Osnovy předmětů kurzu FMP

1. Podstata finančního managementu

2. Riziko

3. Časová hodnota peněz

4. Manažerské účetnictví

5. Vliv daní na finanční rozhodování

6. Řízení zásob

7. Řízení peněžních prostředků

8. Řízení pohledávek

9. Informační zdroje na internetu

10. Investiční rozhodování a dlouhodobé finanční zdroje

11. Rozdělování výsledku hospodaření

12. Finanční analýza

13. Finanční plán

14. Oceňování podniku

15. Spojování podniků a náklady zasoupení

16. Finanční řízení holdingu

1. PODSTATA FINANČNÍHO MANAGEMENTU
Lektor: prof. Ing. Josef Valach, CSc.
Forma výuky: Přednáška
Rozsah: 2 hodiny
Osnova: 1. Podstata, cíle, principy, hlavní oblasti a organizace finančního managementu.
2. Typy a fáze finančního rozhodování.
2. RIZIKO
Lektoři: prof. Ing. Josef Valach, CSc.
doc. Ing. Petr Marek, CSc.
Forma výuky: přednáška a cvičení
Rozsah: 5 hodin
Osnova: 1. Pojetí a různé druhy rizika, nejistota.
2. Měření rizika investice: pravděpodobnost, očekávaný průměrný výnos, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient.
3. Měření rizika portfolia: diverzifikace, riziko systematické a nesystematické, očekávaný průměrný výnos, kovariance, korelační koeficient, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient.
4. Efektivní hranice, postoje k riziku.
3. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ
Lektor:
doc. Ing. Petr Marek, CSc.
Forma výuky: cvičení
Rozsah: 4 hodiny
Osnova: 1. Podstata, úroková míra a úroková sazba.
2. Skládání úroků (nespojité, spojité), efektivní úroková míra.
3. Výpočet budoucí a současné hodnoty peněz.
4. Anuita placená na začátku i na konci období, perpetuita, amortizační schéma pro úvěr s anuitním splácením.
5. Dluhopisy, druhy, současná hodnota dluhopisu, výnos ke dni splatnosti.
6. Akcie, druhy, současná hodnota akcie.
4. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ
Lektor: prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Forma výuky: přednáška
Rozsah: 7 hodin
Osnova: 1. Pojem, cíle, obsah a struktura manažerského účetnictví.
2. Řízení po linii výkonů (kalkulace, bod zvratu, …)
3. Řízení po linii odpovědnosti (organizační a ekonomická struktura podniku, rozpočetnictví, vnitropodniková banka, vnitropodnikové ceny, …)
4. Vztah manažerského účetnictví k rozhodovacím procesům.
5. VLIV DANÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ
Lektor: doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
Forma výuky: přednáška a cvičení
Rozsah: 4 hodiny
Osnova: 1. Soustava daní v České republice.
2. Vliv daní při rozhodování
a) o struktuře finančních zdrojů,
b) o investiční politice,
c) o najímání pracovníků,
d) o formě odměny společníka,
e) v dalších aspektech finančního hospodaření podniku.
6. ŘÍZENÍ ZÁSOB
Lektor: doc. Ing. František Ducheček, CSc.
Forma výuky: přednáška
Rozsah: 2 hodiny
Osnova: 1. Oběžný majetek: struktura a celková potřeba.
2. Zásoby a okruhy jejich řízení.
3. Regulace stavu zásob: klasické a optimalizační metody.
7. ŘÍZENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
Lektor: doc. Ing. František Ducheček, CSc.
Forma výuky: přednáška
Rozsah: 1 hodina
Osnova: 1. Peněžní prostředky a okruhy jejich řízení.
2. Baumolův model, Miller-Orrův model.
3. Kritéria pro volbu bankovního spojení.
8. ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK
Lektoři: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
doc. Ing. Petr Marek, CSc.
Forma výuky: přednáška a cvičení
Rozsah: 4 hodiny
Osnova: 1. Pohledávky a okruhy jejich řízení.
2. Metody placení: v hotovosti, směnka (eskont, aval, akcept), bankovní převod, dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv, platební příslib.
3. Zajištění pohledávek pomocí právních a platebních instrumentů, faktoring, forfaiting.
4. Volba úrokové politiky, stanovení doby splatnosti a ostatních podmínek obchodního úvěru.
5. Regulace stavu a struktury pohledávek. Tvorba opravných položek k pohledávkám.
6. Stanovení způsobu vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti.
