Termíny

7.3.2018 - 7.6.2018 - SZZ z HS a obhajoby v květnu-červnu 2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Literatura

Související stránky

Studijní průvodce financemi podniku

Kapitola 1: Úvod do financí podniku

Kapitola 2: Časová hodnota peněz

Kapitola 3: Riziko

Kapitola 4: Účetní repetitorium

Kapitola 5: Vliv zdanění na finanční rozhodování

Kapitola 6: Finanční analýza

Kapitola 7: Krátkodobý finanční management

Kapitola 8: Investiční rozhodování

Kapitola 9: Dlouhodobé finanční zdroje

Kapitola 10: Rozdělování výsledku hospodaření

Kapitola 11: Finanční plánování

Kapitola 12: Stanovení hodnoty podniku

Kapitola 13: Spojování podniků

Kapitola 14: Finanční řízení holdingu

Další citovaná literatura


 

Kapitola 1: Úvod do financí podniku

Učebnic, jež se zabývají financemi podniku a jež byly vydány do současnosti od počátku rozvoje této vědní a studijní disciplíny, existuje nespočetné množství. Dominující vliv v této oblasti má anglosaská literatura. Učebnice jsou zde vydávány z hlediska svého zaměření pro určitý typ studentů obvykle ve třech úrovních: základní (basic), střední (intermediate) a pokročilá (advanced). Za reprezentanta první základní úrovně lze vybrat celou řadu titulů. K těm nejvýznamnějším patří

 • Besley, S. – Brigham, E. F.: Essentials of Managerial Finance. 13. vydání, Belmont, CA, U.S.A., South Western College, 2004, 832 s., ISBN 0-3242-5875-5,
 • Bierman Jr., H. – Smidt, S.: Financial Management for Decision Making. (1. vydání v roce 1986), Washington, D.C., Beard Books, 2003, 816 s., ISBN 1-5879-8212-9,
 • Block, S. B. – Hirt, G. A.: Foundations of Financial Management. 11. vydání. New York, McGraw-Hill/Irwin, 2004, 720 s., ISBN 0-0729-7792-2,
 • Moyer, R. C. – McGuigan, J. R. – Kretlow, W. J.: Contemporary Financial Management. 10. vydání. Belmont, CA, U.S.A., South Western College, 2005, 896 s., ISBN 0-324-28908-1,
 • Ross, S. A. – Westerfield, R. W. – Jaffe, J.: Corporate finance. 7. vydání. New York, McGraw-Hill/Irwin, 2005, 992 s., ISBN 0-0729-7123-1,
 • Van Horne, J. C. – Wachowicz Jr., J. M.: Financial Management and Policy. 12. vydání, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 2004, 736 s., ISBN 0-273-68598-8.

Jako zástupce střední úrovně je zapotřebí uvést v podstatě jednu z nejznámějších učebnic financí podniku vůbec,

 • Brealey, R. A. – Myers, S. C.: Teorie a praxe firemních financí. 2. české vydání. Praha, Computer Press, 2000, 1064 s., ISBN 80-7226-189-4,

popř. v anglickém originále,

 • Brealey, R. A. – Myers, S. C. – Allen, F.: Principles of Corporate Finance. 8. vydání. New York, McGraw-Hill/Irwin, 2005, 1028 s., ISBN 0-0731-3082-6.

K představitelům učebnic třetí pokročilé úrovně patří především práce

 • Copeland, T. E. – Weston, J. F. – Shastri, K.: Financial Theory and Corporate Policy. 4. vydání, Reading, Addison Wesley Longman, 2003, 1024 s., ISBN 0-3211-2721-8.

Z německé literatury lze doporučit do češtiny přeloženou knihu:

 • Wöhe, G.: Úvod do podnikového hospodářství. 1. české vydání, Praha, C. H. Beck, 1995, 748 s., ISBN 80-7179-014-1.

Z původní české literatury je třeba upozornit především na dvě publikace:

 • Valach, J. aj.: Finanční řízení podniku. 2. vydání, Praha, Ekopress, 1999, 324 s., ISBN 80-86119-21-1,
 • Kislingerová, E. aj.: Manažerské finance. 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2004, 714 s., ISBN 80-7179-802-9.

