Termíny

7.3.2018 - 7.6.2018 - SZZ z HS a obhajoby v květnu-červnu 2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Obsah

Související stránky

Studijní průvodce financemi podniku

Předmluva 11
1. kapitola: ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU 17
1.1 Podstata fi nančního managementu podniku 17
1.2 Podnik a jeho právní formy 23
1.3 Otázky typu, která z následujících tvrzení jsou pravdivá, nepravdivá, popř. diskutabilní 34
2. kapitola: ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ 35
2.1 Podstata časové hodnoty peněz a úroková míra 35
2.2 Skládání úroků 38
2.3 Prostá budoucí a současná hodnota peněz 44
2.4 Budoucí a současná hodnota anuity 53
2.5 Současná hodnota perpetuity 65
2.6 Aplikace časové hodnoty peněz při sestavování umořovacího plánu pro úvěr s anuitním splácením 68
2.7 Otázky typu, která z následujících tvrzení jsou pravdivá, nepravdivá, popř. diskutabilní 71
2.8 Příklady 72
3. kapitola: RIZIKO 75
3.1 Podstata rizika 75
3.2 Měření rizika investice 76
3.3 Portfolio 82
3.4 Efektivní hranice 94
3.5 Otázky typu, která z následujících tvrzení jsou pravdivá, nepravdivá, popř. diskutabilní 98
3.6 Příklady 99
4. kapitola: ÚČETNÍ REPETITORIUM 101
4.1 Účetní jednotky a jejich základní povinnosti 101
4.2 Rozvaha 103
4.3 Výkaz zisku a ztráty 108
4.4 Přehled o peněžních tocích 118
4.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu 122
4.6 Otázky typu, která z následujících tvrzení jsou pravdivá, nepravdivá, popř. diskutabilní 123
4.7 Příklady 123
Dodatek 4-1: Rozvaha – zákonná struktura 125
Dodatek 4-2: Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění – zákonná struktura 129
Dodatek 4-3: Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění – zákonná struktura 132
Dodatek 4-4: Přehled o peněžních tocích – zákonná struktura 133
Dodatek 4-5: Přehled o změnách vlastního kapitálu – možná struktura 136
5. kapitola: VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ 137
5.1 Základní pojmy 137
5.2 Daňový systém České republiky 138
5.2.1 Daň z příjmů fyzických osob 144
5.2.2 Daň z příjmů právnických osob 151
5.2.3 Daň z přidané hodnoty 153
5.2.4 Plátce daně versus neplátce daně 156
5.3 Daňová úspora 161
5.4 Příklady vlivu zdanění na finanční rozhodování 162
5.4.1 Vliv zdanění při tvorbě kapitálové struktury 162
5.4.2 Vliv zdanění při investičním rozhodování 163
5.4.3 Vliv zdanění na personální politiku 170
5.4.4 Vliv zdanění při volbě právní formy podnikání 173
5.4.5 Vliv zdanění při řízení rizika 174
5.4.6 Vliv zdanění při poskytování darů 174
5.4.7 Vliv zdanění při určení termínu prodeje cenných papírů 175
5.5 Otázky typu, které z následujících tvrzení je pravdivé, nepravdivé, popř. diskutabilní 175
5.6 Příklady 176
6. kapitola: FINANČNÍ ANALÝZA 179
6.1 Podstata finanční analýzy a postup práce finančního analytika 179
6.2 Analýza rentability 186
6.2.1 Základní pojmy 186
6.2.2 Tři základní stupně rentability 187
6.2.3 Metodika zpracování měsíčních dat pro účely analýzy rentability 196
6.2.4 Pyramidální rozklad 208
6.2.4.1 Pyramidální rozklad rentability úhrnného vloženého kapitálu – klasický přístup 208
6.2.4.2 Odvození hodnoty vlivu změn hodnoty jednotlivých příčinných faktorů na změnu hodnoty vrcholového ukazatele 219
6.2.4.3 Aplikace vzorců na výpočet vlivu změn hodnoty příčinných faktorů na změnu hodnoty vrcholového ukazatele v případě pyramidálního rozkladu rentability úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě 229
