8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy k přijímacím zkouškám FO

Související stránky

Tematické okruhy k přijímacím zkouškám
na dvouleté navazující magisterské studium 
hlavní specializace FINANCE A OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

A. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

 1. Cíle a kvalitativní charakteristiky účetních výkazů, vymezení stavebních prvků rozvahy a výsledovky.
 2. Předpoklady, na nichž jsou založeny účetní výkazy. Základní účetní zásady a jejich projev v účetnictví podniku.
 3. Systémové vazby mezi výkazy finančního účetnictví, forma a struktura účetních výkazů.
 4. Oceňování aktiv a dluhů: oceňovací základny, vliv inflace, problém zachování majetkové podstaty, důsledky oceňovacích metod pro vypovídací schopnost výkazů.
 5. Dlouhodobý majetek: vymezení oceňování, pořízení, metody odpisování, možnosti nového ocenění ve vztahu k zachování majetkové podstaty.
 6. Zásoby: vymezení, možnosti oceňování při pořízení a spotřebě, vliv ocenění na věrné zobrazení, systémy evidence, specifika vnitropodnikových zásob a jejich vztah k vykazovanému hospodářskému výsledku.
 7. Investice: vymezení, základní typy dlouhodobých a krátkodobých investic, jejich oceňování a vykazování.
 8. Vlastní kapitál. Vymezení, struktura, změny ve velikosti a struktuře. Zjišťování výsledku hospodaření běžného roku a jeho rozdělování.
 9. Dluhy: vymezení, funkce z hlediska finančního řízení, základní typy a jejich objasnění, rezervy (včetně tichých).
 10. Přechodné a dohadné položky: příčiny vzniku, charakteristika základních typů, jejich projevy v účetních výkazech.
 11. Finanční analýza. Cíle, základní metody a jejich úskalí.
 12. Věrný obraz skutečnosti v účetnictví. Audit.
 13. Regulace a harmonizace účetnictví v rámci EU a v mezinárodním měřítku.
 14. Regulace účetnictví v ČR. Míra a nástroje regulace, charakteristika účetní soustavy, konstrukce účtové osnovy pro podnikatele a její vztah k účetním výkazům

Literatura: 

 1. Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, světový koncept IFRS/IAS, nakladatelství RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, Praha 2005, ISBN 80-7273-129-7.
 2. Kovanicová, D.: Jak porozumět světovým, evropským a českým účetním výkazům, nakladatelství RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, Praha 2004, ISBN 80-7273-095-9.
 3. Kolektiv autorů: Sbírka řešených příkladů z finančního účetnictví, VŠE Praha, nakladatelství Oeconomica 2002, ISBN 80-245-0418-9, aktualizovaná verze na kfu.vse.cz (od počátku dubna 2006).

B. FINANCE PODNIKU

 1. Finanční řízení podniku a jeho cíle, základní typy finančního rozhodování.
 2. Souvislost financí podniku s peněžním a kapitálovým trhem.
 3. Časová hodnota peněz a její vliv na finanční rozhodování podniku.
 4. Riziko ve finančním rozhodování a jeho diversifikace.
 5. Majetková struktura podniku, finanční majetek.
 6. Oceňování finančního majetku.
 7. Finanční (kapitálová) struktura podniku.
 8. Interní finanční zdroje podniku. Úloha zisku ve financování podniku. Různé kategorie zisku.
 9. Dividendová politika, základní druhy dividend, odložená výhoda z reinvestování.
 10. Úloha odpisů ve financování podniku. Hlavní metody odpisování fixního majetku a jejich hodnocení.
 11. Oběžný majetek podniku a formy jeho usměrňování. Optimalizace zásob a peněžních prostředků.
 12. Hlavní zdroje financování oběžného majetku.
 13. Obsah a úloha finanční analýzy podniku.
 14. Likvidita, rentabilita podniku a jejich vzájemné vztahy.
 15. Obsah a úloha krátkodobého a dlouhodobého finančního plánu podniku.
 16. Hlavní externí zdroje financování podniku. Hlavní formy leasingového financování. Výhody a nevýhody spojené s jednotlivými druhy těchto finančních zdrojů.
 17. Podstata sanace, formy sanačních opatření a finanční aspekty zániku podniku.
 18. Formy integrace podniku a jejich finanční aspekty.
 19. Vztah devizového kurzu, devizového trhu a finančních nástrojů státu v devizové oblasti k financím podniku.
 20. Obsah, sledování a plánování peněžních toků (Cash Flow) podniku.
 21. Náklady na získání kapitálu a optimalizace kapitálové struktury.
 22. Investiční rozhodování podniku.

Literatura:

 1. Marek, P. a kol.: Studijní průvodce financemi podniku, Ekopress Praha, 1.vydání, 2006

Ke stažení jako soubor Word: FO - okruhy k přijímacím zkouškám