Na Ekonomické univerzitě v Bratislavě se jako základní učebnice financí podniku používá kniha:

 • Vlachynský, K. aj.: Podnikové financie. 1. vydání, Bratislava, Iura Edition, 2006, 482 s., ISBN 80-8078-029-3.

K nejstarším a nejznámějším publikacím z oblasti teorie firmy, na které navazují první práce z oblasti teorie financí podniku, můžeme zařadit

 • Robertson, D. H.: Control of Industry. London / Cambridge, Nisbet / Cambridge University Press, 1923,
 • Coase, R. H.: The Nature of the Firm. Economica, 1937, roč. 4, č. 16, s. 386–405.

Kapitola 2: Časová hodnota peněz

Principy složeného úročení byly lidstvu známy a jím využívány už v 18. až 16. století před naším letopočtem ve staré Babylonské říši, jak koneckonců napovídají hliněné tabulky psané klínovým písmem. Blíže se historií úročení zabývá

 • Parker, R. H.: Discounted Cash Flow in Historical Perspective. Journal of Accounting Research, 1968, roč. 6, č. 1, s. 58-71.

Z české literatury věnované problematice finanční matematiky je tato problematika velice dobře vysvětlena v publikacích:

 • Radová, J. – Dvořák, P. – Málek, J.: Finanční matematika pro každého. 5. vydání, Praha, Grada, 2005, 286 s., ISBN 80-247-1230-X, s doprovodnou cvičebnicí
 • Radová, J. – Chýna, V. – Málek, J.: Finanční matematika v příkladech. 1. vydání, Praha, Professional Publishing, 2005, 160 s. ISBN 80-86419-86-X, nebo
 • Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. 2. vydání, Praha, Ekopress, 2005, 308 s. ISBN 80-86119-91-2.

Ze zahraniční literatury lze doporučit především velmi podrobnou učebnici:

 • Cissel, R. – Cissel, H. – Flaspohler, D. C.: Mathematics of Finance. 7. vydání, Boston, Houghton Miffl in, 1982, 420 s., ISBN 0-395-35645-8.

Kapitola 3: Riziko

Jedním ze základních děl zabývajících se rizikem a nejistotou je publikace:

 • Knight, F, H.: Risk, Uncertainty and Profit. Boston, Houghton Miffl in, 1921, 618 s.

Základní principy tvorby portfolia vytvořil americký ekonom H. M. Markowitz ve stati

 • Markowitz, H. M.: Portfolio Selection. Journal of Finance, 1952, roč. 7, č. 1, s. 77–91.

Sofistikovanější metody řízení rizika jsou podány např. v knize

 • Marrison, C.: The Fundamentals of Risk Measurement. New York, McGraw-Hill, 2002, 415 s., ISBN 0-0713-8627-0.

Kapitola 4: Účetní repetitorium

Pro pochopení současné harmonizace účetních výkazů v rámci Evropské unie je zapotřebí nahlédnout do publikace:

 • IASB: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví včetně Mezinárodních účetních standardů a Interpretací. Praha, HZ, 2003, 2000 s., ISBN 80-238-7854-9.

Problematice finančního účetnictví z hlediska regulace a harmonizace účetnictví, podstatě a vypovídací schopnosti účetních výkazů se věnují publikace Dany Kovanicové

 • Kovanicová, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého. 13. vydání, Praha, Bova Polygon, 2003, 444 s., ISBN 80-7273-084-3,
 • Kovanicová, D. aj.: Finanční účetnictví. Světový koncept IFRS/IAS. 5. vydání, Praha, Bova Polygon, 2003, 526 s., ISBN 80-7273-129-7,
 • Kovanicová, D.: Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. 1. vydání, Praha, Bova Polygon, 2004, 284 s., ISBN 80-7273-095-9.

Sestavování účetních výkazů a účetní závěrce v rámci České republiky se každoročně věnuje celá řada příruček, z nichž k těm lepším patří

 • Strouhal, J.: Účetní závěrka. 1. vydání, Praha, ASPI, 2005, 316 s., ISBN 80-7357-113-7.

Zájemcům o manažerské účetnictví lze doporučit učebnici kolektivu katedry manažerské účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze:

 • Král, B. aj.: Manažerské účetnictví. 2. vydání, Praha, Management Press, 2002, 547 s., ISBN 80-7261-062-7,

popř. anglickou učebnici,

 • Drury, C.: Management and Cost Accounting. 6. vydání, London, Thomson Business Press, 2004, 1280 s., ISBN 1-8448-0028-8.

Kapitola 5: Vliv zdanění na finanční rozhodování

S daňovou teorií a politikou se můžeme setkat v knize

 • Kubátová, K.: Daňová teorie a politika. 3. vydání, Praha, ASPI Publishing, 2003, 263 s., ISBN 80-86395-84-7.

Popis českého daňového systému a výklad základních problémů je každoročně zpracován v celé řadě publikací. Jako jednu z nejpropracovanějších publikací tohoto typu lze doporučit knihu:

 • Vančurová, A. aj.: Daňový systém ČR 2006 aneb učebnice daňového práva. Praha, VOX, 2006, 324 s. ISBN 80-86324-60-5.

Problematika spojená s kalkulací daňové úspory především potom z ohledem na stanovení její současné hodnoty je vysvětlena v publikaci:

 • Marek, P. – Radová, J.: Skutečný okamžik realizace daňové úspory. Acta Oeconomica Pragensia, 2002, roč. 10, č. 1, s. 104–116.

Protipólem k daňovým úsporám jsou daňové klíny, jež naopak snižují výnosnost podniku. Jejich výklad je podán v článku:

 • Holečková, J.: Analýza vlivu zdanění na finanční a investiční rozhodování na základě metody výpočtu efektivní daňové sazby (daňových klínů). Acta Oeconomica Pragensia, 2002, roč. 10, č. 1, s. 90–103.

Kapitola 6: Finanční analýza

Specializovaných učebnic na finanční analýzu bylo v České republice za posledních deset let vydáno velké množství. K těm lepším patří např.

 • Grünwald, R. – Holečková, J.: Finanční analýza a plánování podniku. 2. vydání, Praha, Oeconomica, 2004, 182 s., ISBN 80-245-0684-X, nebo
 • Strouhal, J.: Finanční řízení firmy v příkladech. Co odhalí finanční analýza. Kdy je investice výhodná. Brno, Computer Press, 2006, 178 s., ISBN 80-251-0913-5, anebo
 • Sůvová, H. aj.: Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. vydání, Praha, Bankovní institut, 622 s., ISBN 80-7265-027-0.

Na Slovensku jako základní učebnice finanční analýzy vyšla kniha:

 • Zalai, K. aj.: Finančno-ekonomická analýza podniku. 3. vydání. Bratislava, Sprint, 2000, 337 s., ISBN 80-88848-61-X.

Aplikaci nástrojů finanční analýzy prostřednictvím tabulkového procesoru Microsoft® Excel velmi detailně popisuje

 • Carlberg, C.: Analýza podnikání s programem Microsoft® Excel. 1. české vydání, Praha, SoftPress, 2004, 544 s., ISBN 80-86497-58-5.

Pro hlubší pochopení ukazatelů finanční analýzy lze doporučit publikaci:

 • Foster, G. aj.: Financial Statement Analysis. 2. vydání, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1998, 704 s., ISBN 0-1331-6317-2.

Pyramidálním rozkladem běžné likvidity a testováním modelu reálné hodnoty tohoto ukazatele se zabývá článek:

 • Marek, P. – Srpová, J.: The Construction of Real Value of Current Ratio by Help of Pyramidal Decomposition. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 1, s. 172–188.

Z prací věnovaných predikci finanční tísně si pozornost zaslouží následující publikace:

 • Altman, E. I.: Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 1968, roč. 23, č. 4, s. 589–609,
 • Altman, E. I.: Corporate Financial Distress: A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Dealing with Bankruptcy. New York. John Wiley, 1983, 368 s., ISBN 0-4710-8707-6,
 • Altman, E. – Hartzell, J. – Peck, M.: Emerging Markets Corporate Bonds. A Scoring System. In: Altman, E. I. (ed.): Bankruptcy, Credit Risk and High Yield Junk Bonds. 1. vydání, Oxford, Blackwell, 2002, 540 s., ISBN 0-631-22563-3,
 • Beaver, R.: Financial Ratios as Predictors of Failure. Journal of Accounting Research, 1966, roč. 4, zvláštní číslo, s. 77–111,
 • Neumaierová, I. – Neumaier, I.: Dynamický scorecard INFA. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 4, s. 121–137.

Kapitola 7: Krátkodobý finanční management

Specializovanou učebnici na krátkodobý finanční management představuje publikace:

 • Maness, T. S. – Zietlow, J. T.: Short-Term Financial Management. 3. vydání, Belmont, CA, U.S.A., South Western College, 2004, 736 s., ISBN 0-3242-0293-8.

Samostatně se řízení zásob věnuje

 • Horáková, H. – Kubát, J.: Řízení zásob. 3. vydání, Praha, Profess Consulting, 1999, 236 s., ISBN 80-85235-55-2.

Model optimalizace zásob, Economy Order Quantity, byl původně rozpracován v článku

 • Wilson, R. H.: A Scientific Routine for Stock Control. Harvard Business Review, 1934, roč. 13, č. 2, s. 116–128,

a předtím v knize.

 • Harris, F. W. Operations Cost (Factory Management Series). Chicago, Shaw, 1915.

Jako příklad českého dynamického modelu uvádíme

 • Kodera, J. – Marek, P.: Dynamic Inventory Model. Industrial Engineering & Management Systems, 2006, roč. 5, č. 1, s. 43–47.

Problematiku metody Just-in-time management přehledně zpracoval

 • Schniederjans, M. J.: Just-in-time Management. 1. vydání, Needham Heights, MA, U.S.A., Allyn and Bacon, 1993, 309 s., ISBN 0-205-13600-1.

Nejznámější modely řízení peněžních prostředků byly prezentovány v těchto článcích:

 • Baumol, W. J.: The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach. The Quarterly Journal of Economics, 1952, roč. 66, č. 4, s. 545–556,
 • Miller, M. H. – Orr, D.: A Model of the Demand for Money by Firms. Quarterly Journal of Economics, 1966, roč. 80, č. 3, s. 413–435.

Informace o cash poolingu je třeba hledat na internetových stránkách bankovních institucí, které tento produkt nabízí. Ke studiu tohoto nástroje mohou posloužit i články v časopisech GTnews (www.gtnews.com), iTtreasurer (www.itreasurer.com) nebo International treasurer (www.intltreasurer.com).

Stále užitečný, byť trochu starší, přehled zdrojů informací o firmách uvádí publikace:

 • Babka, M.: Kde a jak hledat informace o firmách. Praha, Management Press, 1994, 174 s., ISBN 80-85603-56-X.

Podrobný popis jednotlivých platebních, finančních a zajišťovacích nástrojů pro potřeby řízení pohledávek lze nalézt, např. v jedné z následujících knih:

 • Dvořák, P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání, Praha, Linde, 2005, 681 s., ISBN 80-7201-515-X,
 • Marvanová, M. – Houda, M.: Platební styk aneb platební a zajišťovací instrumenty ve vnitřním a zahraničním obchodě. Brno, Econ, 1995, 3. vydání, ISBN 80-901627-2-X,
 • Polidar, V.: Management bank a bankovních obchodů. 2. vydání, Praha, Ekopress, 1999, 450 s., ISBN 80-86119-11-4.

Některé další aspekty řízení pohledávky jsou rozebrány v publikaci:

 • Šantrůček, J.: Pohledávky, jejich cese a hodnota. 2. vydání, Praha, VŠE, 2005, 198 s. ISBN 80-245-0873-7, a
 • Vozňáková, I.: Efektivní řízení pohledávek. 1. vydání, Praha, Grada, 2004, 122 s., ISBN 80-247-0770-5.

Problémům spojeným s vymáháním pohledávek se věnuje celá řada drobných příruček pro podnikatele, např.

 • Schelleová, I.: Jak vymáhat dluhy právní cestou. Praha, Computer Press, 2002, 100 s., ISBN 80-7226-607-1, nebo
 • Schelleová, I.: Jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky. Praha, Computer Press, 2002, 166 s., ISBN 80-7226-454-0.

