Termíny

7.3.2018 - 7.6.2018 - SZZ z HS a obhajoby v květnu-červnu 2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odpovědi na otázky z knihy

Související stránky

Studijní průvodce financemi podniku

Kapitola 1: Úvod do financí podniku

Kapitola 2: Časová hodnota peněz

Kapitola 3: Riziko

Kapitola 4: Účetní repetitorium

Kapitola 5: Vliv zdanění na finanční rozhodování

Kapitola 6: Finanční analýza

Kapitola 7: Krátkodobý finanční managament

Kapitola 8: Investiční rozhodování

Kapitola 9: Dlouhodobé finanční zdroje

Kapitola 10: Rozdělování výsledku hospodaření

Kapitola 11: Finanční plánování

Kapitola 12: Stanovení hodnoty podniku

Kapitola 13: Spojování podniků

Kapitola 14: Finanční řízení holdingu 


Kapitola 1: Úvod do financí podniku

Číslo P/N/D Vysvětlení
1. P  
2. N První akciová společnost byla založena na začátku 17. století. Počátky financí podniku jako vědní disciplíny jsou řazeny do poloviny 20. století.
3. P  
4. N Jednak komanditní společnost není sdružení ale obchodní společnost a jednak ti společníci, kteří ručí jen do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku jsou komanditisté a ne komandisté.
5. N Racionální investoři preferují za jinak stejných okolností, tj. při stejném riziku a hlavně při stejném očekávaném příjmu, menší kapitálový výdaj.
6. N Tvrzení není pravdivé ze dvou důvodů. Za prvé, stanovy mohou (ale nemusí) určit vydání prioritních akcií bez hlasovacího práva. Za druhé, prioritní akcie nabývají hlasovacího práva i tehdy, když valná hromada rozhodne o nevyplacení prioritní dividendy nebo prioritní dividenda nebyla vyplacena v předem stanoveném termínu.
7. N Akciová společnost může vydávat přednostní akcie pouze s přednostním nárokem na podíl na likvidačním zůstatku, tj. bez nároku na přednostní podíl na zisku.
8. N Každá komanditní společnost musí mít aspoň jednoho komanditistu. Minimální výše podílu komanditisty činí 5000 Kč a základní kapitál představuje peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu.
9. P  
10. N Družstvo není obchodní společnost.
11. P  
12. P  
  D Ačkoli obchodní zákoník výslovně říká, že akcionáři neručí za závazky společnosti, jsou v některých případech akcionáři např. povinni uhradit ztrátu společnosti. Jedná se např. o závazek řídící společnosti (viz kapitola 14).
13. N Společnost s ručením omezeným není podnik.
14. N Rovněž komplementáři v komanditní společnosti ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně veškerým svým majetkem.
15. P  

P = pravdivé tvrzení, N = nepravdivé tvrzení, D = diskutabilní tvrzení


Kapitola 2: Časová hodnota peněz

Číslo P/N/D Vysvětlení
1. P  
2. P  
  D Pokud bychom nezvažovali např. dvouletou nominální úrokovou míru.
3. N Anuita je série pravidelných plateb, nikoli jedna pravidelná platba.
  D Existují ovšem učebnice, které anuitu definují jako pravidelnou platbu.
4. N Anuita je série pravidelných plateb ve stejné výši za určité období.
5. P  
6. N Nikoli, používají se umořovatelé.
7. N Naopak, budoucí hodnota bude vždy větší (nebo maximálně rovna) než současná hodnota.
8. P  
9. N Platbu poskytuje dlužník věřiteli, a ne naopak.
10. P  
11. P  
12. P  
13. P  
14. N Délka kapitálového období může být i kratší než délka úrokového období.
15. P  

P = pravdivé tvrzení, N = nepravdivé tvrzení, D = diskutabilní tvrzení


Kapitola 3: Riziko

Číslo P/N/D Vysvětlení
1. P  
2. P  
3. N Divergence znamená rozbíhání, správně na místo "divergence" má být "diverzifikace".
4. N Riziko musí být vyjádřeno absolutně, proto můžeme použít rozptyl nebo směrodatnou odchylku, ale nikoli variační koeficient.
5. P  
6. N Toto nebezpečí je zapříčiněno vnitřní nejistou, neboť tato nejistota vychází z rozhodnutí osob přímo spojených s podnikem.
7. N Hodnota korelačního koeficientu se pohybuje v uzavřeném intervalu <-1; 1>.
8. P  
9. P  
10. P  
11. P  
12. N Zemětřesení na Filipínách lze považovat za vnější příčinu nejistoty, zvláště když obchodujeme s filipínskými obchodními partnery.
13. P  
14. N Zaměstnanci jsou osoby přímo spojené s podnikem, a proto nejistota spojená s jejich rozhodnutím má vnitřní příčiny.
15. N Pravděpodobnost lze definovat jako možnost vzniku určité události, nikoli jako očekávanou hodnotu.

