8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Finance podniku – Seminární práce 1FP211

Garant: prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Zadání seminární práce pro 1FP211 pro LS2012/13
Téma seminární práce Finanční analýza konkrétního podniku
Návrh podniku Do 23. března 2013 je každý student povinen vybrat si v ISIS (Rozpis témat v rámci svého cvičení) podnik, který hodlá analyzovat.
V případě nesplnění této povinnosti již nemůže ze seminární práce získat více než 10 bodů (tedy z každého dosaženého hodnocení seminární práce bude studentovi strženo 33%).

Formální úprava textu řádkování práce: 1,5, typ písma: Times New Roman, velikost písma: 12 a mezery mezi znaky: normální.

Údaje o podniku Údaje jsou třeba minimálně za roky 2009, 2010 a 2011 (včetně počátečního stavu rozvahy 2009). V případě, že jsou již k dispozici údaje za rok 2012, změní se časová řada historicky sledovaných výkazů na roky 2010, 2011, 2012 (včetně počátečního stavu rozvahy 2010).

Osnova
 1. Úvod, vymezení cíle práce, stručný popis podniku ... (max 2 stránky)
  V této kapitole stručně definujte mimo samotný cíl práce, podnik, který budete analyzovat, tedy jeho oborové zaměření, hlavní náplň činnosti, velikost, vlastnickou strukturu, podíly v dalších podnicích a další rysy podstatné pro finanční analýzu jako jsou např. významné vklady vlastníků, či jiné významné jednorázové změny. Cílem této kapitoly je opravdu stručné vymezení takových charakteristik firmy, které jsou nezbytné pro zdárné vypracování celé seminární práce. Uvedený rozsah je maximem, nikoliv doporučeným rozsahem, tudíž je možné, že bude tato kapitola i významně kratší.
 2. Použitý metodický aparát ... (max. 2 strany)
  Konkretizujte výpočet jednotlivých ukazatelů (konkrétně jednotlivé proměnné provažte s položkami jednotlivých výkazů tak, aby bylo uživateli zřejmé, jak se k jednotlivým výsledkům a mezivýsledkům došlo).
 3. Aplikační část:... (cca 10-15 stran)
  Upozornění: Uvedené bodové hodnocení je vždy pouze za provedenou textovou analýzu podpořenou číselnými výpočty, nikoliv za pouhý výpočet. Uvedení pouze číselných hodnot jednotlivých analýz bude honorováno 0 body stejně jako jejich neuvedení. Bude hodnoceno, zda jste dodrželi jak obsahové, tak i formální náležitosti zde předepsané.
  Aplikační část nebude obsahovat grafy, v příp. potřeby vložte grafy do příloh (grafy vždy náležitě očíslujte a provažte s textem) a odkažte se na ně v textu. Naopak tabulky v předepsaném rozsahu budou součástí textu (jakékoliv jiné než předepsané tabulky nebude hlavní část seminární práce obsahovat).
  Text nebude vysvětlovat obecné vlastnosti jednotlivých metod, ale vždy pouze zhodnocení v daném podniku. Hlavní důraz při analýze bude kladen na poslední rok.
  Analýzu poměrových ukazatelů provažte s informacemi, které poskytují účetní výkazy.

  • 3.1 Aplikace poměrových ukazatelů:
   ... max. 4 body
   (max. 4 stránky)

   Spočítejte a komentujte hodnoty ukazatelů rentability (ROA, ROE, ROS), likvidity (prvního, druhého a třetího stupně), aktivity (obrat aktiv, obrat dlouhodobého majetku, obrat zásob, obrat pohledávek, obrat závazků), zadluženosti (ukazatel celkové zadluženosti a úrokové krytí).

   Ukazatel 2009 2010 2011
          

   Na začátek odstavce uveďte souhrnnou tabulku s výpočty všech zadaných ukazatelů a pod ní a na následujících dvou až třech stranách uveďte příslušný komentář. Komentáře k jednotlivým skupinám ukazatelů oddělujte přinejmenším odstavcem.

  • 3.2 Sestavení finančního plánu:
   ... max. 9 bodů
   (max. 6 stránek včetně tabulek výkazů)

   Sestavte konsistentní finanční plán podniku na rok 2012 (resp. pro firmy, o nichž jsou k dispozici historické údaje za rok 2012, zpracujte plán na rok 2013) a řádně okomentujte, jak jste postupovali při číselném odhadu položek.

   • Plánovanou výsledovku 2012 (resp. 2013)
   • Plánovaný výkaz cash flow 2012 (resp. 2013)
   • Plánovanou rozvahu v netto verzi na konci roku 2012 (resp. 2013)

   Kapitola bude obsahovat nejprve uvedení předpokladů použitých pro sestavení plánu, vysvětlený způsob výpočtu použitý pro sestavení jednotlivých částí finančního plánu a zakončena bude všemi požadovanými výkazy. Po formální stránce presentujte výkazy vždy jako po sobě jdoucí časovou řadu, kde jsou nejprve uvedeny historické výkazy a v posledním sloupci Vámi sestavený výkaz plánovaného období obdobně, jak naznačuje následující tabulka:

   i.č. položky výkazu Název položky 2009 2010 2011 2012-plán
              

   Nezapomeňte, že u rozvahy musí být o jeden sloupec (počáteční stav prvního období) více, než u výkazu CF či výsledovky, neboť tam nesmí chybět počáteční stav prvního analyzovaného období. Co se struktury položek týká, se držte členění originálních výkazů. Z hlediska formátu zajistěte, aby byly všechny roky vedle sebe na jedné stránce.

 4. Závěr a shrnutí poznatků z provedené analýzy
  ... max. 2 body
  (1 stránka)

  V prvním odstavci závěru na cca 10 až 15 řádcích vyzdvihněte ty ukazatele a ta zjištění, která jsou nejpodstatnější pro učinění závěru o stavu a vývoji firmy v analyzovaných letech, a která jste získali na základě provedené analýzy a sestavení finančního plánu.
  Dále odpovězte na tyto dotazy (celkem v rozsahu max. 20 řádek):

  • Jaké mimopodnikové údaje byste využili pro zkvalitnění Vámi sestavovaného finančního plánu zkoumaného podniku, pokud byste si je mohli pořídit a proč?
  • Jak byste v pozici vlastníka či věřitele Vámi analyzované firmy hodnotil nakládání s Vašimi zdroji a jaké zhodnocení zdrojů v budoucnu v dané společnosti předpokládáte? Tvrzení podložte argumentací s vazbou na výsledky analýzy a finančního plánu?
 5. Seznam použité literatury
 6. Přílohy
  (výkazy podniku, případně další údaje, pokud jste použili i jiné zdroje, příp. nepovinně doplňkové výstupy)
Celkový počet bodů max. 15 bodů
Upozornění Zpracování nebodované části (př. kapitoly 1. a 2.) není odměněno body pozitivně, nicméně jejich nesplnění v požadované kvalitě vede k odpovídajícímu snížení hodnocení z ostatních částí.
Při zpracování analýzy za jiné časové období než zmíněný rok 2009, 2010 a 2011 (resp. 2010 až 2012, tam kde jsou údaje již k dispozici) znamená hodnocení o body.
Odevzdávání seminární práce Seminární práci v elektronické podobě je třeba uložit do ISIS.VSE.CZ nejpozději do 11. 5. 2013 22:00.
Pokud nebude seminární práce vložena a řádně odevzdána do stanoveného termínu, nebude akceptována.
Vytištěnou verzi seminární práce je nutné odevzdat cvičicímu (v jeho konzultačních hodinách) nejpozději do 17. 5. 2013.
Na obhajobu seminární práce se student bude přihlašovat přes ISIS.VSE.CZ ke svému cvičícímu.
Upozornění Obhajobu seminární práce nelze absolvovat po ústní zkoušce!
Obhajoba seminární práce je povinnou součástí zkoušky. Proto studenti, kteří neodevzdají seminární práci ve stanoveném termínu, budou hodnoceni stupněm "4", pokud nezískají v součtu z písemného testu a z ústní zkoušky minimálně 60 bodů. Toto hodnocení znamená, že student si již nemůže tento předmět omluvit, pokud o omluvení předmětu nepožádá do 3 pracovních dnů po skončení termínu pro odevzdání seminární práce z vážných zdravotních důvodů během výukového období, a tuto svoji žádost v dané lhůtě odpovídajícím způsobem nedoloží.