Kapitola 8: Investiční rozhodování

Problematika investičního rozhodování bývá v knižních publikacích spojována s řízením dlouhodobých finančních zdrojů. Nejprve si představme relevantní anglosaskou literaturu:

 • Hirt, G. A. – Block, S. B.: Fundamentals of Investment Management. 8. vydání. New York, McGraw-Hill/Irwin, 2006, 710 s., ISBN 0-0731-3493-7,
 • Levy, H. – Sarnat, M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování. 1. české vydání, Praha, Grada 1999, 920 s., ISBN 80-7169-504-1,
 • Pike, R. – Neale, B.: Corporate Finance and Investment. Decisions & Strategies. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1996, 759 s., ISBN 0-2736-9561-4.

Z původních českých publikacích je vhodné upozornit na díla:

 • Valach, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, 2. vydání, Praha. Ekopress 2005, 465 s., ISBN 80-86929-01-9, a
 • Fotr, J. – Souček, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vydání, Praha, Grada, 2005, 356 s., ISBN 80-247-0939-2.

S otázkami spojenými s konstrukcí funkce čisté současné hodnoty při různých konvenčních a nekonvenčních peněžních tocích se můžeme setkat v článku:

 • Marek, P. – Radová, J.: Křivky konvenčních a nekonvenčních peněžních toků. Český finanční a účetní časopis, 2006, roč. 1, č. 2.

Z publikací zaměřených především na finanční investice jmenujme alespoň

 • Sharpe, W. F. – Alexander, G. I.: Investice. 1. české vydání, Victoria Publishing, Praha, Victoria Publishing, 1994, 810 s., ISBN 80-85605-47-3, a
 • Musílek, P.: Trhy cenných papírů. 1. vydání, Praha, Ekopress, 2002, 459 s., ISBN 80-86119-55-6.

Kapitola 9: Dlouhodobé finanční zdroje

Optimalizace kapitálové struktury byla původně rozpracována v dílech F. Modiglianiho a M. H. Millera:

 • Modigliani, F. – Miller, M. H.: The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, roč. 48, č. 3, 1958, s. 261–297,
 • Modigliani, F. – Miller, M. H.: The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investments Reply. American Economic Review, September 1959, roč. 49, č. 4, s. 655–669,
 • Modigliani, F. – Miller, M. H.: Taxes and Cost of Capital: A Correction. American Economic Review, 1963, roč. 53, č. 3, s. 433–443.

Přehledně jsou názory na optimalizaci kapitálové struktury zpracovány v knize:

 • Bierman Jr., H..: Capital Structure Decision. 1. vydání, Norwell, Kluwer Academic Publishers, 2002, 234 s., ISBN 1-4020-7299-6.

Z publikací zaměřených na odpisové financování si představme starší publikaci:

 • Plandorová, H. – Mareš, S. – Strnad, J.: Odpisy základních prostředků. 1. vydání, Praha, SNTL, 1979, 164 s.

K leasingu uveďme aspoň tyto publikace:

 • Bautzová, L.: Partnerství plné problémů. Ekonom, 2004, roč. 50, č. 3, s. 18–19,
 • Jindrová, B.: Leasing. Praktický průvodce. 2. vydání, Praha, Grada, 2001, 110 s., ISBN 80-247-0036-0,
 • Pulz, J. aj.: Leasing v teorii a praxi. 1. vydání, Praha, Grada, 1993, 302 s., ISBN 80-7169-021-X,
 • Pulz, J.: Ucho mezi mazáky, ale král jednookých. Hospodářské noviny, 8. červen 2006, Leasing – komerční příloha, a
 • Termer, T.: Efektivnost finančního leasingu. 1. vydání, Praha, Nad zlato, 1995, 54 s., ISBN 80-85626-15-2.

Pozornost si zaslouží i velmi zajímavá publikace věnována venture capital neboli rizikovému a rozvojovému kapitálu:

 • Dvořák, I. – Procházka, P.: Rizikový a rozvojový kapitál. 1: vydání, Praha, Management Press, 1998, 169 s., ISBN 80-85943-74-3.

Kapitola 10: Rozdělování výsledku hospodaření

Za převrat v oblasti dividendové teorie lze považovat článek:

 • Miller, M. H. – Modigliani, F.: Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. Journal of Business, 1961, roč. 34, č. 4, s. 411–433.