P = pravdivé tvrzení, N = nepravdivé tvrzení, D = diskutabilní tvrzení


Kapitola 4: Účetní repetitorium

Číslo P/N/D Vysvětlení
1. N Jedná se o definici interních finančních zdrojů. Na základě vlastní činnosti podnik tvoří i rezervy, které však patří mezi cizí finanční zdroje.
2. P  
3. N Správně se jedná o rozdíl obratu na straně Má dáti peněžních prostředků a obratu na straně Dal peněžních prostředků.
  D Jde o změnu stavu peněžních prostředků, pouze úbytek je spojen se znaménkem "+" a přírůstek se znaménkem "-".
4. N Struktura položek na levé straně rozvahy může být označena i jako majetková struktura.
5. P  
6. P  Přehled o peněžních tocích lze označit rovněž jako výkaz změn ve finanční pozici podniku.
7. P  
8. P  
9. N Vlastní pasiva mohou být větší, menší nebo stejně velká jako interní pasiva.
10. N Nikoli, např. přímé mzdy mají často charakter fixních nákladů, protože jejich celková výše se nemění v závislosti na objemu prováděných výkonů, ale skokem při rozšiřování nebo útlumu výroby.
11. N Požadované základní členění peněžních toků v přehledu o peněžních tocích je na peněžní toky z provozní činnosti, z investiční činnosti (tj. nikoli z činnosti mimořádné) a z finanční činnosti.
12. N Variabilní náklady nemusí být jen proporcionální, ale též např. podproporcionální (rostou pomaleji než počet prováděných výkonů), nadproporcionální (rostou rychleji než počet prováděných výkonů), atd.
13. N Režijní náklady mohou souviset i s technologickým procesem jako celkem.
14. P  
15. N Může být, pokud je vlastní kapitál záporný.

P = pravdivé tvrzení, N = nepravdivé tvrzení, D = diskutabilní tvrzení


Kapitola 5: Vliv zdanění na finanční rozhodování

Číslo P/N/D Vysvětlení
1. P  
2. P  
  D České právní předpisy neřadí cla mezi daně.
3. N V účetnictví zjištěný výsledek hospodaření před zdaněním je nutné snížit o kladný rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy.
4. N Sazba daně pro investiční, podílový a penzijní fond činí 5 %. Dále pro některé druhy příjmů platí zvláštní sazba daně, např. v případě dividend činí 15 %.
5. N Nikoli, daňová povinnost vychází z rozdílu mezi daní z přidané hodnoty výstupu a daní z přidané hodnoty na vstupu.
6. P  
7. P  
8. P  
9. N V případě zrychlené metody odpisování podle českého zákona o daních z příjmů je odpis v prvním roce odepisování menší než odpis v druhém roce odepisování.
10. N Naopak, v případě zrychlené metody odepisování dosahujeme vyšší současné hodnoty daňových úspor z odpisů.
11. N V závislosti na sazbě daně z příjmu právnických a fyzických osob, sazeb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, odpočitatelných položek a slev na dani může být čistý výdaj zaměstnavatele na výplatu mzdy i nižší než příslušná mzda.
12. N V případě zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením má zaměstnavatel právo na uplatnění slevy na dani z příjmu.
13. P  
14. N Toto osvobození od daně z příjmu se týká pouze fyzických osob, a jen tehdy pokud nebyly prodané cenné papíry předtím zahrnuty v jeho obchodního majetku.
15. P  

P = pravdivé tvrzení, N = nepravdivé tvrzení, D = diskutabilní tvrzení


Kapitola 6: Finanční analýza

Číslo P/N/D Vysvětlení
1. N Toto tvrzení neplatí, pokud je výsledek hospodaření záporný. Jestliže VH = -10, ÚVK = 100 a VK = 50, pak Rúvk = - 0,1, Rvk = -0,2 a Rvk < Rúvk.
2. N Čím méně se dlouhodobé finanční zdroje podílí na financování krátkodobých aktiv podniku, tím se za jinak stejných okolností (tj. při nezměněné hodnotě krátkodobých aktiv) zvyšuje podíl krátkodobých pasiv. V důsledku toho klesá hodnota běžné likvidity, a hospodaření společnosti bude spojeno s vyšším výnosem a s vyšším rizikem.
3. P  
4. P  
5. N Hodnota obou dvou těchto ukazatelů závisí do určité míry závisí zcela na odlišných faktorech.
6. N Každý ukazatel lze rozložit nekonečně mnoha způsoby.
7. N Aby se jednalo u ukazatele doby obratu zásob ve dnech musí být průměrný stav zásob poměřen k denní (a nikoli roční) výši tržeb, výnosů a nákladů.
8. N Toto tvrzení neplatí, pokud je výsledek hospodaření i vlastní kapitál záporný. Jestliže VH = -10, VK = -50, pak Rvk = +0,2, což je zajisté horší případ než, když VH = -10, VK = 50 a Rvk = -0,2.
9. N Růst rentability výnosů může vést k růstu rentability aktiv i v případě, kdy pokles počtu obrátek aktiv za jeden rok bude pomalejší než růst rentability výnosů.
10. P  
11. N Tvrzení neplatí pro situaci, kdy je rentabilita výnosů záporná.
12. N Jestliže růst rentability aktiv není spojen s růstem peněžních toků, nemusí toto tvrzení platit.
13. N Optimum se v případě finanční analýzy obvykle nenachází v extrému. Nejnižší možná hodnota doby splatnosti pohledávek je nula, a to by znamenalo, že podnik buď neprodá vůbec anebo pouze v hotovosti.
14. N Ne, a to zde dvou důvodů. Za prvé, mezi pohledávky patří i jiné pohledávky než z obchodních vztahů, např. za společníky, zaměstnanci, státem, apod. Za druhé, v hodnotě pohledávky je obsažena i daň z přidané hodnoty, která ovšem nevchází do hodnoty tržeb.
15. P  

P = pravdivé tvrzení, N = nepravdivé tvrzení, D = diskutabilní tvrzení


Kapitola 7: Krátkodobý finanční managament

Číslo P/N/D Vysvětlení
1. N Cíl optimalizace zásob spočívá v minimalizaci pořizovacích a skladovacích nákladů.
2. P  
3. P  
  D Ne vždy, pokud porostou pořizovací náklady na jednu dodávku a budou klesat skladovací náklady na jednu jednotku zásob, pak podle optimalizační rovnice bude výhodnější zvýšit počet dodávek.
4. P  
5. N Pokud dosáhneme bodu návratu v Millerově a Orrově modelu, nebudeme ani nakupovat a ani prodávat pokladniční poukázky.
6. N Pokud dosáhneme horního limitu v Millerově a Orrově modelu, budeme nakupovat a nikoli prodávat pokladniční poukázky.
7. P  
8. N V případě fiktivního poolingu dochází ke skutečnému vypořádání mezi bankou a hlavním účtem a současně mezi hlavním účtem a ostatními účty na konci předem stanoveného vypořádacího období.
9. P  
10. P  
  D Tvrzení je trochu nepřesné, správně: avalát i avalista jsou solidárními dlužníky. Proto tvrzení, že avalát je solidárním dlužníkem za avalistu lze napadnout.
11. N Jedná se o definici dokumentárního akreditivu, a nikoli dokumentárního inkasa.
12. N Odvolatelný akreditiv může být kdykoli odvolán bankou plátce, nikoli kteroukoli zúčastněnou stranou.
13. N Regresní faktoring není zajišťovací nástroj.
14. N Faktor odkupuje jen nezajištěné pohledávky.
15. P  

P = pravdivé tvrzení, N = nepravdivé tvrzení, D = diskutabilní tvrzení


Kapitola 8: Investiční rozhodování

Číslo P/N/D Vysvětlení
1. P  
2. N V množině reálných čísel nemusí investiční projekt žádné vnitřní výnosové procento, jedno vnitřní výnosové procento i více než jedno vnitřní výnosové procento.
3. P  
4. N Výsledek může být správný, neboť obě kritéria můžou stanovit odlišné pořadí investičních projektů.
5. P  
6. N Čím blíže budou při výpočtu vnitřního výnosového procenta stanoveny hodnoty nižší a vyšší zvažované úrokové míry skutečnému vnitřnímu výnosovému procentu, tím menší bude rozdíl mezi skutečným vnitřním výnosovým procentem a výnosovým procentem vypočteným z lineární interpolace.
7. N Některá nákladová a zisková kritéria pracují s faktorem času.
8. P  
9. P  
10. P  
11. N Tato zvažovaná úroková míra se nazývá výnosem ke dni splatnosti.
12. P  
13. N Jestliže výnos ke dni splatnosti dluhopisu je menší než námi zvažovaná úroková míra, potom při abstrahování od faktoru rizika a od ostatních výdajů popř. příjmů souvisejících s touto investicí dáme přednost uložení peněz v bance oproti nákupu tohoto dluhopisu.
14. P  
15. P  
  D V tvrzení není zdůrazněno, že se jedná o tržní cenu akcie platnou v okamžiku pořízení akcie.

P = pravdivé tvrzení, N = nepravdivé tvrzení, D = diskutabilní tvrzení


Kapitola 9: Dlouhodobé finanční zdroje

Číslo P/N/D Vysvětlení
1. N Pro stanovení účetních odpisů lze použít jakoukoli metodu, pomocí které účetní jednotka věrně zachycuje skutečné opotřebení dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku.
2. N Nerozdělený zisk můžeme definovat jako tu část disponibilního zisku (zisku po zdanění), která zůstává podniku k dispozici po provedení přídělů do fondů ze zisku, dividend či podílů na zisku a tzv. ostatních použití zisku (např. na úhradu ztrát minulého období).
3. P  
4. P  
5. N Emise akcií patří mezi externí finanční zdroje.
6. N Emisní kurz akcie musí být v České republice buď vyšší nebo stejně velký jako jmenovitá hodnota akcie.
7. N Nakoupené dluhopisy patří mezi aktiva, nemohou být tedy zdrojem financování.
8. N Projektové financování je spojeno vždy s konkrétním investičním projektem, tímto projektem obvykle není zpracování projektů staveb.
9. N V současnosti tvoří hlavní externí finanční zdroje podniků obchodní a bankovní úvěry.
10. P  
11. P  
  D Finanční leasing se může podílet na financování majetku i jen po část doby životnosti, např. v případě prodeje majetku po skončení doby pronájmu za jeho zůstatkovou cenu.
12. N Náklady kapitálu ovlivňují samozřejmě i efektivnost investičních projektů, neboť se používají pro diskontování investičních peněžních toků.
13. N Růst tržní ceny akcie, za jinak stejných podmínek, snižuje náklady vlastního kapitálu.
14. N Náklady nerozděleného zisku jsou stejné jako náklady na získání kmenového kapitálu jen s tím rozdílem, že zde nejsou žádné emisní náklady.
15. N Z teoretického hlediska jsou náklady na cizí kapitál vždy nižší než náklady na vlastní kapitál.

P = pravdivé tvrzení, N = nepravdivé tvrzení, D = diskutabilní tvrzení


Kapitola 10: Rozdělování výsledku hospodaření

Číslo P/N/D Vysvětlení
1. P  
2. P  
3. N Majitel prioritní akcie má v tomto případě právo na prioritní dividendu ve výši kmenové dividendy.
4. N Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení je výsledek hospodaření již po zdanění.
5. P  
6. N I společnost s ručením omezeným může za splnění určitých podmínek nabýt své vlastní obchodní podíly.
7. N Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada, a ta také rozhoduje o dividendové politice.
8. N Dividendy vyplacená v hotovostních peněžních prostředích není majetková dividenda, ale peněžní dividenda.
9. N Všechny obchodní společnosti i družstvo musí při určování podílu na zisku zohlednit výši dosud účetně neodepsaných zřizovacích výdajů.
10. N Není-li ve společenské smlouvě stanoveno jinak, zisk se dělí mezi komplementáře a komanditní společnost rovným dílem.
11. N Správný název pro odměnu členů představenstva a dozorčí rady se nazývá tantiéma.
12. P  
13. N Majitel prioritní akcie má stejné hlasovací právo jako majitel kmenové akcie, ledaže byly tyto akcie již při emisi vydány bez hlasovacího práva.
14. P  
15. N Začátky dividendové teorie jsou kladeny do poloviny 20. století. První akciová společnost byla založena již na začátku 17. století.

P = pravdivé tvrzení, N = nepravdivé tvrzení, D = diskutabilní tvrzení


Kapitola 11: Finanční plánování

Číslo P/N/D Vysvětlení
1. N Toto vůbec není zásada plánování.
2. P  
3. P  
4. P  
5. N Poslední krok představuje kontrola plnění finančního plánu.
6. P  
7. P  
8. P  
9. P  
10. N V rámci čtvrtletního plánového horizontu se spíše doporučuje sledovat týdenní nebo měsíční peněžní toky.
11. P  
12. P  
13. P  
14. N Obráceně, obchodní deficit se vypočítá jako rozdíl mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratu závazků.
15. N Podnik si při zpětném leasingu pronajímá od leasingové společnosti svůj původní majetek.

P = pravdivé tvrzení, N = nepravdivé tvrzení, D = diskutabilní tvrzení


Kapitola 12: Stanovení hodnoty podniku

Číslo P/N/D Vysvětlení
1. N Tržní hodnota a investiční hodnota nejsou stejné pojmy.
2. N Kolínská škola se zaměřuje na subjektivní hodnotu.
3. P  
4. P  
5. P  
6. P  
7. P  
8. N Substanční hodnota je výsledkem majetkového ocenění.
9. P  
10. P  
11. P  
12. N Jedná se o definici nákladů zastoupení v užším pojetí.
13. P  
14. P  
15. N Existence nákladů zastoupení naopak zvyšuje motivaci akvizitora pro nákup podniku, neboť výměnou neschopného managementu za schopný může vydělat na přírůstku tržní hodnoty podniku.

P = pravdivé tvrzení, N = nepravdivé tvrzení, D = diskutabilní tvrzení


Kapitola 13: Spojování podniků

Číslo P/N/D Vysvětlení
1. P  
2. P  
3. P  
4. P  
  D V některých případech se přezkoumání znalcem nevyžaduje.
5. N Obchodní zákoník neumožňuje fúzi mezi veřejnou obchodní společností a společností s ručením omezeným.
6. N Takovéto spojení podniků se označuje jako horizontální.
7. N Jedná se s pojení konglomerátní.
8. P  
9. N Diverzifikace rizika jako motiv fúze je naopak ve finanční teorii zpochybňována.
10. N Jedná se o tzv. zelenou poštu.
11. N tato nabídka je činěna černému rytíři.
12. P  
13. N Hodnota synergie může být i záporná.
14. N Hodnota synergie se rovná rozdílu mezi tržní hodnotou nové společnosti vzniklé na základě fúze a součtem tržních hodnot spojovaných společností před fúzí.
15. P  

P = pravdivé tvrzení, N = nepravdivé tvrzení, D = diskutabilní tvrzení


Kapitola 14: Finanční řízení holdingu

Číslo P/N/D Vysvětlení
1. P  
2. N Naopak, jednotnému řízení ze strany řídící osoby podléhají osoby řízené.
3. P  
4. N Menšinoví společníci mají nárok na přiměřené, nikoli tedy na poměrné, vyrovnání.
5. N Maximalizace tržní hodnoty některé z dceřiných společností může být v rozporu s maximalizací tržní hodnoty celého holdingu.
6. P  
7. N Řídící osoba není vždy mateřskou společností, řízená osoba není vždy dceřinou společností.
8. N Půjde spíše o konglomerát, popř. lze hovořit o doplňkové výrobě a zvažovat určité rysy horizontálního holdingu.
9. P  
10. P  
11. N Metoda just-in-time management je vhodná především pro vertikální holding.
12. P  
13. P  
14. N Pokud by měla být pozice některé z dceřiných společností upřednostněna, pak by to byla nakupují dceřiná společnost.
15. N Těžko lze očekávat, že tržní ceny se budou odvozovat od cen vnitroholdingových, na dokonale konkurenčním trhu už vůbec ne.

P = pravdivé tvrzení, N = nepravdivé tvrzení, D = diskutabilní tvrzení