7. Devizové operace z hlediska techniky jejich provádění.
9. INFORMAČNÍ ZDROJE NA INTERNETU
Lektor: Ing. Pavla Maříková, CSc.
Forma výuky: cvičení na počítačích
Rozsah: 4 hodiny
Osnova: 1. Internet a jeho možnosti.
2. Zdroje finančních informací.
3. Internetové stránky státních úřadů, bank, atd.
10. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE
Lektoři: prof. Ing. Josef Valach, CSc.
Ing. PhDr. Josef Kutílek, M.B.A.
Forma výuky: přednáška a cvičení
Rozsah: 7 hodin
Osnova: 1. Investiční peněžní toky a jejich klasifikace.
2. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů: čistá současná hodnota, index čisté současné hodnoty, vnitřní výnosové procento, prostá a diskontovaná doba návratnosti.
3. Vliv daní, úroků a inflace na investiční rozhodování.
4. Aplikace rizika na investiční rozhodování, model oceňování kapitálových aktiv.
5. Kapitálová struktura a její optimalizace, náklady kapitálu.
6. Interní a externí finanční zdroje, leasingové financování.
11. ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
Lektor: doc. Ing. Petr Marek, CSc.
Forma výuky: přednáška
Rozsah: 4 hodiny
Osnova: 1. Rozdělování zisku, vypořádání ztráty a tvorba rezervního fondu v akciových společnostech.
2. Pojem dividenda, druhy dividend (kmenová, prioritní, peněžní, akciová, obligační, majetková, řádná, mimořádná, atd.), technika výplaty (způsob, místo, doba, náklady, …).
3. Dividendové politika a její jednotlivé druhy, dividendové faktory, propočet finančních zdrojů použitelných na výplatu dividend.
4. Zdanění dividend.
5. Dividendová teorie.
6. Rozdělování výsledku hospodaření v ostatních obchodních společnostech a v družstvu.
12. FINANČNÍ ANALÝZA
Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
doc. Ing. Petr Marek, CSc.
Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
Forma výuky: přednáška a cvičení
Rozsah: 11 hodin
Osnova: 1. Účetní výkazy, struktura a systém jejich analýzy.
2. Poměrové finanční ukazatele (výnosnosti, nákladovosti, obratovosti, produktivity práce, likvidity, finanční stability) a jejich interpretace.
3. Pyramidální soustavy ukazatelů, rozklad rentability úhrnného vloženého kapitálu a běžné likvidity.
4. Predikce finanční tísně.
5. Úvěrová analýza.
13. FINANČNÍ PLÁN
Lektoři: doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
doc. Ing. Petr Marek, CSc.
Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
Forma výuky: přednáška a cvičení
Rozsah: 11 hodin
Osnova: 1. Soustava podnikového plánování, finanční politika.
2. Zásady finančního plánování.
3. Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování, rozpočty.
4. Platební kalendář.
5. Řízení ve finanční tísni.
14. OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
Lektoři: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Ing. Pavla Maříková, CSc.
Forma výuky: přednáška a cvičení
Rozsah: 7 hodin
Osnova: 1. Pojem tržní hodnoty.
2. Výnosové metody oceňování: metoda diskontovaných peněžních toků, metoda kapitalizovaných čistých výnosů.
3. Metody založené na analýze trhu: tržní kapitalizace, odvození hodnoty ze srovnatelných transakcí.
4. Majetkové ocenění, oceňování jednotlivých položek aktiv a pasiv.
5. Souhrnné ocenění pokračujícího podniku.
6. Stanovení kalkulované úrokové míry.
15. SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ A NÁKLADY ZASTOUPENÍ
Lektor: doc. Ing. Petr Marek, CSc.
Forma výuky: přednáška
Rozsah: 2 hodiny
Osnova: 1. Fúze, akvizice, sloučení, splynutí.
2. Motivy pro spojování podniků, synergický efekt.
3. Obrana proti ovládnutí nepřátelskou firmou: zelená pošta, repelent na žraloky, jedovaté pilulky, zlatý padák, …
4. Ocenění synergického efektu.
5. Náklady zastoupení.
16. FINANČNÍ ŘÍZENÍ HOLDINGU
Lektor: doc. Ing. Petr Marek, CSc.
Forma výuky: přednáška
Rozsah: 2 hodiny
Osnova: 1. Definice, cíle, druhy a vznik holdingových společností.
2. Metody finančního plánování v holdingových společnostech.
3. Převod peněžních prostředků mezi členy holdingových společností.
4. Stanovení vnitroholdingových cen.