Z dalších článků věnovaných dividendové teorii jmenujme alespoň:

 • Black, F.: The Dividend Puzzle. Journal of Portfolio Management, 1976, roč. 2, č. 2, s. 5–8,
 • Farrar, D. – Selwyn, L.: Taxes, Corporate Financial Policy and Return to Investors. National Tax Journal, December, 1967, roč. 20, č. 4, s. 444–454,
 • Lintner, J.: Distribution of Incomes of Corporations among Dividend, Retained Earnings and Taxes. American Economic Review, 1956, roč. 46, č. 2, s. 97–113, a
 • Rozeff, M.: Growth, Beta and Agency Costs as Determinants of Dividend Payout Ratios. Journal of Financial Research, 1982, roč. 5, č. 3, s. 249–259.

Velmi přehledný vývoj dividendové teorie až do současnosti je zachycen v publikaci:

 • Lease R. C. – John, K. – Kalay, A. – Loewenstein, U. – Sarig, O. H.: Dividend Policy. Its Impact on Firm Value. 1. vydání, Boston, Harvard Business School Press, 2000, 219 s., ISBN 0-8758-4497-9.

Problematiku rozdělování výsledku hospodaření v akciové společnosti, v ostatních obchodních společnostech, v družstvu, popis jednotlivých druhů dividend a proceduru spojenou s vyhlašováním a vyplácením dividend, otázky zdaňování dividend, vývoj dividendové teorie, atd. naleznete v knize

 • Marek, P.: Rozdělování hospodářského výsledku a dividendová politika. Praha, Ekopress, 2000, 215 s. ISBN 80-86119-28-9.

Kapitola 11: Finanční plánování

Vedle publikací zmíněných již u literatury věnované finanční analýze je třeba se zmínit např. o knize

 • Fotr, J.: Strategické finanční plánování. 1. vydání, Praha, Grada, 1999, 149 s., ISBN 80-7169-694-3.

Některé aspekty krátkodobého finančního plánování jsou rozebrány v publikacích:

 • Freiberg, F.: Cash-fl ow. Řízení likvidity podniku. 3. vydání, Praha, Management Press, 1997, 173 s., ISBN 80-85943-37-9,
 • Bierman Jr., H.: Decision Making and Planning for Corporate Treasurer. 1. vydání, New York, John Wiley, 1977, 208 s., ISBN 0-471-07238-9.

Popis záchrany společnosti Chrysler v 80. letech 19. století může posloužit jako vzorový příklad řízení společnosti ve finanční tísni:

 • Iacocca, L. - Novak, W.: Vlastní životopis. 1. vydání, Praha, Institut řízení / Economia, 1991, 266 s. ISBN 80-7014-042-9 / ISBN 80-85378-16-7.

Kapitola 12: Stanovení hodnoty podniku

Ve světě patří k nejuznávanějším publikacím z oblasti oceňování podniku:

 • Damodaran, A.: Damodaran on Valuation. Security Analysis for Investment and Corporate Finance. 2. vydání, New York, John Wiley, 2006, 685 s., ISBN 0-4717-5121-9,
 • Copeland, T. E. – Koller, T. – Murrin, J.: Stanovení hodnoty firem. 1. české vydání, Praha, Victoria Publishing, 1994, 359 s., ISBN 80-85605-41-4.

Z české literatury věnované problematice stanovení hodnoty podniku doporučujeme:

 • Mařík, M. aj.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění, základní metody a postupy. 1. vydání, Praha, Ekopress, 2003, 402 s., ISBN 80-86119-57-2, a
 • Maříková, P. – Mařík, M.: Diskontní míra v oceňování. 1. vydání, Praha, VŠE, 2001, ISBN 80-245-0228-3.

Základním dílem v oblasti nákladů zastoupení je článek:

 • Jensen, M. C. – Meckling, W. H.: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 1976, roč. 3, č. 4, s. 305–360.

Z bohaté české literatury jmenujeme alespoň:

 • Hlaváček, J. – Hlaváček, M.: "Principal – Agent" Problem in the Context of the Economic Survival. Acta Oeconomica Pragensia, 2006, roč. 14, č. 3, s. 16–44.
 • Marek, P: Corporate Governance and Agency Theory. Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 5, s. 9–18.

