = daňová úspora z leasingových splátek
DÚOD = daňová úspora z odpisů
DÚÚP = daňová úspora z úrokových plateb
Dúvk = doba obratu úhrnného vloženého kapitálu ve dnech
Dvýr = doba obratu výrobků ve dnech
Dzás = doba obratu zásob ve dnech
Dzb = doba obratu zboží ve dnech vztažená k výnosům
DZDKM = dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku fyzické osoby
DZDN = dílčí základ daně z příjmů z pronájmu fyzické osoby
DZDP = dílčí základ daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti fyzické osoby
DZDZČ = dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkční požitky fyzické osoby
DZDOP = dílčí základ daně z ostatních příjmů fyzické osoby
Dzov = doba obratu závazků z obchodních vztahů
DzP = daň z příjmu
DzP/V = zatíženost výnosů daní z příjmu
DzPFOpSl = daň z příjmů fyzické osoby před slevami
Dzvv = doba obratu zásob vlastní výroby ve dnech vztažená k výnosům
e = Eulerovo číslo
E(RA) = očekávaná výnosnost akcie oceňovaného podniku
E(RM) = očekávaná průměrná výnosnost kapitálového trhu jako celku
EA = průměrný očekávaný výnos investice A
EN = emisní náklady na akcii
EÚM = roční efektivní úroková míra
FCF = volný peněžní tok
FixN = fixní náklady
FN = finanční náklady
FN/V = finanční nákladovost z výnosů
FP = finanční páka
FROP = rezervy a opravné položky finančních nákladů
FROP/V = nákladovost rezerv a opravných položek finančních nákladů z výnosů
FV = budoucí hodnota
FVAp = budoucí hodnota anuity placené dopředu
FVAZ = budoucí hodnota anuity placené pozadu
g = tempo růstu (akcie, dividend, …)
HL = horní limit Millerova a Orrova modelu
Hpv = provozní výnosová hodnota
HSE = hodnota synergického efektu
HÚM = hrubá úroková míra
i = zvažovaná úroková míra
id = diskontní míra
iL = zvažovaná úroková míra pro diskontování investičních peněžních toků spojených s leasingem a s úvěrem upravená o zdanění
iK = kalkulovaná úroková míra (tj. diskontní sazba)
iVK = požadovaná výnosnost akcií
IČSH = index čisté současné hodnoty
IK = individuální koeficient pro výpočet podílu na zisku člena družstva
IN = investiční náklad
In(X) = index změny hodnoty ukazatele X
IPo = inkaso pohledávek
IP = investiční peněžní příjem
IÚM = míra infl ace
IV = investiční peněžní výdaj
JA = jiná aktiva než peněžní prostředky
jCena = jednotková cena
JHD = jmenovitá hodnota dluhopisu
JOsN = jiné osobní náklady než mzdové
JPN = jiné provozní náklady
JPN/V = jiná provozní nákladovost z výnosů
jVarN = jednotkové variabilní náklady
KA = kapitál vynaložený na investici A
KP = kapitál vynaložený na celé portfolio
KCK = krytí cizího kapitálu
KF = kapitálové fondy
KFM = krátkodobý finanční majetek
KKA,B = korelační koeficient hodnot investic A a B
KoefDPH = koeficient pro účely výpočtu daně z přidané hodnoty při známé ceně včetně daně
KrA = krátkodobá aktiva
KrP = krátkodobá pasiva
KS = kumulativní součet jednotlivých let životnosti investice
KSF = koeficient samofinancování
KÚM = kupónová úroková míra
LC = likvidační cena
LS = leasingová splátka
LZ = leasingové závazky
M = četnost skládání úroků během roku
Matmax = maximální potřeba materiálu
Matmin = minimální potřeba materiálu
Matpoj = pojistná potřeba materiálu
Matpp = průměrná potřeba materiálu
Matpr = průměrný stav materiálu
Mks = stav materiálu na konci období
mi = konec mi-tého období, tj. posledního období, v němž investiční peněžní výdaje převyšují investiční peněžní příjmy
ml = počet leasingových období
MN = mimořádné náklady
MN/V = mimořádná nákladovost z výnosů
Mps = stav materiálu na počátku období
Mzda = hrubá mzda
MzN = mzdové náklady
n = počet (úrokových období, osob, podniků…)
n = doba existence investice, tj. celková doba pořizování a životnosti, popř. i likvidace (u kritérií investičního rozhodování)
N = doba životnosti investice
Npoř = pořizovací náklady na jednu dodávku materiálu
Nskl = skladovací náklady na jednotku materiálu
N/V = celková nákladovost z výnosů
Nák = náklady
Nck = náklady cizího kapitálu
Ndbú = náklad dlouhodobého bankovního úvěru
NF = nedělitelný fond
NFMIN = minimální zůstatek nedělitelného fondu
NFp = nedělitelný fond vytvořený dle § 235 obchodního zákoníku
NFZ = povinný příděl do nedělitelného fondu bez ohledu na výši minimálního zůstatku fondu
NFZB = rozdíl mezi minimálním zůstatkem a skutečným stavem nedělitelného fondu
NM = nákupy materiálu
NÚM = nominální úroková míra
NVaP = nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby
Nvk = náklady vlastního kapitálu
NZ = náklady zastoupení
NZM = maximální možná hodnota nákladů zastoupení
NZMAJ = náklady zastoupení spotřebovávané majoritním akcionářem
NZMAN = náklady zastoupení spotřebovávané managementem
NZNP = nezpeněžitelné náklady zastoupení spotřebovávané majoritním akcionářem
NZOST = náklady zastoupení spotřebovávané ostatními subjekty
NZP = zpeněžitelné náklady zastoupení spotřebovávané majoritním akcionářem
NZZAM = náklady zastoupení spotřebovávané zaměstnanci
ObV = obratová veličina (obrat Má dáti, obrat Dal, výnosy, náklady, …)
OCP = obchodovatelné cenné papíry
Odp = odpis
OdpDHM = odpisy dlouhodobého hmotného majetku
OdpDHM/V = odpisová nákladovost dlouhodobého hmotného majetku z výnosů
OdpDNM = odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
OdpDNM/V = odpisová nákladovost dlouhodobého hmotného majetku z výnosů
OdpS = odpisová sazba v %
OL = okamžitá likvidita
OP = ostatní příjmy
OPFO = odčitatelné položky od základu daně z příjmů fyzické osoby
OPoo = obchodní podíly na ovládající osobě
OPPO = odčitatelné položky od základu daně z příjmů právnické osoby
OPROP = odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů
OPROP/V = nákladovost odpisová, tvorby rezerv a opravných položek provozních nákladů z výnosů
OsN = osobní náklady
OsN/V = osobní nákladovost z výnosů
OV = ostatní výdaje
pi = pravděpodobnost výskytu i-tého výsledku
Pa = počet akcií
PaMAJ = počet akcií ve vlastnictví majoritního akcionáře
Pas = pasiva
PAP = prostý aritmetický průměr
PasD = obrat na straně Dal pasivních účtů
PasMD = obrat na straně Má dáti pasivních účtů
Pd = počet dní od počátku roku
PDiv = prioritní dividenda na akcii
PDN = prostá doba návratnosti
Pdod = počet dodávek za sledované období
PDZ = průměrný denní zůstatek
PE = price-earnings ratio
PeL = peněžní likvidita
PFPP = průměrný přepočtený fyzický počet pracovníků
PK = pracovní kapitál
PL = pohotová likvidita
PNF = povinný příděl do nedělitelného fondu procentem z čistého zisku
Poh = pohledávky
POsDHM = průměrná odpisová sazba dlouhodobého hmotného majetku ze zůstatkové ceny
PoÚVK = počet obrátek úhrnného vloženého kapitálu za jeden rok
PP = peněžní prostředky
PPD = obrat na straně Dal peněžních prostředků
PPMD = obrat na straně Má dáti peněžních prostředků
PPks = stav peněžních prostředků na konci období
PPps = stav peněžních prostředků na začátku období
PPzm = změna stavu peněžních prostředků
PPzV = produktivita práce z výnosů
PRF = celkový povinný příděl do zákonného rezervního fondu
PRFa = povinný příděl do zákonného rezervního fondu procentem z čistého zisku pro jiný než první ziskový rok dle obchodního zákoníku
PRFaz = povinný příděl do zákonného rezervního fondu procentem z čistého zisku pro jiný než první ziskový rok bez ohledu na výši minimálního zůstatku fondu
PRFb = povinný příděl do zákonného rezervního fondu dle § 161d a § 161f obchodního zákoníku
PPříj = peněžní příjmy
PrJOsN = průměrná výše jiných osobních nákladů než mezd na pracovníka
PrMzda = průměrná mzda
PrOsN = průměrný osobní náklad na pracovníka
PříjDE = příjmy podle daňové evidence
PříjZP = příjmy podle záznamu o příjmech
PřN = převodové náklady
PřN/V = poměr převodových nákladů k výnosům
PSDE = položky, o které se snižuje v daňové evidenci zjištěný rozdíl mezi příjmy a výdaji
PSpOs = část příjmů či kladného výsledku hospodaření připadající na poplatníka jako na spolupracující osobu
PSVH = položky, o které se snižuje v účetnictví zjištěný výsledek hospodaření pro účely zjištění základu daně
PURPV = položky, o které se upravuje rozdíl mezi příjmy a v procentech uplatněnými výdaji a zákonným pojistným
PV = současná hodnota
PVAp = současná hodnota anuity placené dopředu
PVAZ = současná hodnota anuity placené pozadu
PVIP = průměrná výnosnost investičního projektu
PVPp = současná hodnota perpetuity placené dopředu
PVPZ = současná hodnota perpetuity placené pozadu
PVRPZ = současná hodnota perpetuity placené pozadu rostoucí stabilním tempem g
PVýd = peněžní výdaje
PZ = prodané zboží
PZ/V = nákladovost prodaného zboží z výnosů
PZDE = položky, o které se zvyšuje v daňové evidenci zjištěný rozdíl mezi příjmy a výdaji
PZČDi = podíl na zisku i-tého člena družstva
PzOV = pohledávky z obchodních vztahů
PZVH = položky, o které se zvyšuje v účetnictví zjištěný výsledek hospodaření pro účely zjištění základu daně
PZZD = podíl společníka v. o. s . a komplementáře v k. s. na základu daně společnosti
Q = objem produkce v technických jednotkách
Qdod = velikost jedné dodávky v technických jednotkách
Qpopo = objem jednoho prodeje pokladničních poukázek
r = roční nominální úroková míra
Rakt = rentabilita aktiv (v čisté podnikové podobě)
Rdk = rentabilita dlouhodobého kapitálu v čisté podnikové podobě
RdkOD = rentabilita dlouhodobého kapitálu v hrubé obecné podobě
Rf = výnosnost bezrizikových cenných papírů
RF = zákonný rezervní fond
RFd = zákonný rezervní fond a. s. v tom rozsahu, v němž nebyl vytvořen dle § 161d, § 161f, § 216a a § 217 obchodního zákoníku
RFd,S = zákonný rezervní fond s. r. o. v tom rozsahu, v němž nebyl vytvořen dle § 124, § 161d, a § 161f obchodního zákoníku
RFMIN = minimální zůstatek zákonného rezervního fondu
RFMIN,S = minimální zůstatek zákonného rezervního fondu ve s. r. o.
