Předmět Finance podniku

Garant: prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Poznámka: Předmět 1FP211 (Finance podniku pro Fakultu podnikohospodářskou) KFOP od roku 2018 již nevyučuje.

Základní informace
Ident 1FP201 1FP211 1FP212 / 1FP214
Český název Finance podniku Finance podniku Finance podniku
Anglický název Corporate Finance Corporate Finance Corporate Finance
Německý název Finanzen des Betriebes Finanzen des Betriebes Finanzen des Betriebes
Kredity 2 4 4
ECTS kredity 3 6 6
Kód vlastností předmětu 2000 2020 2020
Datum původní akreditace 28.2.2006 28.2.2006 28.2.2006
Datum obnovení akreditace 28.2.2006 28.2.2006 28.2.2006
Typ akreditace 1 1 1
Garant prof. Ing. Petr Marek, CSc. prof. Ing. Petr Marek, CSc. prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Zakončení předmětu zkouška zkouška zkouška
Zařazení předmětu do výuky
Ident 1FP201 1FP211 1FP212 / 1FP214
Studijní plán E E E
Oborově povinný předmět
pro studijní obor
IN Informatika PE Podniková ekonomika a management BP Bankovnictví a pojišťovnictví
MM Matematické metody v ekonomii DP Zdanění a daňová politika
MS Mezinárodní a evropská studia – diplomacie FI Finance
PP Podnikání a právo MO Mezinárodní obchod
SD Sociálně ekonomická demografie RC Cestovní ruch a regionální rozvoj
SE Statistika a ekonometrie UC Účetnictví a finanční řízení podniku
SM Statistické metody v ekonomii UP Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
Anotace, cíl a osnova předmětu
Ident 1FP201 1FP211 1FP212 / 1FP214
Anotace Předmět „Finance podniku“ se zabývá problematikou spojenou s finančním rozhodováním trojího typu: do čeho investovat, z čeho investovat a kolik vyplatit na podílech na zisku. Pro pochopení této problematiky je nezbytná znalost časové hodnoty peněz a způsobů měření rizika. Diskutována je rovněž souvislost s daněmi a finančním trhem. Následně je daná látka rozvedena na oblast oceňování podniků, mezinárodní finanční management, fúze a akvizice nebo řízení ve finanční tísni.
Cíl Cíl kurzu spočívá v seznámení studentů s problematikou podnikových financí v podmínkách České republiky a v dalších zemích. Kurz je zaměřen na zvládnutí problematiky nezbytné pro přijímání finančních rozhodnutí jak operativních tak i investičních. Současně by měl kurz vést k základním praktickým návykům při analyzování účetních výkazů a sestavování finančních plánů.
Osnova 1. Podstata finančního managementu a finanční cíle podniku.
2. Časová hodnota peněz a její aplikace ve finančním řízení podniku.
3. Riziko, jeho pojetí, druhy, metody měření a vliv na finanční rozhodování podniku.
4. Vliv zdanění na finanční rozhodování.
5. Souvislost podnikových financí s finančním trhem. Oceňování akcií a dluhopisů.
6. Finanční analýza podniku.
7. Krátkodobý finanční management. Řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků. Alternativy krátkodobého financování.
8. Dlouhodobý finanční management. Investiční rozhodování. Řízení finanční struktury. Alternativy dlouhodobého financování.
9. Rozdělování výsledku hospodaření. Dividendová politika.
10. Finanční plánování podniku, zásady, koordinace a metody.
11. Metody stanovení tržní hodnoty podniku. Náklady zastoupení.
12. Finanční aspekty spojování podniků. Finanční řízení holdingu.
13. Řízení ve finanční tísni.
Studijní zátěž pro prezenční formu
Ident 1FP201 1FP211 1FP212 / 1FP214
Účast na přednáškách 26 hodin = 13 x 2 26 hodin = 13 x 2 26 hodin = 13 x 2
Účast na cvičeních 26 hodin = 13 x 2 26 hodin = 13 x 2
Průběžná příprava (samostatné studium z literatury) včetně samostatného procvičování příkladů na internetových stránkách katedry s možností následné konzultace u lektorů 26 hodin = 13 x 2 39 hodin = 13 x 3 39 hodin = 13 x 3
Zpracování krátké eseje na zadané téma (téma si bude student vybírat z nabídky uvedené na internetu) 13 hodin = 13 x 1
Zpracování seminární práce 26 hodin = 26 x 1
Příprava na průběžné testy 26 hodin =  13 x 2
Příprava na pololetní test 26 hodin = 26 x 1
Příprava na závěrečný test  13 hodin =  13 x 1  13 hodin =  13 x 1  13 hodin =  13 x 1
Příprava na ústní zkoušku 26 hodin = 26 x 1
Celková pracovní zátěž 78 hodin 156 hodin 156 hodin
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Ident 1FP201 1FP211 1FP212 / 1FP214
Esej 20 bodů
Průběžné testy 20 bodů (10 x 2)
Polosemestrální test 14 bodů
Písemný test – 5 doplňovacích otázek 20 bodů (5 x 4) 10 bodů (5 x 2) 15 bodů (5 x 3)
– 5 testových otázek 20 bodů (5 x 4) 10 bodů (5 x 2) 15 bodů (5 x 3)
– 4 příklady 40 bodů (4 x 10) 30 bodů (4 x 7,5) 36 bodů (4 x 9)
celkem za test 80 bodů 50 bodů 66 bodů
Celkem za 1. část 50 bodů
Seminární práce 15 bodů
Ústní zkouška 35 bodů
Celkem za 2. část 50 bodů
CELKEM za celý předmět 100 bodů 100 bodů 100 bodů
Klasifikační stupnice
Ident 1FP201 1FP211 1FP212 / 1FP214
Body celkem Body celkem min. z 1. části Body celkem
1 Výborně 90 – 100 bodů 90 – 100 bodů 40 bodů 90 – 100 bodů
2 Velmi dobře 75 – 89 bodů 75 – 89 bodů 30 bodů 75 – 89 bodů
3 Dobře 60 – 74 bodů 60 – 74 bodů 30 bodů 60 – 74 bodů
4+ Nevyhověl(a) s možností opakování 50 – 59 bodů 50 – 59 bodů 25 bodů 50 – 59 bodů
4 Nevyhověla(a) 0 – 49 bodů 0 – 49 bodů 0 – 49 bodů
Literatura
Ident 1FP201 1FP211 1FP212 / 1FP214
Základní 1. MAREK, Petr, aj.: Studijní průvodce financemi podniku, Praha, Ekopress, 2009, 634 str., ISBN 80-86929-49-1.
2. KISLINGEROVÁ, Eva, aj.: Manažerské finance, Praha, C. H. Beck, 2006, 714 str., ISBN 80-7179-802-9.
Doplňková 1. VALACH, Josef, aj.: Finanční řízení podniku, Praha, Ekopress, 1999, 324 str., ISBN 80-86119-21-1.
2. BREALEY, Richard, A. – MYERS, Stewart C.: Teorie a praxe firemních financí, Praha, Computer Press, 2000, 1064 str., ISBN 80-7276-189-4.
3. GRÜNWALD, Rolf – HOLEČKOVÁ, Jaroslava: Finanční analýza a plánování podniku, Praha, Ekopress, 2007, 318 str., ISBN 978-808692926-2.
4. DVOŘÁK, Petr – RADOVÁ, Jarmila – MÁLEK, Jiří: Finanční matematika pro každého, Praha, Grada, 2005, 286 str., ISBN 80-247-1230-X.