Kapitola 13: Spojování podniků

Teorií fúzí a akvizic se zabývá celá řada publikací, např.

 • Gaughan, P. A.: Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings. 4. vydání, New York, Wiley, 2002, 648 s., ISBN 0-4711-2196-7.

Účetní problematika zabývající se spojením podniků je řešena např. v publikaci

 • Vomáčková, H.: Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí. Vyšší účetnictví. 3. vydání, Praha, Polygon, 2002, 508 s., ISBN 80-7273-127-0.

O ohodnocení synergického efektu se dočtete více v knize

 • Šantrůček, J.: Fúze a akvizice. Obchodní právo a hodnota. 1. vydání, Praha, VŠE, 2001, 129 s. ISBN 80-245-0235-6.

Kapitola 14: Finanční řízení holdingu

Finančnímu řízení holdingu nebývá v učebnicích často věnována zvláštní pozornost.

V české literatuře lze doporučit starší publikaci:

 • Machoň, L.: Koncern, jeho cíle, organizační a řídící struktura. 1. vydání, Praha, VŠE, 1997, 88 s., ISBN 80-7079-224-8.

Problematikou finančního plánování a stanovením transferových cen se zabývá např.

 • Sizer, J.: An Insight into Management Accounting. 3. vydání, Bungay, Penguin, 2000, 512 s., ISBN 0-1400-9126-2, nebo
 • Goold, M. – Campbell, A.: Strategies and Styles. The Role of the Centre in Managing Diversified Corporations. Oxford, Blackwell, 1988, 256 s., ISBN 0-6311-5829-4.

Velmi zajímavé a užitečné informace o transferových cenách lze nalézt na internetových stránkách Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development):

Jeden z nejdůležitějších dokumentů této organizace v oblasti transferových cen: OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations byl přeložen do češtiny jako Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy a byl vydán ve Finančním zpravodaji č. 10/1997.

Samostatnou knihu o transferových cenách tvoří např. publikace

 • Feinschreiber, R.: Transfer Pricing Methods. An Applications Guide. 1. vydání, New York, John Wiley, 2004, 320 s., ISBN 0-4715-7360-4, nebo
 • Emmanuel, C. – Mehafdi, M.: Transfer pricing. San Diego, Academic Press, CIMA, 1994, 172 s., ISBN 0-1223-8330-3.

Samostatnou kapitolu těmto cenám věnují především učebnice manažerského účetnictví, např.:

 • Anthony, R. – Dearden, J. – Bedford, N.: Management Control Systems. Homewood, Irwin, 1984, 925 s., ISBN 0-256-05669-2.

Z českých odborných článků doporučujeme:

 • Brabenec, T.: Stanovení transferových cen a jejich daňový dopad. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 6, s. 7–20,
 • Kaiser, L.: Agency Relationship and Transfer Pricing Inefficiency. Acta Oeconomica Pragensia, 2006, roč. 14, č. 3, s. 71–79.

Další citovaná literatura

Na závěr uveďme ještě publikace, které jsou v publikaci citovány, ale netýkají se přímo určitého tématu:

 • Dobiáš, J.: Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních. Díl prvý. Dějiny starého věku. Praha, Historický klub, 1932, 224 s.,
 • Domar, E. D.: Eseje o teorii ekonomického rastu. 1. vydání, Bratislava, SAV, 1966, 346 s.,
 • Jentz G. A. – Clarkson K. W. – Miller R. L. – Cross, F. B.: West’s Business Law. 10. vydání, Belmont, CA, U.S.A., South Western College, 2006, ISBN 0-3243-0390-4,
 • Revenda, Z. – Mandel, M. – aj.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání, Praha, Management Press, 2005, 627 s., ISBN 80-85943-06-9,
 • Parkinson, C. N.: Nové zákony profesora Parkinsona. Praha, Mladá fronta, 1984, 211 s.,
 • Wanner, M.: Vývoj anglické Východoindické společnosti do poloviny 18. století. Historický obzor, 1993, roč. 4, č. 5, s. 98–102.