6.2.4.4 Alternativní rozklady rentability výnosů 236
6.2.4.5 Různé situace ve vývoji výsledku hospodaření v podniku 241
6.3 Analýza nákladovosti 245
6.3.1 Ukazatele celkové a dílčí nákladovosti 245
6.3.2 Analýza bodu zvratu 250
6.4 Analýza obratovosti aktiv a pasiv 254
6.4.1 Obratovost celkových aktiv (resp. pasiv) 255
6.4.2 Obratovost zásob 255
6.4.3 Obratovost pohledávek a závazků 264
6.4.4 Obratovost ostatních položek aktiv 271
6.5 Analýza likvidity 272
6.5.1 Základní pojmy 272
6.5.2 Běžná likvidita 272
6.5.3 Pyramidální rozklad běžné likvidity 275
6.5.4 Pohotová likvidita 282
6.5.5 Okamžitá a peněžní likvidita 284
6.5.6 Pracovní kapitál 285
6.6 Analýza zadluženosti 289
6.6.1 Analýza celkové zadluženosti 289
6.6.2 Analýza dluhové schopnosti 294
6.7 Ukazatele konstruované na základě údajů z finančního trhu 297
6.8 Predikce finanční tísně 298
6.8.1 Beaverova profilová analýza 299
6.8.2 Altmanův model 301
6.9 Otázky typu, které z následujících tvrzení je správné či nesprávné 306
6.10 Příklady 307
7. kapitola: KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT 311
7.1 Podstata krátkodobého finančního managementu 311
7.2 Řízení zásob 312
7.2.1 Optimalizační model materiálu 314
7.2.2 Just-in-time management 320
7.3 Řízení peněžních prostředků 321
7.3.1 Modely řízení peněžních prostředků 321
7.3.2 Cash pooling 326
7.4 Řízení pohledávek 327
7.4.1 Platební instrumenty 328
7.4.1.1 Platba jiným zbožím 329
7.4.1.2 Platba v hotovosti 329
7.4.1.3 Směnka 330
7.4.1.4 Bankovní převod 334
7.4.1.5 Dokumentární inkaso 335
7.4.1.6 Dokumentární akreditiv 336
7.4.1.7 Platební příslib 338
7.4.2 Finanční instrumenty 338
7.4.2.1 Eskontní úvěr 339
7.4.2.2 Faktoring 340
7.4.2.3 Forfaiting 343
7.4.3 Zajišťovací instrumenty 343
7.4.4 Vymáhání pohledávek 345
7.5 Řízení krátkodobých pasiv 346
7.6 Otázky typu, která z následujících tvrzení jsou pravdivá, nepravdivá, popř. diskutabilní 348
7.7 Příklady 349
8. kapitola: INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 351
8.1 Investice a investiční projekty 351
8.2 Kritéria investičního rozhodování 353
8.2.1 Čistá současná hodnota 357
8.2.2 Index čisté současné hodnoty 359
8.2.3 Vnitřní výnosové procento 362
8.2.4 Prostá doba návratnosti 370
8.2.5 Diskontovaná doba návratnosti 373
8.2.6 Diskontované náklady projektu 374
8.2.7 Průměrná výnosnost projektu 376
8.3 Finanční investice 378
8.3.1 Dluhopisy 378
8.3.1.1 Druhy dluhopisů 378
8.3.1.2 Oceňování dluhopisů 380
8.3.1.3 Současná hodnota dluhopisu 380
8.3.1.4 Výnos ke dni splatnosti 383
8.3.2 Akcie 385
8.3.2.1 Oceňování kmenových akcií 385
8.3.2.2 Současná hodnota kmenové akcie 385
8.3.2.3 Celkový akciový výnos 388
8.4 Otázky typu, které z následujících tvrzení je pravdivé, nepravdivé, popř. diskutabilní 390
8.5 Příklady 391
9. kapitola: DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE 395
9.1 Zdroje financování podnikových investic 395
9.2 Interní zdroje financování 396
9.2.1 Odpisy 396
9.2.1.1 Metody odepisování 402
9.2.1.2 Účetní versus daňové odpisy 409
9.2.2 Nerozdělený zisk 410
9.2.2.1 Zdanění zisku a nerozdělený zisk 414
9.3 Externí zdroje financování investic 417
9.3.1 Emise akcií 418
9.3.2 Emise dluhopisů 422
9.3.3 Úvěry a půjčky 424
9.3.4 Projektové financování 426
9.3.5 Finanční podpora z veřejných zdrojů 427
9.3.6 Finanční leasing 429
9.3.7 Rozhodování mezi leasingem a úvěrem 434
9.4 Náklady kapitálu a optimální kapitálová strukutura 443
9.4.1 Náklady kapitálu 443
9.4.2 Optimální kapitálová struktura podniku 446
9.5 Otázky typu, která z následujících tvrzení jsou pravdivá, nepravdivá, popř. diskutabilní 451
9.6 Příklady 452
10. kapitola: ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 453
10.1 Rozdělení výsledku hospodaření v akciových společnostech 453
10.1.1 Hlavní položky rozdělení zisku a vypořádání ztráty 454
10.1.2 Dividenda a její druhy 462
10.1.3 Procedura vyhlašování a vyplácení dividend v České republice 465
10.1.4 Dividendová politika 468
10.1.5 Faktory dividendové politiky 470
10.1.6 Dividendová teorie 477
10.2 Rozdělení výsledku hospodaření v ostatních formách obchodních společností a v družstvu 478
10.2.1 Veřejná obchodní společnost 478
10.2.2 Komanditní společnost 479
10.2.3 Společnost s ručením omezeným 481
10.2.4 Družstvo 486
10.3 Otázky typu, která z následujících tvrzení jsou pravdivá, nepravdivá, popř. diskutabilní 490
10.4 Příklady 491
11. kapitola: FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 495
11.1 Zásady finančního plánování 495
11.2 Metody finančního plánování 498
11.3 Dlouhodobý finanční plán 499
11.3.1 Plánový výkaz zisku a ztráty 500
11.3.2 Plánový propočet daně z příjmu 502
11.3.3 Plánová rozvaha 502
11.3.4 Plánové rozdělení výsledku hospodaření 504
11.3.5 Plánový přehled o peněžních tocích 504
11.4 Krátkodobý finanční plán 505
11.5 Řízení ve finanční tísni 512
11.6 Otázky typu, která z následujících tvrzení jsou pravdivá, nepravdivá, popř. diskutabilní 518
12. kapitola: STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU 521
12.1 Základní principy oceňování podniků 521
12.1.1 Hodnota pro konkrétního investora 522
12.1.2 Tržní hodnota 523
12.1.3 Závěry k principům ocenění podniku 525
12.2 Výnosové metody v oceňování podniků 526
12.2.1 Metoda diskontovaných peněžních toků 527
12.2.1.1 Zadání a podklady k ocenění 528
12.2.1.2 Strategické hodnocení podniku 529
12.2.1.3 Finanční analýza 530
12.2.1.4 Generátory hodnoty 530
12.2.1.5 Ocenění metodou DCF 532
12.2.1.6 Kalkulovaná úroková míra pro výnosové ocenění podniku 535
12.3 Porovnávací metody 540
12.3.1 Ocenění na základě srovnatelných podniků 541
12.3.2 Ocenění na základě srovnatelných transakcí 545
12.4 Přímé ocenění z dat kapitálového trhu 545
12.5 Majetkové ocenění 546
12.6 Souhrnné ocenění 547
12.7 Vliv nákladů zastoupení na tržní hodnotu společnosti 548
12.7.1 Vymezení nákladů zastoupení 548
12.7.2 Vliv nákladů zastoupení na tržní hodnotu podniku 550
12.7.3 Tržní hodnota akcie v držení minoritního a majoritního akcionáře 553
12.7.4 Měření nákladů zastoupení 554
12.8 Otázky typu, která z následujících tvrzení jsou pravdivá, nepravdivá, popř. diskutabilní 555
12.9 Příklady 556
13. kapitola: SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ 559
13.1 Formy spojení podniků 559
13.2 Motivy fúzí 563
13.3 Ekonomický přínos fúze 566
13.4 Obrana proti ovládnutí nepřátelskou firmou 568
13.5 Otázky typu, která z následujících tvrzení jsou pravdivá, nepravdivá, popř. diskutabilní 569
13.6 Příklady 570
14. kapitola: FINANČNÍ ŘÍZENÍ HOLDINGU 571
14.1 Co je to holding? 571
14.2 Cíle holdingu 574
14.3 Druhy holdingu 574
14.4 Finanční plánování v holdingu 576
14.5 Přerozdělování finančních prostředků mezi mateřskou společností a společnostmi dceřinými 583
14.6 Způsob stanovení vnitroholdingových cen 585
14.7 Otázky typu, která z následujících tvrzení jsou pravdivá, nepravdivá, popř. diskutabilní 586
Přehled symbolů 589
Literatura 605
Rejstřík 617