8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Finance podniku – Eseje 1FP201

Garant: prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Základní informace o eseji (seminární práci)
Zadání eseje Každá esej musí obsahovat: jméno studenta, ident kurzu, označení semestru, číslo tématu a název úkolu. Výstup ve formátu word. Jazyk: český nebo slovenský. Rozsah: 1 strana. Písmo: 12 Times New Roman. Řádkování: 1. Okraje: 2,5 cm. Způsob odevzdání: výhradně přes „semestr“, nikoli e-mailem. Termín odevzdání: platí ten termín, který je uveden přímo u tématu. Pozor: termín pro odevzdání eseje je nutné přesně dodržet!
Příklad 1 Esej na článek: Holečková, J.: Analýza vlivu zdanění na finanční a investiční rozhodování na základě metody výpočtu efektivní daňové sazby (daňových klínů). Acta Oeconomica Pragensia, 2002, roč. 10, č. 1, s. 90-103. Úkol: vysvětlete pojem daňový klín! Dostupnost: CIKS.
Příklad 2 Esej na článek: Parker, R. H.: Discounted Cash Flow in Historical Perspective. Journal of Accounting Research, 1968, roč. 6, č. 1, s. 58-71. Úkol: zhodnoťte problematiku diskontování peněžních toků z historického hlediska! Dostupnost: http://www.jstor.org/view/00218456/di007983/00p0202p/0 (jen z VŠE).
Zadání seminární práce Úkol: Zpracujte finanční analýzu vybrané obchodní společnosti. Výběr analyzované společnosti: Obchodní společnost si vyberte z témat začínajících pod písmeny F. Příslušná data naleznete na oficiálním serveru Ministerstva spravedlnosti České republiky na stránce . ... Seminární práci zpracujte podle souboru 1FP201-SP2, který naleznete na stránce. Příslušná data a Váš komentář vložte do příslušných formulářů. Termín odevzdání: 22. 4. 2012. Pozor: termín pro odevzdání seminární práce je nutné přesně dodržet!
Příklad Biocel Paskov a. s. (IČO: 26420317)
Přihlašování k tématu kde přes ISIS
od    4. 3. 2013 20:00
do  12. 5. 2013 23:59
Odevzdávání esejí (seminárních prací) kde přes ISIS Ne přes e-mail!
od    4. 3. 2013 20:00
do Témata A  do 16. 3. 2013 23:59
Témata B  do 23. 3. 2013 23:59
Témata C  do 30. 3. 2013 23:59
Témata D  do   6. 4. 2013 23:59
Témata E  do 13. 4. 2013 23:59
Témata F  do 20. 4. 2013 23:59
Témata G  do 27. 4. 2013 23:59
Témata H    do 5. 5. 2013 23:59
Témata I  do 12. 5. 2013 23:59
Témata X01  do 16. 3. 2013 23:59
Téma je určeno pouze pro studenty, kteří psali esej (seminární práci) v předchozích semestrech, a chtějí odevzdat stejnou esej se stejným tématem. Pozor: esej (seminární práci) nelze proti předchozímu semestru měnit! Esej (seminární práce) bude hodnocena stejně jako v tom semestru, kdy byla odevzdána poprvé.
Témata X02  do 12. 5. 2013 23:59
Téma je určeno pouze pro studenty, kteří se z technických důvodů (za tento důvod nelze považovat pozdější registraci z vlastního rozhodnutí studenta) nemohli přihlásit k tématu v první týden stanovený k přihlašování. Pro zapsání tohoto tématu je zapotřebí sepsat žádost studenta (univerzální formulář žádosti), v níž budou uvedeny příslušné důvody. Přesné zadání tohoto tématu bude pak určeno po konzultaci s garantem kurzu. Pozor: k tomuto tématu se nelze přihlásit bez předchozí dohody s garantem kurzu!
Možnost opravy eseje (seminární práce) Pouze v případě, že první esej (seminární práce) byla ohodnocena nadpolovičním počtem možných bodů a získáním dodatečného počtu bodů po opravě eseje by student dosáhl známky 4+ nebo 3. Student k takové opravě nebude vyzván. Opravenou esej (seminární práci) nutno odeslat do 23.6.2013 20:00 na e-mailovou adresu garanta kurzu (pema@vse.cz).

Příklad 1:

Student má z eseje (seminární práce) 17 bodů a z písemného testu 40 bodů. Potom má student právo podle komentáře k hodnocení přepracovat svoji původní esej (seminární práci), kterou musí následně zaslat garantovi kurzu na jeho e-mailovou adresu (pema@vse.cz) nejpozději do 23.6.2013 20:00. V případě, že z opravené eseje (seminární práce) získá chybějící 3 body, zvýší se celkový součet bodů na 60, a student bude z daného předmětu ohodnocen známkou "dobře". Pochopitelně čím dříve bude daná esej (seminární práce) zaslaná, tím dříve získá student informaci o tom, jak byla jeho opravená esej (seminární práce) ohodnocena, a zda bude muset jít na náhradní písemný test či nikoli.

Příklad 2:

Student má z eseje (seminární práce) 17 bodů a z písemného testu 30 bodů. Potom má student právo podle komentáře k hodnocení přepracovat svoji původní esej (seminární práci), kterou musí následně zaslat garantovi kurzu na jeho e-mailovou adresu (pema@vse.cz) nejpozději do 23. 6.2013 20:00. V případě, že z opravené eseje (seminární práce) získá chybějící 3 body, zvýší se celkový součet bodů na 50, a student bude z daného předmětu ohodnocen známkou "4+". Pochopitelně čím dříve bude daná esej (seminární práce) zaslaná, tím dříve získá student informaci o tom, jak byla jeho opravená esej (seminární práce) ohodnocena, a zda bude mít právo jít na náhradní písemný test či nikoli.

Příklad 3:

Student má z eseje 10 bodů. Student již nemá právo na opravu eseje (seminární práce), neboť 10 bodů není nadpoloviční počet bodů z maximálního počtu 20 bodů.