8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Posudek oponenta DP – ukázka 2

P O S U D E K OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

 

Jméno a příjmení diplomanta:

.......................................................................................................................................

Téma práce:

.......................................................................................................................................

Cíl práce:

....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

1. Náročnost tématu na:

  - teoretické znalosti průměrné nadprůměrné  
  - vstupní údaje a jejich zpracování průměrné nadprůměrné  
  - použité metody průměrné nadprůměrné  

2. Kritéria hodnocení práce:

  stupeň hodnocení
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
stupeň splnění cíle práce        
samostatnost posluchače při zpracování tématu        
logická stavba práce        
práce s literaturou včetně citací        
adekvátnost použitých metod        
hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu        
úprava práce (text, grafy, tabulky)        
stylistická úroveň        

 

3. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie:

  průměrná nadprůměrná  

4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

5. Práce je - není doporučena k obhajobě.

6. Navržený klasifikační stupeň: ...................

 

...............................................   ...............................................  
datum a místo
vyhotovení posudku
  podpis oponenta
diplomové práce
 
 

Poznámky k některým bodům KRITERIÍ HODNOCENÍ PRÁCE

 1. Stupeň splnění cíle práce
  • náročnost práce z hlediska svého cíle
  • splnění stanoveného cíle
  • jiné.
 2. Samostatnost posluchače při zpracování tématu
  • originální prvky
  • jiné.
 3. Logická stavba práce
  • vzájemná návaznost jednotlivých kapitol a subkapitol,
  • vynechání či věnování příliš málo místa určitému tématu,
  • nadbytečnost či příliš mnoho místa věnovaného určitému tématu,
  • jiné.
 4. Práce s literaturou včetně citací
  • řádné vyznačení všech citací a parafrází v textu práce,
  • splnění formálních náležitostí uváděných odkazů na literaturu,
  • jiné.
 5. Adekvátnost použitých metod
  • adekvátnost a složitost metod,
  • jiné.
 6. Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu
  • sledování obecných souvislostí i práce s detaily,
  • schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry
  • hodnocení: povrchní, standardní či nadprůměrné
  • jiné.
 7. Úprava práce (text, grafy, tabulky)
  • označení sloupců a řádků v tabulkách,
  • úplnost a dostatečnost popisu jednotlivých používaných symbolů (včetně např. dodržení pravidla, zda jsou uváděny jednotky, v níž jsou tyto veličiny počítány),
  • jedinečnost symbolů (tj. zajištění pravidla, aby stejné symboly nebyly používány pro různé veličiny),
  • používání desetinné čárky,
  • dodržování Pravidel českého pravopisu,
  • jiné.
 8. Stylistická úroveň
  • čtivost,
  • jiné.