RFp = zákonný rezervní fond a. s. v rozsahu, v kterém byl vytvořen dle § 161d, § 161f, § 216a a § 217 obchodního zákoníku
RFpa,S = zákonný rezervní fond s. r. o. v rozsahu, v kterém byl vytvořen dle § 124 obchodního zákoníku
RFpa = zákonný rezervní fond a. s. vytvořený dle § 217 obchodního zákoníku
RFpb = zákonný rezervní fond vytvořený dle § 161d obchodního zákoníku
RFpc = zákonný rezervní fond vytvořený dle § 161f obchodního zákoníku
RFZB = rozdíl mezi minimálním zůstatkem a skutečným stavem zákonného rezervního fondu
RHDL = rozpětí mezi horním a dolním limitem Millerova a Orrova modelu
Rnák = rentabilita nákladů
RNC = režijní náklady - celkem
RNF = režijní náklady fixní
RNV = režijní náklady variabilní
ROS = roční odpisová sazba pro lineární metodu odepisování
RPN = roční provozní náklady bez odpisů
RÚM = reálná úroková míra
Rúvk = rentabilita úhrnného vloženého kapitálu (v čisté podnikové podobě)
RúvkD = rentabilita úhrnného vloženého kapitálu (v hrubé podnikové podobě)
RúvkO = rentabilita úhrnného vloženého kapitálu (v čisté obecné podobě)
RúvkOD = rentabilita úhrnného vloženého kapitálu (v hrubé obecné podobě)
Rúvk(kl) = rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě počítaná pomocí klouzavé metody
Rúvk(km) = rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě počítaná pomocí kumulativní metody
Rúvk(sk) = rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě počítaná pomocí metody skutečného stavu
Rúvk(sp) = rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě počítaná pomocí speciální metody
Rvk = rentabilita vlastního kapitálu
Rvýn = rentabilita výnosů
Smat = spotřeba materiálu v technických jednotkách
SDzP = sazba daně z příjmů
SDzPH = sazba daně z přidané hodnoty
SDzÚ = sazba daně z úroku
SEne = spotřeba energie
SEne/V = energetická nákladovost z výnosů
SHD = současná hodnota dluhopisu
SHDV = současná hodnota dividendových výnosů z akcie
SHP = současná hodnota investičních peněžních příjmů
SHSpl = současná hodnota splátek dluhopisu
SHÚP = současná hodnota úrokových plateb dluhopisu
SHV = současná hodnota investičních peněžních výdajů
SHVPA = současná hodnota výnosu z prodeje akcie
SlevaDzP = sleva na dani z příjmu
Služ = služby
Služ/V = nákladovost služeb z výnosů
SMat = spotřeba materiálu
SMat/V = materiálová nákladovost z výnosů
SN = spotřebované nákupy
SN/V = nákladovost spotřebovaných nákupů z výnosů
SOFzZ = statutární a ostatní fondy ze zisku
SOnd = spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
SOnd/V = nákladovost ostatních neskladovatelných dodávek z výnosů
SPojP = pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti sražené pracovníkovi
SPojZ = pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti placené zaměstnavatelem
SÚM = úroková míra uvedená v úvěrové smlouvě
T = tržby
TCA = tržní cena akce
TCD = tržní cena dluhopisu
TH = tržní hodnota podniku
THM = maximální možná tržní hodnota společnosti
THNS = tržní hodnota nástupnické společnosti po fúzi
THNSF = tržní hodnota nástupnické společnosti před fúzí
THZS = tržní hodnota zanikající společnosti
THAMAJ = tržní hodnota akcie majoritního akcionáře
THAMIN = tržní hodnota akcie minoritního akcionáře
THM = tržní hodnota podílu na majetku podniku
TK = tržní kapitalizace
TNpopo = transakční náklady spojené s prodejem či nákupem pokladničních poukázek
TR = tvorba rezerv
TU = poměr tržní ceny akcie a účetní hodnoty akcie
TvKNPO = tvorba komplexních nákladů příštích období
TvKNPO/V = nákladovost tvorby komplexních nákladů příštích období z výnosů
TvOPP = tvorba opravných položek provozních nákladů
TvOPP/V = nákladovost tvorby opravných položek provozních nákladů z výnosů
TvPR = tvorba provozních rezerv
TvPR/V = nákladovost tvorby provozních rezerv z výnosů
TzPVV = tržby za prodej vlastních výrobků
u = úrok
ÚCK = úročený cizí kapitál
ÚH = úvěrová hodnota neboli budoucí hodnota peněz FV
ÚHA = účetní hodnota akcie
ÚHAOP = účetní hodnota akcie u oceňovaného podniku
UJH = upsaná jmenovitá hodnota akcií dosud nezapsaných do obchodního rejstříku
ÚK = úrokové krytí
ÚM = úhrada za nakoupený materiál
ÚN = úrokové náklady
ÚP = úroková platba
ÚR = úhrada za režii
ÚVK = úhrnný vložený kapitál
V(Dakt) = vliv změny hodnoty doby obratu aktiv ve dnech na změnu hodnoty rentability úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě
V(DkaL) = vliv změny hodnoty doby obratu krátkodobých aktiv ve dnech na změnu hodnoty běžné likvidity
V(DkfmL) = vliv změny hodnoty doby obratu krátkodobého finančního majetku ve dnech na změnu hodnoty běžné likvidity
V(DkpL) = vliv změny hodnoty doby obratu krátkodobých pasiv ve dnech na změnu hodnoty běžné likvidity
V(DkpoL) = vliv změny hodnoty doby obratu krátkodobých pohledávek ve dnech na změnu hodnoty běžné likvidity
V(Dpoh) = vliv změny hodnoty doby obratu pohledávek ve dnech na změnu hodnoty rentability úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě
V(Dzás) = vliv změny hodnoty doby obratu zásob ve dnech na změnu hodnoty rentability úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě
V(DzásL) = vliv změny hodnoty doby obratu zásob ve dnech na změnu hodnoty běžné likvidity
V(N/V) = vliv změny hodnoty celkové nákladovosti z výnosů na změnu hodnoty rentability úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě
V(OsN/V) = vliv změny hodnoty osobní nákladovosti z výnosů na změnu hodnoty rentability úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě
V(PoÚVK) = vliv změny hodnoty počtu obrátek úhrnného vloženého kapitálu za jeden rok na změnu hodnoty rentability úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě
V(Rvýn) = vliv změny hodnoty rentability výnosů na změnu hodnoty rentability úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě
V(SN/V) = vliv změny hodnoty nákladovosti spotřebovaných nákupů z výnosů na změnu hodnoty rentability úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě
VAA = vlastní akcie a zatímní listy vykazované v rozvaze v aktivech
VAP = vlastní akcie vykazované v pasivech společnosti
VAP = vážený aritmetický průměr
VarKA = variační koeficient investice A
VarKp = variační koeficient portfolia
VarN = celkové variabilní náklady
VC = vstupní cena dlouhodobého majetku
VDS = výnos ke dni splatnosti
VH = výsledek hospodaření po zdanění
VH = výsledek hospodaření z obchodní činnosti
VH = výsledek hospodaření z výrobní činnosti
VHAOP = výsledek hospodaření na akcii oceňovaného podniku
VHML = výsledek hospodaření minulých let
VHpD = výsledek hospodaření před zdaněním
VHSŘ = výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
VK = vlastní kapitál
VK/CK = podíl vlastního kapitálu k cizímu kapitálu
vm = výrobková marže
VPKN = vážený průměr kapitálových nákladů
VR = věřitelské riziko
VSpOs = část výdajů či záporného výsledku hospodaření připadající na poplatníka jako na spolupracující osobu
VVP = vnitřní výnosové procento
VVPLI = vnitřní výnosové procento stanovené pomocí lineární interpolace
VýdDE = výdaje podle daňové evidence
VýdPzP = výdaje stanovené procentem z příjmu
Výn = výnosy
Výn = výnosy z obchodní činnosti
Výn = výnosy z výrobní činnosti
X(abs.) = hodnota ukazatele X v absolutním vyjádření
X(rel.) = hodnota ukazatele X v relativním vyjádření
z = proporce finančních zdrojů na investici v portfoliu
ZákPoj = zákonné pojistné daňového poplatníka
ZálDzP = záloha na dani z příjmu pracovníka z titulu přijaté mzdy
Zás = zásoby
ZC = zůstatková cena
ZDFO = základ daně z příjmů fyzické osoby
Zdiv = zisk potřebný na výplatu dividendy
ZdMzda = zdanitelná mzda
ZDPO = základ daně z příjmů právnické osoby
Zeta = ZETA skóre
Zinv = zisk potřebný na investice
ZK = základní kapitál
Zm(X) = změna hodnoty ukazatele X
Zmin = minimálně potřebný zisk
ZPojP = pojistné na veřejné zdravotní pojištění sražené pracovníkovi
ZPojZ = pojistné na veřejné zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem
ZR = zisk k rozdělení
Zrf = zisk potřebný na tvorbu rezervního fondu
ZřV = účetní zůstatková hodnota zřizovacích výdajů
ZVV = zásoby vlastní výroby
ZzOV = závazky z obchodních vztahů
ß = koeficient beta
σA = směrodatná odchylka investice A
σP = směrodatná odchylka portfolia
σA2 = rozptyl investice A
σDPT2 = rozptyl denních peněžních toků
σm2 = rozptyl tržního výnosu
σP2 = rozptyl portfolia