Přihlašování a termíny

Postup přihlašování na zkoušky a obhajoby

Obecné pokyny k přihlašování na závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací jsou na stránkách Fakulty financí a oceňování:

Pro přihlašování na závěrečné zkoušky, obhajoby závěrečných prací organizovaných katedrou financí a oceňování podniku je třeba dodržet tyto kroky:

 1. Student si musí zaregistrovat v InSIS příslušný státnicový předmět nebo obhajobu (pozor, hlavní specializace se skládají ze dvou samostatných státnicových předmětů a každý je třeba zaregistrovat zvlášť). Předmět se v InSIS nachází mezi mimosemestrálními předměty. Je nutné zaregistrovat si ho pro semestr, kdy bude student chtít státní zkoušku skládat.
 2. Následně je třeba se přihlásit, a to:
  • na hlavní specializaci se student přihlásí sám přes InSIS na konkrétní termín (oba státnicové předměty na stejný den),
  • na obhajobu diplomové práce bude student přihlášen automaticky sekretářkou katedry po řádném vložení práce do InSIS a Ephoru, práce musí být vložena do stanoveného data, bez včasného vložení nebude student na obhajobu zařazen, protože komise se sestavují právě na základě vložených prací,
  • na vedlejší specializaci 1OC se přijde student přihlásit osobně v úředních hodinách, a to průběžně, jsou-li nějaké vypsané zkouškové termíny,
  • přihlašování na bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce konzultujte se svým vedoucím bakalářského semináře.
 3. Při přihlašování na státní zkoušku nebo ihned po absolvování potřebných předmětů student předloží nebo zašle mailem sekretářce katedry potvrzení o uzavření indexu stvrzující, že má splněny všechny povinnosti k tomu, aby mohl státní zkoušku konat. O potvrzení o splnění podmínek ke státní zkoušce student žádá studijní oddělení přes InSIS, a to jak pro účely státní zkoušky z hlavní specializace, tak i pro státní zkoušky z vedlejší specializace (viz návod k žádosti pro SZZ).
 4. V případě obhajoby práce je třeba práci nahrát do stanoveného data do databáze závěrečných prací InSIS a zároveň do antiplagiátorského systému Ephorus, přičemž se musí jednat o stejnou verzi práce. Vstup do systému a pokyny jsou na stránce Vložení práce do Ephoru. Do stanoveného data je dále třeba odevzdat na sekretariátě KFOP předepsaný počet svázaných výtisků práce a potvrzení o vložení práce do InSIS.
 5. Obhajoby diplomových prací probíhají odděleně od státních zkoušek. K obhajobě si student připraví stručnou prezentaci diplomové práce v PowerPointu  s hlavními závěry a nejdůležitějšími poznatky zjištěnými v práci (cca 10 minut).

Upozornění:

Termíny pro zkoušky a obhajoby diplomových prací

Nejbližší příští termíny pro SZZ z HS a obhajoby diplomových prací organizované katedrou financí a oceňování podniku 11. 9. a 14. 9. 2018
Přihlašování na SZZ z HS v InSIS bude možné od od 3. 9. do 6. 9. 2018
Diplomová práce musí být vložena do InSIS a do Ephoru nejpozději do 30. 8. 2018
Výtisky diplomových prací přijme sekretářka katedry v úředních hodinách na 116 NB ve dnech od 3. 9. do 4. 9. 2018
Termíny pro SZZ z VS 1OC Oceňování podniku a jeho majetku jsou průběžně vypisovány na stránkách Institutu oceňování majetku – informace pro studenty VŠE

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague