Termíny

7.3.2018 - 7.6.2018 - SZZ z HS a obhajoby v květnu-červnu 2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Předmluva

Související stránky

Studijní průvodce financemi podniku

Vážený čtenáři,

znalost problematiky financí podniku patří k základním znalostem každého řídícího pracovníka v podniku. Autoři této knihy si dovolují Vám nabídnout výklad finančního řízení podniku rozdělený do čtrnácti kapitol. Našim přáním je, aby náš výklad Vám pomohl při orientaci v základních odborných pojmech, při získání praktických návyků z finanční analýzy nebo z finančního plánování, při nabývání zručnosti ve finančně matematických kalkulacích v rámci Vašeho studia nebo v rámci přijímání skutečných finančních rozhodnutí. Kniha si rovněž kladla za cíl propojit problematiku finančního řízení podniku s daňovou, účetní, bankovní, finanční a další problematikou.

Obsah

 • První kapitola, Úvod do financí podniku, vymezuje podstatu finančního managementu podniku. Pro další výklad jsou zde stanoveny dvě důležitá východiska. Při finančním rozhodování se bude nadále vycházet jednak z racionálního chování investorů a jednak ze základního cíle podnikání v podobě maximalizace tržní hodnoty podniku. Dále jsou rozlišeny pojmy podnik a podnikatel a následně představeny hlavní právní formy podnikání.
 • Druhá kapitola, Časová hodnota peněz, se zabývá metodikou, kterou budeme používat ve většině případů finančního rozhodování: od krátkodobého finančního managementu přes investiční rozhodování, rozhodování mezi leasingem a úvěrem až ke stanovení hodnoty podniku nebo ke kalkulaci ekonomického přínosu fúze. Podán je výklad jak jednoduchého tak složeného úročení.
 • Třetí kapitola, Riziko, se zaměřuje na měření rizika investice a portfolia. Celý výklad je zakončen popisem efektivní hranice. Problematika řízení vybraných druhů rizika stejně jako prezentace dalších ukazatelů rizika (value at risk) není předmětem této knihy.
 • Čtvrtá kapitola, Účetní repetitorium, velmi stručně představuje hlavní účetní výkazy. Orientace v základních účetních pojmech stejně jako znalost struktury účetních výkazů jsou naprosto nezbytné nejen pro finanční analýzu ale i v podstatě pro jakékoliv finanční rozhodnutí.
 • Pátá kapitola, Vliv zdanění na finanční rozhodování, úzce navazuje na předchozí účetní repetitorium a zavádí výklad finančního managementu podniku do daňového rámce České republiky. Vliv zdanění je rozebrán na rozhodování o investicích, o kapitálové struktuře, o podobě personální politiky, o výši přijatelného rizika, o poskytnutí darů, při stanovení termínu prodeje akcie nebo při volbě právní formy podnikání.
 • Šestá kapitola, Finanční analýza, je - co se týče počtu stránek - největší. Na rozdíl od předchozích kapitol se nevěnuje jen základnímu výkladu, ale přináší i složitější metodiku v podobě pyramidálních rozkladů ukazatelů a upozorňuje na některé nejčastější chyby při interpretaci jednotlivých ukazatelů. Výklad finanční analýzy obsahuje analýzu rentability, nákladovosti, obratovosti aktiv a pasiv, likvidity a zadluženosti. Dále je uveden ukazatel price-earnings ratio jako příklad ukazatele konstruovaného na základě údajů z finančního trhu. V rámci predikce finanční tísně se prezentuje jednak Beaverova profilová analýza a jednak model Altmanův.
 • Sedmá kapitola, Krátkodobý finanční management, se skládá ze čtyř hlavních částí. V rámci řízení zásob se hlavní důraz klade na optimalizační model materiálu a na metodu just-in-time management. Řízení peněžních prostředků se omezuje na prezentaci dvou modelů: Baumolova a Millerova a Orrova. Doplňkově se vysvětluje pojem cash pooling. V případě řízení pohledávek jsou uvedeny základní platební, finanční a zajišťovací instrumenty a stručně se popisuje proces vymáhání pohledávek. Problematika řízení krátkodobých pasiv kapitolu zakončuje.
 • Osmá kapitola, Investiční rozhodování, se soustřeďuje na problémy spojené s použitím jednotlivých kritérií investičního rozhodování. Zvláštní pozornost je věnována funkci čisté současné hodnoty při konvenčních a nekonvenčních peněžních tocích. V případě investic do akcií a dluhopisů, jsou představeny metody oceňování těchto finančních instrumentů. Kniha však není určeně k výkladu finančního trhu.
 • Devátá kapitola, Dlouhodobé finanční zdroje, přináší výklad jednak jednotlivých interních a externích finančních zdrojů a jednak optimální kapitálové struktury. Rozhodování mezi leasingem a úvěrem je založeno na modelu čisté výhody leasingu. Náklady kapitálu jsou pojednány v rámci optimalizace kapitálové struktury.
 • Desátá kapitola, Rozdělování výsledku hospodaření, vysvětluje proces rozdělení výsledku hospodaření v jednotlivých právních formách podnikání. V rámci akciové společnosti se výklad týká dividendové politiky, faktorů, které ji ovlivňují, a procesu vyhlašování a vyplácení dividend v České republice.
 • Jedenáctá kapitola, Finanční plánování, pojednává o zásadách a metodách finančního plánování. U dlouhodobého finančního plánu jsou popsány jednotlivé plánové výstupy. Krátkodobý finanční plán je ilustrován na příkladu. Závěr kapitoly se věnuje řízení ve finanční tísni.
 • Dvanáctá kapitola, Stanovení hodnoty podniku, obsahuje základní principy oceňování podniku, rozlišuje mezi investiční a tržní hodnotou a popisuje jednotlivé metody stanovení hodnoty podniku. V závěru je analyzován vliv nákladů zastoupení na tržní hodnotu.
 • Třináctá kapitola, Spojování podniků, se věnuje formám spojení podniků, motivům, které vedou podniky ke spojení, i naopak metodám, jak takovýmto spojením zabránit. Také je uveden přístup ke stanovení ekonomického přínosu fúze.
 • Čtrnáctá kapitola, Finanční řízení holdingu, zakončuje celou knihu otázkami týkajícími se holdingu a jeho finančního řízení. Výklad se zaměřuje na problémy ohledně finančního plánování, přerozdělování finančních prostředků mezi mateřskou a dceřinou společností a způsobu stanovení vnitroholdingových cen.

Internetová podpora

Věříme, že jako užitečný doplněk k této knize bude shledána její internetová podpora. Internetové stránky poskytují informace v následujících oblastech:

 • Aktualizace textu. Napsaný text stárne někdy až neuvěřitelně rychle. Kniha sice není zaměřena na výklad předpisů, avšak zpracování některých jejích částí nutně muselo vycházet z aktuálního stavu zákonů, vyhlášek a ostatních právních předpisů. Na trhu se též objevují neustále nové finanční instrumenty a teorie přicházejí s novým řešením. Tento "aktualizátor" by měl proto předkládanou problematiku zasadit do aktuálního právního rámce.
 • Oprava chyb. Kdysi jeden starý a pro svoji vzdělanost velmi uznávaný profesor, když ho studenti upozorňovali na určité, řekněme, nesrovnalosti v učebním textu, odvětil slovy: "Kniha bez chyb není žádným vědeckým dílem." Ačkoliv nechceme zpochybňovat pravdivost tohoto výroku, snažili jsme se i tak vyvarovat chyb. Přes veškerou naši snahu však nelze výskyt chyb vyloučit. A právě tento "opravník" by měl sloužit k jejich nápravě.
 • Odpovědi na otázky z knihy. Ke konci každé kapitoly můžete nalézt otázky typu, která z následujících tvrzení jsou pravdivá, nepravdivá, popř. diskutabilní. Správná odpověď i s vysvětlením je uvedena na těchto internetových stránkách.
 • Řešení příkladů z knihy. Internetové stránky dále obsahují i vzorové řešení příkladů uvedených na konci některých kapitol.
 • Soubory v MS Excel. Jako pomůcka pro řešení příkladů lze použít soubory vytvořené v Microsoft Excelu.
 • Slovník. Slovník obsahuje definice základních odborných pojmů včetně odpovídajících anglických termínů.
 • Přehled použitých symbolů. Stejný přehled je uvedený i na konci samotné knihy.
 • Internetové odkazy. Zde lze nalézt celou řadu užitečných odkazů. Na prvním místě jsou to odkazy na odbornou literaturu hlavně v podobě článků v českém a anglickém jazyce, které rozšiřují výklad. Dále se jedná o odkazy na veřejně přístupné databáze, odborné encyklopedie, banky, pojišťovny, atd.

Autorský kolektiv

Kniha byla zpracována autory z Katedry financí a oceňování podniku Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze jako učebnice pro celoškolní kurz Finance podniku. Autorský kolektiv pracoval ve složení:

 • doc. Ing. Petr Marek, CSc. - vedoucí autorského kolektivu, kapitoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.3.7, 10, 11, 12.4, 12.5, 12.6, 13 a 14, z toho s L. Kaiserem 6.7, 6.8, 7.3, 7.5, 13.2 a 14.4.
 • prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. - kapitola 12 (mimo 12.4 až 12.6).
 • prof. Ing. Josef Valach, CSc. - kapitola 9 (mimo 9.3.7).
 • Ing. Libor Kaiser - kapitoly 6.7, 6.8, 7.3, 7.5, 13.2 a 14.4 spolu s P. Markem.

Vazba na výzkumný záměr

Kniha Studijní průvodce financemi podniku byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumný záměr Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska s registračním číslem MSM6138439903.

Poděkování

Na závěr každé předmluvy patří poděkování. Naše poděkování patří na první místě našim rodinám za jejich trpělivost při psaní této knihy.

Dále musíme poděkovat všem těm, kteří nám pomohli svými radami a připomínkami. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat především našim kolegům na Vysoké škole ekonomické v Praze: doc. Mgr. Jiřímu Málkovi, Ph.D. a doc. RNDr. Jarmile Radové, Ph.D. z katedry bankovnictví a pojišťovnictví, Ing. Jiřímu Strouhalovi, Ph.D. z katedry finančního účetnictví, prof. Ing. Bohumilu Královi, CSc. z katedry manažerského účetnictví, prof. RNDr. Ing. Janu Koderovi, CSc. z katedry měnové teorie a politiky, doc. Ing. Aleně Vančurové, Ph.D. z katedry veřejných financí a všem členům katedry financí a oceňování podniku. V neposlední řadě patří naše poděkování i všem studentům, kteří absolvovali kurz Finance podniku na VŠE v Praze a svými náměty a připomínkami přispěli ke konečné podobě této knihy. Potvrdila se dlouholetá zkušenost, že není na světě pečlivějších a systematičtějších oponentů než právě jich samotných.

Poděkovat musíme rovněž vydavatelství Ekopress a jmenovitě Ing. Robertu Chadimovi za trpělivost s autory (především potom s vedoucím autorského kolektivu), a dále za rychlost a kvalitu odvedené práce.

* * *

Nyní nám nezbývá již nic jiného než si přát, aby se Vám tato kniha líbila a byla Vám při Vašem studiu nebo při Vaší práci užitečná.

Za autorský kolektiv

Petr Marek