8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Profil katedry

Související stránky

Naše katedra byla založena jako Katedra financí podniku k 1. lednu 1991 na Fakultě řízení, půlroku poté 1. července 1991 se stala součástí Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. K 1. září 2000 byla přejmenována na Katedru financí a oceňování podniku (KFOP). Katedra se zaměřuje na dva hlavní tématické okruhy. První odbornou specializací katedry je finanční management podnikatelských subjektů v úzké návaznosti na jejich ekonomiku, účetnictví a na finanční prostředí podniku tvořené zejména daněmi, peněžním a kapitálovým trhem včetně trhu devizového. Druhou odbornou specializací katedry je oceňování podniku a jeho majetku, v rámci které v současné době vyučuje ucelý komplex předmětů.

Na bakalářském stupni studia spočívá těžiště pedagogické činnosti katedry především v zajišťování celoškolského předmětu Finance podniku, kde studenti získají komplexní přehled o finančním řízení podniků v nefinanční sféře, jehož jednotlivé součásti pak návazně rozvíjejí jiné předměty. Druhým stěžnějním předmětem je fakultntí předmět pro F1 Finanční analýza a plánování a dále Oceňování podniku I pro obor Účetnictví.

V inženýrském stupni studia katedra jednak zajišťuje celofakultní předmět Investiční řízení a dlouhodobé financování, jednak garantuje hlavní specializaci Finance a oceňování podniku a vedlejší specializaci Oceňování podniku a jeho majetku, v jejichž rámci poskytuje komplexní výuku oceňování podniku v několika navazujících předmětech tvořících propojený systém.

Výuka v doktorském stupni studia probíhá v rámci doktorského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, kde katedra zajišťuje výuku v předmětu Finanční řízení podniku a vedení řady doktorských prací.

K přednostem výuky KFOP patří důraz na přiměřený podíl aktivních forem výuky, k čemuž slouží velký rozsah cvičení a seminářů, ve značném rozsahu realizovaných v počítačových učebnách.

Jak v oblasti finančního řízení podniku, tak v oblasti oceňování podniku je dlouhodobě rozvíjena bohatá vědecká a publikační činnost. Katedra dále pořádá kurz celoživotního vzdělávání Finanční management podniku a udržuje úzké kontakty s praxí. Řada členů katedry se podílí na výuce v kurzech pro znalce a odhadce v oblasti oceňování podniku v rámci Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze.