8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Posudek oponenta DP – ukázka 1

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

 

Jméno a příjmení diplomanta:

.......................................................................................................................................

Název práce:

.......................................................................................................................................

Cíl práce:

....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

Kritéria hodnocení práce:

 1. Pravopis
  ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
 2. Formální náležitosti
  ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
 3. Práce s literaturou
  ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
 4. Stylistická úroveň
  ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
 5. Logická stavba práce
  ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
 6. Hloubka provedené analýzy
  ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
 7. Originální prvky
  ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
 8. Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry
  ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
 9. Stupeň splnění cíle práce
  ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
 10. Využitelnost výsledků práce v praxi či v teorii
  ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
 11. Obsahové nedostatky a jiné poznámky k práci
  ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

Otázky k obhajobě:

 1. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

Práce je - není doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: ..........

 

...............................................   ...............................................  
datum a místo
vyhotovení posudku
  podpis oponenta
diplomové práce
 
 

Poznámky k některým bodům KRITERIÍ HODNOCENÍ PRÁCE

 1. Pravopis
  • dodržování Pravidel českého pravopisu,
  • jiné.
 2. Formální náležitosti
  • označení sloupců a řádků v tabulkách,
  • úplnost a dostatečnost popisu jednotlivých používaných symbolů (včetně např. dodržení pravidla, zda jsou uváděny jednotky, v níž jsou tyto veličiny počítány),
  • jedinečnost symbolů (tj. zajištění pravidla, aby stejné symboly nebyly používány pro různé veličiny),
  • používání desetinné čárky,
  • jiné.
 3. Práce s literaturou
  • řádné vyznačení všech citací a parafrází v textu práce,
  • splnění formálních náležitostí uváděných odkazů na literaturu,
  • jiné.
 4. Stylistická úroveň
  • čtivost,
  • jiné.
 5. Logická stavba práce
  • vzájemná návaznost jednotlivých kapitol a subkapitol,
  • vynechání či věnování příliš málo místa určitému tématu,
  • nadbytečnost či příliš mnoho místa věnovaného určitému tématu,
  • jiné.
 6. Hloubka provedené analýzy
  • adekvátnost a složitost použitých metod,
  • sledování obecných souvislostí i práce s detaily,
  • hodnocení: povrchní, standardní či nadprůměrné
  • jiné.
 7. Originální prvky
  • např. originální postup, úvaha, zpracování dat apod.
 8. Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry
  • není důležité vypočítat určité hodnoty, ale také je umět interpretovat.
 9. Stupeň splnění cíle práce
  • náročnost práce z hlediska svého cíle
  • splnění stanoveného cíle
  • jiné.
 10. Využitelnost výsledků práce v praxi či v teorii
  • využití výsledků práce pro potřeby analyzovaného podniku, banky, ap.
  • možnost publikování práce (nebo její části) v odborné literatuře.
  • jiné.
 11. Obsahové nedostatky a jiné poznámky k práci