Postup přihlašování na SZZ a obhajoby

Obecné pokyny k přihlašování na státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací jsou na stránkách Fakulty financí a účetnictví v informacích pro magisterské studium.

Pro přihlašování na závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací organizovaných katedrou financí a oceňování podniku je třeba dodržet tyto kroky:

 1. Student si musí zaregistrovat v InSIS příslušný státnicový předmět nebo obhajobu (pozor, hlavní specializace se skládají ze dvou samostatných státnicových předmětů a každý je třeba zaregistrovat zvlášť). Předmět se v InSIS nachází mezi mimosemestrálními předměty. Je nutné zaregistrovat si ho pro semestr, kdy bude student chtít státní zkoušku skládat.
 2. Následně je třeba, aby se student sám přihlásil přes InSIS na konkrétní termín. Přitom je třeba dbát na tyto skutečnosti:
  • oba státnicové předměty z hlavní specializace FO se skládají najednou, je tedy potřeba se přihlásit na zkoušku z obou předmětů ve stejný den (a případně ke stejné komisi),
  • při přihlašování na termín obhajoby diplomové práce sledujte poznámky uvedené v InSIS u jednotlivých termínů, ve kterých je uvedeno, kteří vedoucí diplomových prací budou v daný termín přítomni; přihlaste se proto na termín, kde je uveden váš vedoucí práce.
 3. Při přihlašování na státní zkoušku nebo ihned po absolvování potřebných předmětů student předloží nebo zašle mailem sekretářce katedry potvrzení o uzavření indexu stvrzující, že má splněny všechny povinnosti k tomu, aby mohl státní zkoušku konat. O potvrzení o splnění podmínek ke státní zkoušce student žádá studijní oddělení přes InSIS.
 4. V případě obhajoby práce je třeba práci nahrát do databáze závěrečných prací InSIS.
 5. Obhajoby diplomových prací probíhají odděleně od státních zkoušek. K obhajobě si student připraví stručnou prezentaci diplomové práce v PowerPointu  s hlavními závěry a nejdůležitějšími poznatky zjištěnými v práci (cca 10 minut).

Upozornění:

 • Studenti HS UC_Účetnictví a finanční řízení podniku se přihlašují ke státní závěrečné zkoušce na KFÚA.
 • Studenti HS FI_Finance, kteří píší diplomovou práci na KBP, se přihlašují ke státní závěrečné zkoušce z části FI2_8 Bankovnictví a finanční řízení podniku na KBP.
 • Státní zkoušky lze skládat až po splnění všech povinností předepsaných pro danou specializaci, ze které se bude státní zkouška skládat.
 • V období přerušení studia nelze skládat státní zkoušku ani obhajovat práci.
 • Opakovanou státní zkoušku může student konat nejdříve 1 měsíc ode dne, kdy státní zkoušku konal nebo měl vykonat. (Studijní a zkušební řád VŠE v Praze pro studium v bakalářských a magisterských navazujících programech, článek 17, odst. 7).